بررسی اولویت بندی شاخص های ارزیابی سیاست های کلی نظام در بخش آب

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی آب، آبیاری زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانش آموخته دکتری مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشیار گروه مهندسی آب ، مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

4 کارشناس امور دعاوی و شکایات، کارشناسی ارشد حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

10.30507/jmsp.2021.272107.2198

چکیده

در ادبیات مهندسی آب کمتر به پایش کمیت‌های مورد تقاضا برای کنترل و ارزیابی برنامه‌ریزی عملیاتی توجه شده است. از اینرو ارائه مدل های ارزیابی و اولویت بندی با روش‌های جدید برای فراهم نمودن ابزار پایش برنامه‌ها با استفاده از آخرین فن‌آوری‌های موجود در جهان مورد توجه بوده و نتایج حاصل از کاربرد مدل به طور جامع بررسی شده است. در این تحقیق از نرم‌افزار تصمیم گیری فازی به همراه تکنیک وزن‌دهی تجمعی که از شناخته شده‌ترین روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره می‌باشد، استفاده شده است. برای این منظور، با استفاده از روش دلفی و از طریق طراحی پرسشنامه و اخذ نظر صاحبنظران، معیارهای مناسب برای اولویت‌بندی شاخص های سیاست‌های کلان بخش آب مشخص و وزن معیارها تعیین گردید و با توجه به امکان دستیابی به اطلاعات و داده ها امتیازدهی و با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ارزش‌گذاری شده‌اند. براساس اولویت بندی با روش تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی، شاخص‌های سرانه آب مصرفی، آب با درآمد، پایداری منابع آبی و درصدکاهش ضایعات محصولات با امتیازهای 100، 31/85، 47/80 و 02/80 به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را در بین 20 شاخص اصلی جهت ارزیابی صنعت آب بخود اختصاص داده اند. در حالیکه در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، شاخص های پایداری آب زیرزمینی، مهار آبهای خروجی از مرزها، تجهیز اراضی به شبکه های مدرن اصلی و فرعی و سیستم‌های نوین آبیاری با امتیازهای 100، 20/50، 42 و 89/23 به ترتیب شاخص های برتر بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prioritization of indicators for evaluating the general policies of the government system in the water sector

نویسندگان [English]

  • azim shirdeli 1
  • zabiholah khani temeliyeh 2
  • Rasoul mirabbasi najafabadi 3
  • Younes Sayadian Barkhordar 4
1 Associate Professor, Irrigation and Drainage, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Zanjan University, Zanjan, Iran
2 Graduated in Water Resources Engineering, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
3 Associate Professor, Department of Water Engineering, Water Resources Engineering, Faculty of Agriculture, Shahrekord University
4 Lawsuits and Complaints Expert, Master of Laws, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran
چکیده [English]

