سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی، مطالعه مقایسه‌ای بین کشورهایی با سرمایه اجتماعی بالا و کشورهایی با سرمایه اجتماعی پایین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه یزد ـ ایران

2 دانش آموخته‌ی ارشد اقتصاد، دانشگاه یزد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس تهران ـ ایران

10.30507/jmsp.2021.68191

چکیده

در سال‌های اخیر از سرمایه اجتماعی، به‌ عنوان زیر بنای رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه یاد‌ می‌شود. بانک جهانی، سرمایه اجتماعی را به ‌عنوان "ثروت نامرئی یک کشور" در نظر می‌گیرد و آن را در برگیرنده نهادها، روابط و هنجارهایی می‌داند که تعاملات اجتماعی را شکل می‌دهند. تبیین این موضوع که سرمایه اجتماعی اثر معنی‌داری بر رشد اقتصادی دارد، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ایفا خواهد کرد. بدین منظور در این پژوهش از بین متغیرهای سرمایه اجتماعی، به بررسی مقایسه‌ای تاثیر متغیرهای حکمرانی خوب، شاخص فساد، دسترسی به اینترنت و مشارکت زنان در بازار کار، بر رشد اقتصادی بین کشورهای با بالاترین میزان سرمایه اجتماعی و کشورهای با کم‌ترین میزان سرمایه اجتماعی در بازه زمانی 2014-1998 پرداخته می‌شود.
نتایج نشان دهنده این است که در کشورهای با سرمایه اجتماعی بالا، شاخص‌های حکمرانی خوب، دسترسی به اینترنت، میزان ثبت‌نام در آموزش عالی و نرخ مشارکت زنان اثر مستقیم و معنی‌داری بر رشد اقتصادی دارند و شاخص‌ فساد اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در کشورهای با سرمایه اجتماعی پایین شاخص فساد، اثر منفی و معنی‌دار بر رشد اقتصادی دارد. شاخص‌های حکمرانی خوب و نرخ مشارکت زنان برای کشورهای با سرمایه اجتماعی پایین، بی معنی بوده و اثر دسترسی به اینترنت بر رشد اقتصادی کشورهای با سرمایه اجتماعی پایین، منفی و معنی‌دار و اثر میزان ثبت‌نام ناخالص درآموزش عالی مثبت و معنی‌دار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Social Capital and Economic Growth: a Comparative Studies between High and Low Social Capital Countries

نویسندگان [English]

  • Seyed- nezamuddin Makiyan 1
  • Fariba karbalaei-badi 2
  • Fereshtah Bahrami 3
1 Associate Prof. in Economics, Faculty of Economics, Management and Accounting Yazd University, Yazd, Iran
2 Master in Economics, Yazd University, Iran
3 Master of Science (MSc) in Industrial Management at Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the recent years, social capital has been remembered as the foundation of economic growth and development in each society. According to world Bank, it embraces organs, relationships, and norms forming social interactions. Explaining the issue that social capital has a significant effect on economic growth will play an important role in economic decision makings. Accordingly, among the variables of social capital, this study compares the effect of good governance, corruption index, internet access, and female’s participation in labor market on economic growth in countries with maximum social capital as opposed to countries with minimum social capital between 1998 - 2014.
Results show that indices such as good governance, internet access, the extent of enrolling in higher education, and rate of female’s participation have a direct significant effect on economic growth in countries with high social capital. Yet, corruption index has a negative effect on economic growth in these countries. Corruption index has a negative significant effect on economic growth in countries with low social capital. The effect of good governance and rate of female’s participation indices on economic growth is non-significant in countries with low social capital. The effect of internet access on economic growth is significant and negative in these countries. Yet, the extent of gross enrolling in higher education has a positive significant on the economic growth of these countries. Based on vector error correction test, there is long term causality from explanatory variables toward economic growth for both groups of countries

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Panel Data Model
  • Social Capital