تحلیل مولفه‌های عدالت اقتصادی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 عضوی هیأت علمی گروه اقتصاددانشگاه تربیت مدرس دانشکده اقتصاد تهران ـ ایران

10.30507/jmsp.2021.286294.2249

چکیده

این پژوهش در تلاش بر ارائه تحلیلی بر مولفه‌های اصلی سنجش عدالت اقتصادی در ایران است. بررسی شاخص‌های ارائه شده در زمینه عدالت در شناخت مولفه‌ها و نقاظ ضعف و قوت شاخص‌های تبیین شده تا کنون، موثر است. از اینرو ابتدا مفهوم عدالت از منظر علمی و اندیشمندان مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس با توجه به ساختار کشور جمهوری اسلامی ایران از منظر قانون کشور و شرایط ایران مورد تحلیل قرارمی‌گیرد. مولفه‌های مورد بررسی در چهار زمینه اصلی عدم تبعیض، تساوی در استحقاق‌ها، امکان دستیابی به فرصت‌ها و عدالت در مفهوم خود مجزا از تعاریف سنتی برابری، مورد تحلیل قرارگرفته‌است. با بررسی پژوهش‌های صورت گرفته در ایران و جهان از میان شاخص‌های ارائه شده برای اقتصاد ایران چهار شاخص انتخاب شده است. شاخص‌های انتخاب شده پژوهش بطور جداگانه و در کنار یکدیگر بررسی می‌شود. مولفه‌های مشترک و خاص هر شاخص تحلیل می‌گردد و سپس نتیجه بررسی ارائه می‌گردد. در نهایت مولفه‌های پیشنهادی برای شاخص‌سازی ارائه شده است تا بتوان مولفه‌هایی با مطابقت بیشتر با مفهوم عدالت و مناسب برای اقتصاد ایران در سنجش عدالت بکارگرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing components of economic justice in Iran

نویسندگان [English]

  • MohammadJavad Ezzati 1
  • Morteza Ezzati 2
  • Amir H. Mozayani 2
1 Master student of Tarbiat Modares University, Faculty of Economics
2 Faculty member of the Department of Economics, Tarbiat Modares University, Faculty of Economics, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study tries to provide the main components for measuring economic justice in Iran. The study of the indicators presented in the field of justice in Iran is effective in identifying the components and strengths and weaknesses of the indicators explained so far. Therefore, first the concept of justice is examined from the perspective of scientists of the field, then its conformity to Iran’s law and its specific conditions. The studied components have been analyzed in four main areas of non-discrimination, equality of rights, possibility of achieving opportunities and justice concept in a separate idea from the traditional definitions of equality. By reviewing the researches done in Iran and the world, four indicators have been selected from the presented indicators for Iran's economy. The selected indicators of the research are examined separately and together. The common and specific components of each indicator are analyzed and then the result of the study is presented. Finally, the proposed components for indexing are presented in order to use components that are more in line with the concept of justice and suitable for the Iranian economy in measuring justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Justice
  • Justice index
  • Combined Index of Justice
Akbari, A. (2014). The analysis and criticism of party policies on drug crimes in Iran considering the correction of combating drug regulation in 2010. Criminal Law Research, 5(2), 7-34. (Persian)
Alizadeh, H. (2014). The compatibility of criminology of drug in Iran with international documents. Social Health and Addiction, 1(3), 65-84. (Persian)
Asadi, S. (2008). The addiction bubble. Tehran: Mikaeel, Ashja. (Persian)
Ashtarian, K., & Emami Mobeidi, R. (2014). Evaluating the public policies of IRIB. Political Knowledge, 10(2), 5-31. (Persian)
Bakhshi, A. (2017). The methodology of systemic theory in political science. Tehran: New Thought Studies. (Persian)
Drug Addiction Combat Headquarter, Office of Culture-Prevention. Local Newsletter, 2. (Persian)
Fartookzadeh, H., Moazaz, H., & Rajabi Nahvaji, M. (2013). Policies and strategies of controlling drugs in Iran. Social Welfare Quarterly, 13(48), 169-199. (Persian)
Ghavam, A. (2015). Comparative politics. Tehran: Samt. (Persian)
Jazini, A. (2015). The effect of drug and hallucinatory materials on social security. Social Health and Addiction, 2(7), 9-40. (Persian)
Kakooyi, I. (2008). Towards understanding drugs and hallucinatory materials. Tehran: Police University. (Persian)
Mahdavian Far, M., Masoodnia, H., & Zarzani Yazdani, M. (2018). The failing factors of Iran’s policies in early prevention of misusing drugs. Public Policy, 4(4), 113-131. [DOI: 10.22059/ppolicy.2019.69720] (Persian)
Mozafar, H., Zakariayi, M., & Sabeti, M. (2009). Cultural anomaly and drug addiction among 13-28-year-old young people of Tehran. Social Sciences, 3(4), 33-54. (Persian)
Rahimipour, E., Habibzadeh, M., Mohagheghdamad, M., Farajiha, M., & Omidi, J. (2016). Policies of reducing damage of drug use: a comparative study in criminal justice system Iran, Portugal, and Canada. Journal of Comparative Law, 20(3), 84-110. (Persian)
Sarami Foroushan, H. (2018). Journal of Addiction Studies, CEO of Research and Education of Drug Combat Headquarter. (Persian)
Sarami, H. (2021). The first word. Addiction Research, 15(59). (Persian)
Serajzadeh, H., & Aziz-zadeh, O. (2015). Social constructions of using drugs and addiction in southern Roodbar. Iranian Journal of Social Problems, 5(2), 273-296. (Persian)
Strategies of strengthening the infrastructures of combating drugs. ISNA News Agency, 95111711422, May 26, 2016. Received from: https://www.isna.ir. (Persian)
The drug combat headquarter with 450 Billion budget could do nothing. Mizan News Agency, No. 376719, December 15, 2017.  Received from: https://www.mizanonline.com. (Persian)
The Fifth Development Plan. (Persian)
The Fourth Development Plan. (Persian)
The latest statistics on drug addicts. ILNA News Agency, No. 504083, June 24, 2017. Received from: http://www.ilna.ir. (Persian)
The necessity of combating drug supply and demand. Javan Newspaper, 950813, April 9, 2019. Received from: https://www.gavanonline.ir . (Persian)
The office of drug combat. (2005). Drug according to SAVAK documents. Tehran: Rasanesh. (Persian)
The Sixth Development Plan. (Persian)
The statistic for drug prisoners in Iran. Alef Newspaper, No. 3970906160, November 27, 2018. Received from: https://www.alef.ir. (Persian)
Unknown. (2011). The Comprehensive Document of Drug Prevention. Office of President, Drug Combat Headquarter. (Persian)
Vazirian, M. (2003). A review of plans for reducing demand in Iran and suggestions for developing strategic plans. Social Welfare, 9, 145-201. (Persian)
Website of Drug Addiction Combat Headquarter. http://news.dchq.ir/3. (Persian)
Young, I., & Queen, L. (2016). A guideline or writing strategic reports in public policy for political advisors in the middle and eastern Europe (translated into Farsi by Mehdi Saatchi and Omid Salehi). Tehran: Center of Strategic Analysis of the Presidency. (Persian)
Zakariayi, M., & Hajeli, A. (2008). An introduction to scientific studies on addiction in Iran, a strategic report. Tehran: Expedience Discernment Council, Office of Combating Drug Addiction. (Persian)
Zolfagharian, H., & Fartookzadeh, M. (2011). Policies and strategies of controlling drug addiction use in Iran. Strategic Management Thought, 5(1), 125-168. (Persian)