ساختاردهی به مسأله عدم مشارکت نخبگان در تدوین سیاست‌های عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی-تصمیم‌گیری وخط‌مشی‌گذاری عمومی دانشگاه آزادواحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت و فلسفه علم و فناوری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 استاد، دانشگاه شهیدبهشتی ، رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

10.30507/jmsp.2021.275355.2209

چکیده

مرحله تدوین سیاست در موفقیت سیاست‌‌های عمومی نقش بسزایی دارد. یکی از مهم-ترین ذی‌نفعان هر کشور از موفقیت تدوین سیاست‌های عمومی نخبگان هستند که در کشور مشارکت فعالی در این زمینه ندارند.از این رو اینپژوهش، به دنبال شناسایی عواملشکل دهنده چالش فوق در کشور است. این پژوهش از نوع آمیخته بوده که در بخش کیفی، داده‌ها با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 26 نفر از خبرگان گردآوری شده و از طریق کاربست تحلیل محتوای کیفی، در قالب 47 مفهوم اولیهو 9 مقوله اصلی سامان‌دهی شده است. در بخش کمی نیز از پرسشنامه ماحصل کار کیفی و بهره‌گیری از نظرات 20 خبره برای تجزیه و تحلیل یافته-ها، در کنار مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. یافته‌های پژوهش، نشان‌دهنده بیشترین تأثیر موانع سه‌گانه «ضعف فرهنگ تحمل مخالف و تضارب آراء در کشور»، «عدم وجود فرهنگ شایسته‌سالاری» و «سیاست‌زدگی مفرط در حکمرانی» در شبکه مسائل مشارکت نخبگان است.
واژگان کلیدی:سیاست‌های عمومی،ساختاردهی به مسأله، نخبگان، مشارکت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Structuring the problem of non-participation of elites during the process of public policy formulation in Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Daniyal Ramzanpour 1
  • Mahdi Abdolhamid 2
  • Ali Rezaeian 3
1 Ph.D in Decision making & Public policymaking, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, ِ Department of Management and Philosophy of Science and Technology , School of Management, Economics and Progress Engineering, Iran University of Science &Technology, Tehran, Iran
3 Professor, Shahid Beheshti University, Dean of Management faculty in Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The process of policy formulation has been effective in public policies prosperity. Elites are the ones taking advantages from the success of elites’ public policies formulation in any country. They, in fact, do not attend actively in the issue. Therefore, in this study, it has been considered the recognition of factors forming the above-mentioned challenge. The study is the combined one which is done on the quality part. The data gathered through half-organized interviews done by 26 elites’ participation, also analyzing the qualitative content in the form of 47 basic concepts and 9 original subjects. On the quantities, to analyze the data, there have been offered questioners on qualitative results, using 20 elites’ opinions along with interpretive structural modeling. The findings showed the most effective of triple obstacles in the network of elite’s participation: drawback of opposition bearing culture and conflict of votes in the country, lack of meritocracy culture and excessive politicization in government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public policies
  • Problem Structuring
  • Elites
  • Participation