واکاوی پیشران های اجرای اثر بخشی خط مشی های سیاست های اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دکتری رشته مدیریت دولتی دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

10.30507/jmsp.2021.255925.2146

چکیده

در شرایطی که صادرات و واردات هیچ‌کدام برای آن کشور مجاز نیست و از نظر اقتصادی، دارای اقتصادی وابسته و تک‌محصولی هستند، پس از مواجهه با بحران‌های اقتصادی و تهدید به تحریم، به سمت اقتصاد مقاومتی و مقاوم‌سازی نظام اقتصادی حرکت می‌کنند.
هدف پژوهش حاضر واکاوی پیشران های اجرای اثر بخشی خط مشی های سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان سیستان و بلوچستان است. روش پژوهش‌ توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، برنامه ریزان، خبرگان و اساتید مطلع در در حوزه امر می‌باشند که تعداد آنها 33 نفر برآورد شد. با توجه به محدود بودن جامعه آماری حجم نمونه نیز 33 نفر می باشد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می باشد. پس از جمع آوری پرسشنامه و ورود داده‌ها به نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ 84/0 به دست آمد. نتایج نشان داد در سطح کلان 11 خط مشی خرد واکاوی شدند. با توجه به نظر خبرگان و تجزیه و تحلیل داده ها پیشتاز بودن در اقتصاد دانش بنیان با میانگین 4/26، تامین امنیت غذا و درمان با میانگین 4/26، اولویت اول را در بین خط‌مشیهای خرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی در استان سیستان و بلوچستان به دست آوردند.
اقتصاد مقاومتی یک راهبرد است یعنی جهت‌ساز و حیاتی است و باعث جلوگیری از وقوع بحران می شود. اقتصاد مقاومتی یک کلان راهبرد است که اگر به صورت موجّه تحلیل شود، بر سایر راهبردهای اقتصادی حاکم خواهد بود و تمام موضوعات اقتصادی و راهبردهای آنان را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the drivers of implementing the policies of resistance economic policies

نویسندگان [English]

  • Meysam Alikhani 1
  • Amin Reza kamalian 2
  • normohamad yaghobi 2
1 Master of Public Administration, Faculty of Economics and Management, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
2 PhD in Public Administration, Faculty of Economics and Management, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

