اثر رشد جمعیت بر محیط زیست در ایران و سایر کشورهای منطقه منا

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

در دهه‌های اخیر، نگرانی در مورد گرم شدن کره زمین در نتیجه انتشار گازهای گلخانه‌ای، افزایش‌یافته است. افزایش جمعیت با افزایش مصرف انرژی و آلودگی‌های جوی می‌تواند باعث تشدید مشکلات محیط‌زیستی ‌شود. از این رو این مقاله درصدد بررسی تجربی و نظری رابطه رشد جمعیت و آلودگی هوا است. در این راستا به‌منظور بررسی تجربی، با استفاده از روش داده‌های پانل تاثیر نرخ رشد جمعیت، تولید ناخالص داخلی سرانه و توان دوم تولید ناخالص داخلی سرانه، همچنین متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، باز بودن اقتصاد، درصد جمعیت شهرنشین و مصرف سرانه انرژی بر انتشار دی‌اکسیدکربن برای کشورهای منطقه منا در طی دوره‌ی زمانی 2014-2000 پرداخته شده است. نتایج حاصل از بررسی تجربی نشان‌دهنده‌ی وجود رابطه‌ی مثبت و معنی داری میان نرخ رشد جمعیت و آلودگی هوا برای کشورهای منطقه منا است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که رابطه میان تولید ناخالص داخلی سرانه و CO2 مثبت و معنی‌دار درحالی‌که رابطه میان توان دوم تولید ناخالص داخلی سرانه و CO2 منفی و معنی-دار است، ارزش افزوده بخش صنعت، باز بودن اقتصاد، مصرف سرانه انرژی و نرخ رشد شهرنشینی رابطه‌ای مثبت و معنی دار با انتشار دی‌اکسیدکربن دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of population growth on environment in Iran and other countries in the MENA region

نویسنده [English]

  • Azam Haddian
چکیده [English]

In recent decades, concern about global warming as a result of rising greenhouse gas emissions has increased. Human activities, especially energy use and fossil fuels, play a major role in the release of these gases. Considering that population growth has led to increased energy consumption and consequently higher atmospheric pollution, some believe that population growth will exacerbate environmental problems. Hence, this paper seeks to investigate the empirical and theoretical analysis of the relationship between population growth and air pollution. In this paper, using panel data method, the impact of population growth rate, per capita GDP and second-generation GDP per capita, as well as the value added of the industrial sector, the openness of the economy, urban population and per capita energy consumption has been investigated on emission of carbon dioxide for MENA countries over the period 2014-2000. The results of the empirical research indicate that there is a positive and significant relationship between population growth rate and air pollution for MENA countries. Also, the results confirm the existence of Kusnets' environmental curves for the countries of the MENA region

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon dioxide
  • population growth
  • MENA Region
  • panel data