اثر آزادی اقتصادی بر عملکرد بانک‌ها در ایران

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

چکیده

در اقتصاد اغلب کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه که فاقد بازارهای مالی پیشرفته هستند، بانک‌ها نقشی اساسی به عنوان مهمترین واسطه مالی ایفا می‌کنند. بهبود عملکرد بانک‌ها می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر تخصیص بهینه منابع مالی داشته باشد. عملکرد بانک‌ها تحت تاثیر عوامل داخلی تحت کنترل بانک‌ها و عوامل بیرونی است. آزادی اقتصادی با توجه به تاثیر بر محیط مبادلات می‌تواند برکیفیت عملکرد بانک‌ها تاثیر گذار باشد. در این مطالعه تاثیر مهمترین متغیر های داخلی خاص بانکی شامل نقدینگی بانکها، اندازه، ریسک اعتباری، نسبت هزینه‌های غیر بهره ای به دارایی‌ها و سرمایه بانکها و متغیر‌های کلیدی شرایط اقتصاد کلان شامل نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم و نیز شاخص های آزادی اقتصادی مرتبط با بخش مالی اقتصاد بر عملکرد بانک‌ها در ایران طی دوره زمانی 1391-1384 با استفاده از روش اقتصاد سنجی داده‌های تابلویی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آنست که شاخص های آزادی اقتصادی کل و آزادی از مداخله دولت اثر منفی و شاخص های نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، سرمایه بانکها، آزادی کسب و کار، آزادی پولی و آزادی از فساد اثر مثبت بر عملکرد بانک‌ها در ایران دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact of economic freedom on the banks’ performance in Iran

چکیده [English]

 In the most countries, particularly developing countries which have undeveloped financial markets, banks play a key role as the most important financial intermediary. Improving the performance of banks can have significant impact on the efficient allocation of financial resources. Banks' performance is affected by internal factors under the control of banks and external factors. Economic freedom can affect the quality of banks' performance through the impact on the environment of exchanges. This paper examines the impact of the internal variables such as banks' liquidity, size, credit risk, non-interest expense to assets and capital ratio and key macroeconomic variables including economic growth, inflation, and economic freedom index on the banks' performance in Iran using panel data model over the period 2005-2012. The results show that the economic freedom and freedom from government intervention indices have negative effect and economic growth rate, inflation rate, banks' capital, business freedom, monetary freedom and freedom from corruption have positive effect on banks' performance in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Freedom
  • ROA
  • Banks' Performance
  • panel data