عوامل موثر بر پیاده سازی سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری رشته مدیریت راهبردی دانشگاه دفاع ملی دانشکده مدیریت راهبردی تهران-ایران

2 استاد رشته مدیریت سیستم، دانشگاه ایوان کی، دانشکده مهندسی صنایع، سمنان، ایران

10.30507/jmsp.2021.278970.2219

چکیده

هدف این مقاله شناخت عوامل مرتبط با پیاده سازی سیاست ها به عنوان یکی از مراحل مهم و اثرگذار در تحقق سیاست های راهبردی و کلان با موردکاوی سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، آمیخته از نوع اکتشافی به شمار می آید که پس از مرور مبانی نظری، پیشینه شناسی و مطالعات اکتشافی، دستگاه مفهومی تحقیق تدوین و با انجام مصاحبه (داده های کیفی) و تکمیل پرسشنامه (داده های کمی) توسط 62 نفر از خبرگان حوزه سیاست گذاری و حکمرانی، داده های تحقیق گردآوری و با روش معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل و مدل نهایی تکمیل و ارائه شده است. الگوی پیشنهادی از از 6 بُعد «تدوین نقشه راه تحقق سیاست کلی»؛ «بسترسازی های تحقق سیاست کلی»؛ «الزامات اجرای سیاست کلی»؛ «ملاحظات و ویژگی‌های رهبری تحقق سیاست کلی»؛ «ملاحظات و ویژگی‌های مجریان تحقق سیاست کلی»؛ «مراجع و عوامل محیطی موثر بر تحقق سیاست کلی» تشکیل شده که هریک از ابعاد دارای مولفه ها و زیرمولفه هایی بوده که در مجموع از 30 مؤلفه و 75 زیر مؤلفه تشکیل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the implementation of ground policies of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • meysam farzin 1
  • Alimohammad Ahmadvand 2
1 PhD graduate in Strategic Management, National Defense University, School of Strategic Management, Tehran-Iran
2 Professor of Systems Management, Ivan Kay University, Faculty of Industrial Engineering, Semnan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this article is to identify the factors related to policy implementation as one of the important and effective steps in the implementation of strategic and macro policies by examining the ground policies of the Islamic Republic of Iran. In terms of purpose, this research is applied and in terms of method, it is considered as a kind of exploratory type. Quantitative data) was collected by 62 experts in the field of policy and governance, research data and analyzed by structural equation method and the final model. The proposed model of 6 dimensions of "developing a roadmap for the implementation of ground policy"; "Laying the foundations for the realization of ground policy"; " Ground Policy Implementation Requirements"; "Considerations and characteristics of leadership in the realization of ground policy"; "Considerations and Characteristics of ground Policy Implementers"; "References and environmental factors affecting the implementation of ground policy" is formed, each of which has components and sub-components that are composed of a total of 30 components and 75 sub-components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Implementation
  • macro policy
  • Ground policy
  • realization of ground policy