بررسی تطبیقی کسب و کارهای خانگی در راستای تحقق سیاستهای کلی اشتغال

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران،ایران

چکیده

به دلیل تغییرات اقتصادی، تکنولوژیک و فرهنگی بار دیگر کسب‌وکارهای خانگی به عنوان راهی کم هزینه برای تامین معیشت پایدار مورد توجه قرار گرفته‌اند. کسب‌وکار خانگی فعالیتی است مستمر در تولید و یا عرضه کالا و خدمات که برای کسب درآمد، در محل سکونت افراد انجام می‌شود. هدف این پژوهش آشنایی و شناسایی ویژگی‌های کسب‌وکارهای خانگی در کشورهای ایران، انگلستان و هند(به عنوان کشورهایی که دارای حمایت‌هایی در این حوزه هستند) و ارائه راهکارهایی در سطح کلان برای بهبود شرایط کسب‌وکارهای خانگی با تمرکز بر ایران است. در این بررسی شباهت‌ها، تفاوت‌ها، ویژگی‌های کسب‌وکارهای خانگی و همچنین شرایط زمینه‌ای رشد آن‌ها مشخص و مورد مقایسه قرار گرفته. این پژوهش با رویکرد تطبیقی-توصیفی و با استفاده از روش تحلیل آمارها، اطلاعات و سیاستگذاری‌های موجود بدنبال شناخت مقایسه‌ای عوامل تاثیرگذار بر تداوم و موفقیت کسب‌وکارهای خانگی است. بررسی انجام شده نشان می‌‌دهد هرچند برخی از راهکارهای موفقیت این کسب‌وکارها به فضای کلی کسب‌وکار ربط دارد با این حال می‌توان با انجام برخی اقدامات نظیر ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات، آموزش، شبکه‌های اجتماعی مرتبط، شیوه‌های تامین مالی که مختص به این کسب‌وکارها است و ... شرایط کاری و امکان دسترسی آن‌ها به بازارهای مختلف را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Home-based Businesses in Achievement of Macro Employment Policies

نویسندگان [English]

  • davood parchami 1
  • Fatemeh Jalali 2
1 Assistant Professor of Social Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Phd student of Social Sciences,Faculty of Literature and Human Sciences, Shahid Beheshti University,Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to economic, technological, and cultural changes, low-cost home-based businesses have been reconsidered as a way to provide a sustainable income. A home-based business is a continuous activity, in the production or distribution of goods or services. It is carried out where people reside to earn a living. This study aims to identify the characteristics of home-based businesses in Iran, England, and India and then presents some solutions at the macro level for improving the conditions of home-based businesses with a focus on Iran conditions. In this study, we compared the similarities, differences, and characteristics of the home-based businesses, as well as the context in which they grow. This research with a comparative-descriptive approach and analyzing the current statistics, information, and policies analysis tries to recognize comparatively the influential factors on the sustainability and success of home-based businesses. Based on our research, although some solutions for the success of these businesses are related to the overall business environment, it is possible to improve their working conditions and access to different markets by taking some measures such as providing access to information resources, education, social networks, and financing, which are specific to these businesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business
  • Home-Based Business
  • business environment
  • government support
  • comparative study