مدلی برای آموزش مهارت‌های فراشناختی در تربیت‌معلم آینده

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فرهنگیان

2 استاد دانشگاه تهران

چکیده

در بند 3-1 سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزشی کشور، ارتقاء کیفیت نظام تربیت معلم و افزایش مستمر شایستگی‌ها و توانمندی‌های علمی، حرفه‌ای و تربیتی فرهنگیان موردتوجه قرار گرفته است. مدیریت یادگیری، مجموعه‌ای از مهارت‌ها را پوشش می‌دهد که بر بهبود عملکرد تحصیلی یادگیرندگان تأثیر دارد. در این پژوهش ادبیات فراشناخت جمع‌آوری، و طی مصاحبه‌های کیفی عمیق با 11 نفر از خبرگان، دیدگاه آنان در مورد مدل و مؤلفه‌های فراشناختی مناسب برای آموزش به دانشجویان-معلمان مورد سؤال قرار گرفت. یافته‌ها به روش نظریۀ برخاسته از داده‌ها تحلیل شد. در مرحلۀ سوم بر اساس مؤلفه‌های مدل پرسشنامه‌ای در مقیاس لیکرت 5 درجه‌ای 96/0=ɑ برای ارزیابی دیدگاه صاحب‌نظران در مورد تناسب مدل به روش دلفی استفاده شد. یافته‌ها ضمن تأیید مدل‌های قبلی، ترکیب تازه‌ای را به همراه مؤلفه‌های جدید ارائه داد. سازۀ فراشناخت، شامل سه مؤلفۀ دانش شناختی (5 زیرمؤلفه)، تنظیم شناختی (8 زیرمؤلفه)، باورهای شناختی (4 زیرمؤلفه) و 70 متغیر است. چگونگی آموزش شامل 3 مؤلفۀ چگونگی ارائه (3 زیرمؤلفه)، چگونگی محتوا (3 زیرمؤلفه)، زمان و مکان آموزش (2 زیرمؤلفه) و 20 متغیر است. چرایی آموزش شامل 3 مؤلفۀ ارتقای شخصی معلم (4 زیرمؤلفه)، ارتقای حرفه‌ای معلم (5 زیرمؤلفه)، ارتقای فردی دانش‌آموز (3 زیرمؤلفه) و 40 متغیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Metacognitive skills training model for Future teacher training

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Khoshgoftar Moghaddam 1
  • Seyed Kamal Kharrazi 2
1 FARHANGIAN University
2 Tehran University professor
چکیده [English]

Transforming the educational system, improving the quality of teacher training, professional and cultural education competencies, and incessantly increase in scientific merits and capabilities of teachers are considered in general policies. Learning management and adjustment of educational practices improves the academic performance of learners. In this study, after collecting metacognition literature and expert’s opinions about models and meta-cognitive components, suitable model for student-teachers of FARHANGIAN University were inquired by in-depth qualitative interviews with 11 peoples. Results were analyzed using Grounded Theory. In the third phase, 5-point Likert scale questionnaire based on the model and its components ɑ=0.96 was designed. Expert’s opinions about the appropriateness of the model and its components were collected. The findings were also confirmed previous models and proportionality of these models, provided new combine and topics to previous discussions in the field of metacognition in order to student-teachers training. Metacognition construct, consists of three components of metacognitive knowledge has 5 sub-sets, metacognitive regulation has 8 sub-sets, metacognitive beliefs has 4 sub-sets that involve totally 70. How training includes three components of the how present includes three sub-sets, how contents includes three sub-sets, time and place of training have two sub-sets and involve totally 20 indicators. Why training includes three components: teachers individual promoting includes four sub-sets, teachers professional promoting has five sub-sets, student’s individual promoting with three sub-components and involve totally 40 indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Skills
  • metacognition
  • student-teacher
  • Education
  • Teacher Training