In the water engineering literature, less attention has been paid to the monitoring the quantities required to control and evaluate the operational planning. Therefore, presenting the evaluation and prioritization models with new methods to provide tools for monitoring programs using the latest technologies in the world has been considered and the results of the application of the model have been comprehensively reviewed. In this research, fuzzy decision-making software along with cumulative weighting technique, which is one of the most well-known multi-criteria decision-making methods, has been used. For this purpose, using the Delphi method and by designing a questionnaire and obtaining the opinion of experts, appropriate criteria for prioritizing the water macro- policies indicators were specified and the weight of the criteria was determined and according to the possibility of accessing information and data, scoring was performed and evaluated through using the hierarchical analysis process. Based on the prioritization by fuzzy multi-criteria decision making method, the indicators of per capita water consumption, water with income, the sustainability of water resources, and reduction of waste of products with scores of 100, 85.31, 80.47 and 80.02 are ranked first to fourth, respectively, among the 20 considered indicators for evaluating water sector. While in Analytical Hierarchy process, indicators of groundwater stability, control of outflow water from the borders, equipping farm lands with modern main and secondary networks and new irrigation systems were superior with scours of 100, 50.20, 42 and 23.89, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation indicators
  • planning
  • Policies
  • Water resources
Agell, N., Ganzewinkel, C. J. V., Sánchez, M., Roselló, L., Prats, F., & Andriessen, P. (2015). A consensus model for Delphi processes with linguistic terms and its application to chronic pain in neonates definition. Applied Soft Computing, 35, 942-948. [DOI: 10.1016/j.asoc.2015.03.024]
Alemohammad, S., Yavari, A., Salehi, S., & Zebardast, L. (2014). Using the Strategic Environmental Assessment for Compilation Polices of Sustainable Development Plan in Lake Urmia. Journal of Environmental Studies, 40(3), 645-667. [DOI: 10.22059/jes.2014.52211] (Persian)
Banihabib, M., Mohammad Rezapour Tabari, M., & Mohammad Rezapour Tabari, M. (2017). Development of integrated multi-objective strategy for reallocation of water resources in agriculture systems; case study: Zarinehrood basin. Iran-Water Resources Research, 13(1), 38-52. Received from: http://iwrr.sinaweb.net/article_34119.html. (Persian)
Bos, M. G., Burton, M. A., & Molden, D. J. (2005). Irrigation and drainage performance assessment: practical guidelines. CABI publishing.  Received from: https://www.cabdirect.org/cabdirect/welcome/?target=%2fcabdirect%2fabstract%2f20053084282.
Bos, M. G., Murray-Rust, D. H., Merrey, D. J. et al. (1993). Methodologies for assessing  performance of irrigation and drainage management. Irrig Drainage Syst, 7, 231-261. [DOI: 10.1007/BF00881553]
Bouml, H. K. F. E., & Demir, A. O. (2009). Performance assessment for irrigation water management: A case study in the Karacabey irrigation scheme in Turkey. African Journal of Agricultural Research, 4(2), 124-132. [DOI: 10.5897/AJAR.9000532]
Burt, C. M. (1996). Modern Water control and management practices in irrigation: methodoloy and criteria for evaluating the impact on performance. Bioresource and Agricultural Engineering, 69. Received from: https://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&article=1070&context=bae_fac.
Burt, C. M., & Styles, S. W. (1998). Modern water control and management practices in irrigation: Impact on performance. Water Rep. 19, F. A. O. of the United Nations, Rome. Received from: https://digitalcommons.calpoly.edu/bae_fac/38.  
Combined Application of Hierarchical Analysis Process and TOPSIS Technique in Determining the Weight Value of Criteria and Evaluating the Performance of Irrigation and Drainage Networks (Case Study: Sefidrood Irrigation Network Three Areas). Iranian Journal of Irrigation and Drainage, 4(2), 284-296. Received from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=116766. (Persian)
FAO. (2001). The State of Food and Agriculture 2001 (No. 33). Food & Agriculture Org.
Gideon, C. (1993). Mjor and minor canals performance Evaluation, Rahad irrigated Project. MSc. Faculty of Agriculture University of Khartoum.
Horn, D. R. (1987). Prioritizing Flood Control Planning Needs. Journal of Water Resources Planning and Management, 113(2), 283-292. [DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9496(1987)113:2(283)]
International Irrigation Management Institute (IIMI). Irrigation Research Management Unit (IRMU). 1996. National Irrigation Rehabilitation Project ALA/91/07 - Technical assistance to the Irrigation Research Management Unit contract no.669/91/73000/102/141-01. Annual report 1995. Colombo, Sri Lanka: International Irrigation Management Institute (IIMI). Sri Lanka National Program. 60p. Received from: https://hdl.handle.net/10568/40063.
Islami, R., & Rahimi, A. (2019). Policymaking and Water Crisis in Iran. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 7(27), 410-435. [DOI: 10.32598/JMSP.7.3.5] (Persian)
Javidi Sabbaghian, R., Sharifi, M., Zarghami, M., & Nejadhashemi, A. (2017). Developing a risk-based multiple attribute group decision-making model for effective watershed management based on the combinational method of IOWA-CP: case study of Mashhad plain. Iran-Water Resources Research, 13(1), 1-20. Received from:  http://iwrr.sinaweb.net/article_32636.html. (Persian)
Kueh, Y. (2006). Mao and agriculture in China's industrialization: three antitheses in a 50-year perspective. The China Quarterly, 187, 700-723. Retrieved January 5, 2021. Received from: http://www.jstor.org/stable/20192660.  
Mehmet, O., & Biçak, H. A. (2002). Modern and traditional irrigation technologies in the eastern Mediterranean. IDRC, 212 pp.
Mohamed, H. I. (1992). Analytic and optimization decision-making models for multi objective on–farm irrigation improvement strategies. Ph.D Thesis. Faculty of Agriculture sciences, University of Gezira.
Mohsenizadeh, E., & Shourian, M. (2017). Optimum Water Resources Allocation Planning at Basin Scale by Integrating MODSIM and Cuckoo Optimization Algorithm. Iran-Water Resources Research, 13(4), 1-16. Received from: http://iwrr.sinaweb.net/article_46032.html. (Persian)
Molden, D. J., & Gates, T. K. (1990). Performance measures for evaluation of irrigation-water-delivery systems. Journal of irrigation and drainage engineering, 116(6), 804-823. [DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(1990)116:6(804)]
Molden, D. J., Sakthivadivel, R., Perry, C. J., & De Fraiture, C. (1998). Indicators for comparing performance of irrigated agricultural systems (vol. 20). IWMI.
Monem, M. J., Alirezaee, M. R. & Salehi, E. (2003). Performance Evaluation of Irrigation System Operation Using Data Envelopment Analysis (DEA). JWSS, 6(4), 11-25. Received from: http://jstnar.iut.ac.ir/article-1-133-fa.html. (Persian)
Rao, P. S. (1993). Review of selected literature on indicators of irrigation performance. IWMI. p. 75. Received from: http://www.academicjournals.org/AJAR.
Salemi, H., & Javan, M. (2005). Doroodzan and Zayandeh-rood irrigation network operation and maintenance system. Journal of Water and Wastewater; Ab va Fazilab, 15(4), 56-63. Received from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=38767،http://www.wwjournal.ir/article_2515.html. (Persian)
Triantaphyllou, E., Shu, B., Sanchez, S. N., & Ray, T. (1998). Multi-criteria decision making: an operations research approach. Encyclopedia of electrical and electronics engineering, 15(1998), 175-186.
Zahmatkesh, M., & Montazar, A. (2011). Performance Assessment of Some Irrigation Networks in the World Using Benchmarking and Data mining Techniques. Water and Soil, 25(5), 1042-1057. Received from:  https://jsw.um.ac.ir/article_35344.html. (Persian)
Zhi, M. (1989). Identification of causes of poor performance of a typical large-sized irrigation scheme in South China. Overseas Development Institute (ODI). Received from: https://hdl.handle.net/10568/36697.