تأثیر نااطمینانی تورم بر تورم، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه ارومیه

چکیده

در ادبیات اقتصاد کلان، نااطمینانی تورمی با تأثیرگذاری بر تصمیمات فعالین اقتصادی می تواند سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورها را تحت تاثیر قرار دهد. لذا، هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط نااطمینانی تورم، تورم، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری طی دوره زمانی 2013-1995 در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) می باشد. بر این اساس، در ابتدا برآورد مدل های تحقیق در قالب مدل پانل پویا با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تفاضلی دومرحله ای صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که نااطمینانی تورم باعث افزایش تورم کشورهای OIC شده است (تایید فرضیه کوکرمن- ملتزر 1986). همچنین سایر یافته ها حاکی از تاثیر منفی نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در این کشورها بوده است (تایید فرضیه برنانکه 1983 و پیندیک 1982و 1991). همچنین نتایج حاصل از مدل پانل میان گروهی در بلندمدت بیانگر تأثیر منفی نااطمینانی تورم بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورهای منتخب بوده ولی اثرات آن در کوتاه مدت بسته به موقعیت هر کشور متفاوت بوده است. لذا استدلال می شود اجرای صحیح برنامه های تثبیت تورم و رشد شتابان قیمت ها، در نهایت به رشد سرمایه گذاری و افزایش فعالیت های حقیقی اقتصاد (و در نتیجه تسریع رشد اقتصادی) در کشور منجر گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Inflation Uncertainty and Inflation, Economic Growth and Investment in Selected Countries of the OIC: GMM and PMG Approaches

چکیده [English]

In the macroeconomic literature, inflation uncertainty can affect investment and economic growth by inducing the decisions of economic actors.  The main objective of this study is investigating the relationships between inflation uncertainty, inflation, economic growth and investment in selected OIC countries over the period 1995-2013. In this study, two-step generalized moment method (GMM) is used to estimation of models. The results show that inflation uncertainty has positive and significant effect on inflation. Also inflation uncertainty affects investment and economic growth negatively. Estimation results of Pooled Mean Group (PMG) Model show that inflation uncertainty has negative effects on investment and economic growth in the long run. But its' effects have been different depending on the situation in each country in the short run. Therefore, it is argued that the correct implementation of inflation stabilization programs and the rapid growth of prices will ultimately lead to investment growth and an increase in the real activity of the economy (and it will accelerate the economic growth) in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment
  • Economic Growth
  • GMM
  • Inflation Uncertainty
  • PMG regression