In a situation where none of the exports and imports are allowed for that country and they are economically dependent and monopolistic, after facing economic crises and the threat of sanctions, they move towards a resistance economy and strengthening the economic system.
The purpose of this study is to investigate the drivers of the implementation of the policies of resistance economic policies in Sistan and Baluchestan province. The research method is descriptive-analytical. The statistical population of the study includes managers, planners, experts and knowledgeable professors in the field of affairs, whose number was estimated at 33 people. Due to the limited statistical population, the sample size is 33 people. The research tool is a researcher-made questionnaire. After collecting the questionnaire and entering the data into SPSS software, Cronbach's alpha coefficient was 0.84. The results showed that at the macro level, 11 micro-policies were analyzed. According to experts and data analysis, being a leader in knowledge-based economy with an average of 26.4, providing food security and treatment with an average of 26.4, is the first priority among the micro-policies of resistance economy policies in Sistan province and Baluchistan gained.
Resistance economics is a strategy, that is, it is directional and vital, and it prevents crises from occurring. Resistance economics is a macro strategy that, if properly analyzed, will dominate other economic strategies and overshadow all economic issues and their strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy
  • Politics
  • resistance economy
Aghamohamadi, A., Danesh Jafari, D., & Derakhshan, M. (2012). The fourth conference of economic resistance: appropriate monetary, currency, and financial policies. Tehran: Institute of Economic Science of Allameh Tabatabai University. (Persain)
Alizadeh, Sh., Alizadeh, M., Shaghaghi Shahri, V., & Delfah, M. (2020). Spatial analysis of financial decentralization on poverty, study of the country's provinces. Applied Theories of Economics, 7(3), 185-214.  [DOI: 10.22034/ECOJ.2020.12232] (Persain)
Hamedinia, H., & Eghbali Moghadam, M. (2017). Mixed indexes for measuring the success of companies in achieving economic resistance. Journal of Economic Resistance, 2(3). Received from: http://ensani.ir/fa/article/384880. (Persain)
Kashkoolipoor, M., Rostamzadegan, H., & Birjandi, F. (2019). Analyzing the status of women in achieving cultural aims of resistance economy: elements and strategies. Horizons of Humanities, 31, 14-57. Received from: http://ensani.ir/fa/article/download/413588. (Persain)
Khandoozi, E. (2017). Criticizing the policies of economic resistance in Iran: the case of coordination failure. Critical Studies in Texts and Programs of Human Sciences, 52, 79-100. Received from: http://ensani.ir/fa/article/382838. (Persain)
Khodabakhshi Hafshejani, N., Amini Sabegh, Z., Ghorban Hosseini, M., & Sadeh, E. (2018). Designing and validating the model of applying rural cooperative policies for resistance economy policies. Social Science Studies, 59, 111-128. Received from: http://ensani.ir/fa/article/400393.  (Persain)
Khodabakhshi Hafshejani, N., Amini Sabegh, Z., Ghorban Hosseini, M., & Sadeh, E. (2017). A model of applying rural cooperative policies based on resistance economy. Community Development, 9(1), 121-144. [DOI: 10.22059/JRD.2018.65563] (Persain)
Larijani, S., & Hosseini, Sh. (2018). Analyzing the effect of Tariff policies on the amount of smuggling in Iran and the combating strategies in line with the resistance economy. Journal of Strategic Management Studies of National Defense, 8, 183-212. Received from: https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=494111. (Persain)
Maleki, M., Ahmadi Shapoor Abadi, M., & Fathi, M. (2020). A pathological study of resistance economy plans. Journal of The Macro and Strategic Policies, 8(3), 290-315. [DOI: 10.30507/JMSP.2020.102470] (Persain)
Mehrafshan, M., & Shabani, A. (2017). Analyzing the compatibility of the petro-chemical projects and resistance economy policies based on technology transfer: a content-analysis method. Basij Strategic Studies, 75, 169-192. Received from: http://www.bsrq.ir/article_80464.html.  (Persain)
Mousavi, F., & Lohrasbi, A. (2020). Analyzing the strategies of economic security in Iran via resistance economy approach and higher document of 2025. Journal of The Macro and Strategic Policies, 8(3), 482-508. [DOI: 10.30507/JMSP.2020.102563] (Persain)
Nazarpoor, M., & Mirhosseini, M. (2017). Achieving the macro-policies of resistance economy via laboratory-based economy. Resistance Economy Research, 3, 71-106. Received from: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1339266. (Persain)
Peyghami, A., Samie Nasab, M., & Soleimani, Y. (2015). Economic resistance in public literature: scientific and theoretical principles. Tehran: Imam Sadegh Press. (Persain)
Rostami, F., & Bahramipoor, F. (2018). The nature of resistance economy and theories of economic development. Journal of Economics, 1&2, 34-51. Received from: http://ejip.ir/article-1-1037-fa.pdf.  (Persain)
Sadeghi, M., & Ashrafi, A. (2016). The role of self-belief and national trust in shaping resistance economy. Journal of Human Sciences Research, 16, 159-186. Received from: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1188553. (Persain)
Safarzad, H., Azma, F., Saidi, P., & Aghajani, H. (2020). A model of commercializing knowledge-based products focusing on resistance economy policies. Journal of The Macro and Strategic Policies, 8(3), 2-22. [DOI: 10.30507/JMSP.2020.102269] (Persain)
Samadi Ghorbani, S. (2017). Analyzing the relationship of resistance economy and Islamic economic system as the problem of applying the policies issued by the supreme leader. Resistance Economy Research, 4, 37-58. Received from: http://ensani.ir/fa/article/384884. (Persain)
Sameni, S., & Modares Khiabani, Sh. (2015). Analyzing the corpus of resistance economy corpus from the perspective of supreme leader. Resistance Economy Research, 82, 107-122. Received from: http://ensani.ir/fa/article/365021. (Persain)
Seif, A. (2013). An introduction to applying resistance economy policies in IRIB. Resistance Economy Research, 61, 89-116. Received from: http://www.bsrq.ir/article_80400.html. (Persain)
Zakeri, N., Yazdan Panah, F., & Shakeri, F. (2017). The effect of education for achieving the objectives of resistance economy and some resolutions. Journal of Human Sciences Research, 36, 19-36. Received from: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1290616. (Persain)