بیگانگی مصرفی و رفتار خرید مصرف کننده درباره محصولات ایرانی

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 مدیریت- بازاریابی بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

امروزه شاهد ورود انواع و اقسام محصولات خارجی هستیم که عرصه را بر محصولات داخلی تنگ کرده اند و در ایران همانند سایر کشورهای در حال توسعه به نظر می رسد که مصرف کنندگان برای محصولات خارجی تمایل زیادی دارند و این پدیده حتی وقتی که مجصولات داخلی از لحاظ قیمتی و کیفیتی نیز بالاتر باشند، دیده می شود. بنابراین هدف این تحقیق بررسی بیگانگی مصرفی و رفتار خرید مصرف کننده در مورد نوشیدنی‌های ایرانی می باشد. این پژوهش از دسته پژوهشهای کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری مصرف کنندگان نوشیدنی سرد در بازار ایران می باشند. از بین این جامعه آماری 333 نفر که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند به پرسشنامه الکترونیکی پژوهش پاسخ دادند. داده های به دست آمده با نرم افزار اس پی اس اس و آزمون های t تک گروهی، t دو گروه مستقل، تحلیل واریانس و رگرسیون خطی ساده تحلیل شدند. نتایج نشان داد که میزان بیگانگی مصرفی در بین مصرف کنندگان نوشیدنی در ایران پایین است. همچنین بین میزان بیگانگی مصرف کنندگان بر اساس سن و وضعیت تاهل تفاوت معناداری وجود دارد اما بین میزان بیگانگی مصرف کنندگان بر اساس جنسیت، درآمد و تحصیلات، تفاوت معناداری وجود ندارد. در نهایت نتایج نشان داد که بیگانگی مصرفی تاثیر منفی و معناداری بر رفتار خرید محصولات ایرانی داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Consumer xenocentrism and consumer buying behavior in relation to Iranian products

نویسندگان [English]

  • Zanyar Sheikhepoor 1
  • asghar moshabaki 2
  • hamid khodadad hosseini 2
  • fersshte Mansouri Moayad 2
1 Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 , Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, we are witnessing the arrival of various types of foreign products that have narrowed the field of domestic products and in Iran, like other developing countries, it seems that consumers are more interested in foreign products, and this phenomenon can be seen even when domestic products are priced lower and have a higher quality. Therefore, the purpose of this study is studying Consumer xenocentrism and consumer buying behavior in relation to Iranian products. The present study is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of data collection. The statistical population consists of drinking consumers in the Iranian market. among this population, 333 people who were randomly selected responded to the electronic questionnaire. The data were analyzed using SPSS software and One sample t-test, Independent samples t-test, analysis of variance (ANOVA) and simple linear regression. The results showed that the level of xenocentrism among beverage consumers in Iran is low. There is also a significant difference between the amount of xenocentrism of consumers based on age and marital status, but there is no significant difference between the level of xenocentrism of consumers based on gender, income and education. Finally, the results showed that consumer xenocentrism had a negative and significant effect on the buying behavior of Iranian products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • xenocentrism
  • consumer xenocentrism
  • buying behavior and beverage