آثار رویکرد الگوی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 علوم اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه قم، کشور ایران

2 دانشیار دانشگاه علوم اقتصادی

3 مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم

چکیده

تجربه چند دهه اقتصاد ایران نشان داده است که اقتصاد ایران با توجه به ایستادگی در مقابل نظام سلطه با تکانه‌های فراوانی مانند جنگ و تحریم مواجه شده است. از سوی دیگر وابستگی شدید به نفت و درآمدهای آن مقاومت کشور را در مقابل این تکانه‌ها کاهش داده است. الگوی اقتصاد مقاومتی که در سال های اخیر در ایران مطرح شده است قادر است ضمن مقاوم سازی اقتصاد در برابر تهدیدها، پیشرفت جهشی قابل توجهی در اقتصاد ایران ایجاد کند بخش کشاورزی بزرگترین بخش اقتصادی بعد از خدمات می باشد که حدود 20 درصد تولید ناخالص ملی و سهم عمده ای از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص می دهد. اجرای الگوبی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی، با توجه به استراتژیک بودن محصولات این بخش می تواند نقش زیادی در مقاوم سازی اقتصاد داشته باشد. .نتایج این پژوهش نشان می دهد اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی با ایجاد بستر و فضای افزایش تولید داخلی محصولات کشاورزی استراتژیک و اساسی(گندم، برنج و...)، جایگزینی واردات، ایجاد اشتغال و زمینه سازی برای افزایش صادرات غیرنفتی،می تواند شرایط را بهبود بخشیده و از تمامی ظرفیت‌ها برای مقاوم کردن اقتصاد استفاده کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Moghavemati Economics Model Approach in Agriculture sector

نویسندگان [English]

 • elahe ghavidel 1
 • saeed .farahanifard 2
 • mahdi mohammadinasab 3
1 Economic Sciences, Faculty of Economics, University of Qom, Iran
2 Associate Professor of Economics, University of Qom
3 management, management, and economics, qom university
چکیده [English]

Abstract:
The experience of several decades of Iranian economy has shown that the Iranian economy has faced numerous impulses due to its resistance to the arrogant powres, like the imposed war and imposed sanctions. On the other hand, the dependence on oil and its revenues has reduced the resistance of the country against these impacts. The Moghavemati (resistance) economic model that has been introduced in Iran in recent years is capable of making a significant leap in the economy of Iran while strengthening the economy against threats. The agricultural sector is the second biggest sector after service sector in Iran economy. Implementation of the Moghavemati economy (ME) model in the agricultural sector, as a strategic sector, can have a great role in economic resistance.
. The results of this research show that the implementation of the ME model by creating the context and sphear for increasing the domestic production of strategic and basic agricultural products (wheat, rice, etc.) can improve the conditions and use all capacities to stabilize the economy.

Key words: Moghavemati economy, agriculture sector, Native and Islamic Economics

کلیدواژه‌ها [English]

 • resistance economics
 • Native and Islamic Economics
 • Agriculture in Resistance Economics
 1. Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N. & Vella, S. (2008). Progress report on the commonwealth secretariat project - Profiling economic vulnerability and resilience in small states. Paper presented at Common Wealth Finance Ministers Meeting, St. Lucia, Caribbean, 6-8 October 2008.
 2. Dehghanpour, B., Shafiei, A., & Mohammadi, M. (2015). [Resistance economics: Review of dimensions and characteristics (Persian)]. Monthly Journal of Work and Society, 186, 55-64.
 3. Ghavidel, E., Farahanifard, S., & Lashgari, A. (2017). [The role of sharecropping (Sukuk Muzara’ha) and irrigation (Musaghat) in resistive economy (Persian)]. Paper presented at the 10th International Conference on Economics, Management and Accounting, Rasht, Iran, 10 May 2017.
 4. Jalili, S. (2013). [Toward the realization of life-resistance programs in the eleventh government (Persian)] [Internet]. Retrieved from https://www.tasnimnews.com/
 5. Jenner, G. (2007). The end of capitalism: Triumph or collapse of an economic system? [A. A. Nikou Eghbal, Persian Trans]. Tehran: SAMT.
 6. Karim, M., Safdarinahad, M., & Amjadipour M. (2014). [Agricultural development and resistive economy, as an alternative to oil revenue (Persian)]. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 2(6), 103-27.
 7. Mohammadi, H. (2016 November 14). [The role of agriculture in economic development (Persian)]. Donya-e-Eqtesad Newspaper. Retrieved from https://donya-e-eqtesad.com/
 8. Mombini, Y. (2013). [Components and indicators of resistance economy (Persian)]. Paper presented at the National Conference on Exploring and Explaining Resistance Economics, Rasht, Iran, 6 March 2013.
 9. Motevaseli, M., Seyf, A., & Mohajerani, M. (2013). [Endogenous development: An essential and fundamental change (Persian)]. The Journal of Planning and Budgeting, 18(3), 133-60.
 10. Motiei Langroudi, S. H., Rezvani, M., Faraji Sabokbar, H. A., & Khajeh Shahkouhi, A. (2010). [Analysis of sustainability of family and rural production cooperative farming systems (Case study: Agh-Ghala Township, Golestan Province) (Persian)]. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 41-2(3), 323-33.
 11. Nekoee Naeini, S. A. (2015). [Assess the sustainability of agricultural farming systems in order to achieving the goals of resilience economy (Persian)]. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 3(9), 123-39.
 12. North, D. C. (2005). Understanding the process of economic change. New Jersey: Princeton University Press.
 13. Seyfloo, S. (2014). [The concept of resistance economics (Persian)]. The Epistemology of Islamic Economics, 5(2), 151-74.
 14. Tavakoli, M. J., & Izanloo, O. (2016). [Resistance economics as an Islamic thought (Persian)]. Quarterly Journal of Resistance Economics Research, 1(1), 15-5.
 15. Tari, F., & Kaviani, Z. (2013). Resistance economics and its components (Persian)]. Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies, 2(2), 27-47.