تاثیرمتغیرهای اقتصادی بر صادرات محصولات سنتی و کشاورزی ایران

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد-ایران

2 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی - دانشگاه کشاورزی ساری-ایران

3 دانشجو دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد-ایران

چکیده

در این پژوهش تأثیر پنج متغیر کلان اقتصادی شامل نرخ ارز، تولیدناخالص داخلی، قیمت های نسبی کشاورزی، سرمایه بخش کشاورزی و نیز عرضه پول بر صادرات کالاهای کشاورزی و سنتی طی سال‌های 65-1393 مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و همگرایی جوهانسن مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که بین متغیرهای نرخ ارز، قیمت‌های نسبی، عرضه پول و صادرات کالاهای کشاورزی و سنتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، و متغیر وابسته رابطه منفی و معنی‌داری با متغیر سرمایه بخش کشاورزی دارد. همچنین بین نرخ ارز و صادرات و عرضه پول و صادرات رابطه علی یک طرفه وجود دارد. بعلاوه با استفاده از ضریب تعدیل حاصل از مکانیسم تصحیح خطا (ECM) برای متغیرها می‌توان نتیجه گرفت که در صورت بروز عدم تعادل در صادرات در هر سال، حدود یک چهارم از عدم تعادل حاصل، در دوره بعد تعدیل می‌شود. برای تعیین رابطه موجود بین متغیرها در بلندمدت از روش جوهانسون، بردارهای همگرا برآورد شده و با اعمال قیود روی روابط همجمعی، تأثیر متغیرها سنجیده شده است. باتوجه به نتایج مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود که مسئولین اقتصادی سعی در یکسان سازی نرخ ارز و از بین بردن انحراف نرخ رسمی و نرخ آزاد بهترین راهکار برای ایجاد ثبات ارزی و به دنبال آن ثبات صادرات در بلندمدت نمایند. برای این کار باید با سیاست‌‌‌‌های پولی و مالی مناسب نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و بازار سرمایه تقویت گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Economic Variables on Export of Iranian Traditional and Agricultural Goods

نویسندگان [English]

  • mohammad reza kohansal 1
  • fariba eghbal 2
  • nasibeh zarei 3
1 Faculty Member of Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad-Iran
2 Ph.D. student of Agricultural Economics - Sari Agricultural University-Iran
3 Ph.D. student of Agricultural Economics - ferdowsi University- Iran
چکیده [English]

In this research, had Analysis the effect of five macroeconomic variables including exchange rate, gross domestic product, prices of agriculture, agricultural investment and money supply on agricultural goods exports. In the present study, using Vector Auto-Regressive (VAR) and the Johansen method and during period 65-1393. The results show that agricultural goods exports variable has a positive and significant effect with exchange rate variable, relative prices variable, money supply variable. And it has a negative and significant effect on agriculture investment. There is also a one-way causal relationship between the exchange rate and agricultural exports and the supply of money and agricultural exports, too. In addition, ECM show if agricultural exports are an imbalance, it will balance with decline a quarter in a year. To determine the relationship between variables in the long run used Johansson method. The vectors are convergent. The results of this study suggest that economic authorities try to reform the exchange rate and eliminate the official rate and free rate deviation arbitrarily. That is the best way to establish the stability of the currency and, consequently, long-term export stability. To do this, you have to lead the production of cash and money to produce and boost market capitalization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agriculture investment
  • Exchange rate
  • Johansen method Vector Auto-Regressive method
  • Money supply