سیاستهای اجرایی برای پیاده سازی سیاستهای کلی نظام اداری در حوزه سلامت اداری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی دوره دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

3 دکترای آمار، دانشگاه یزد، یزد، ایران

10.30507/jmsp.2021.277104.2217

چکیده

تعدادی از سیاستهای کلی نظام اداری به موضوع سلامت اداری مرتبط است و برای تحقق آنها به مدلهای عملیاتی و سیاستهای اجرایی نیاز داریم. در این تحقیق که به روش تلفیقی و با ترکیب مدلهای کتابخانه ای و پیمایشی برنامه ریزی شده است تلاش می شود تا ضمن شناسایی مجموعه سیاستهای اجرایی مناسب برای تحقق سیاستهای کلی نظام اداری در حوزه سلامت اداری، مدلی از نحوه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این سیاستها ارئه شود. بر این اساس، پس از مطالعه مبانی نظری و استخراج فهرستی از سیاستهای اجرایی، اعضای کمیته های سلامت اداری فعال در 60 دستگاه اجرایی استان یزد به عنوان جامعه آماری تحقیق، انتخاب شده و با طراحی پرسشنامه ای، نظرات کارشناسی آنها در این زمینه مورد سنجش و تحلیل قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مجموعه 23 سیاست اجرایی شناسایی شده، از نظر شدت تاثیرگذاری بر سیاستهای کلی در چهار خوشه قابل سطح بندی هستند که موثرترین ها در این میان عبارتند از انتصاب مدیران حرفه‌ای شایسته و بکارگیری نیروی انسانی کافی و کارآمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Executive Policies to Implement the General Policies of the Administrative System in Administrative Integrity

نویسندگان [English]

  • Hedayat KargarShouroki 1
  • Abasali RezayiSadrabadi 2
  • Jafar Rahmani-shamsi 3
1 PhD in Management, Yazd University, Yazd, Iran
2 PhD Candidate, Department of Industrial Management, Yazd branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
3 PhD in Statistics, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

A number of general policies of the administrative system are related to the issue of administrative integtity and to achieve them, we need operational models and executive policies. In this research, which is planned in a mix method with a combination of library and survey models, while identifying a set of appropriate executive policies for the implementation of general policies of the administrative system in the field of administrative integtity, a model of how these policies are affected and effective is presented. Accordingly, after studying the theoretical foundations and extracting a list of executive policies, members of active administrative integtity committees in 60 executive bodies of Yazd province were selected as the statistical population of the research and by designing a questionnaire, their expert opinions in this field were assessed. Findings of this study show that the set of 23 identified executive policies can be classified in terms of the intensity of impact on general policies in four clusters, the most effective of which are the appointment of qualified professional managers and the use of sufficient and efficient manpower.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative Integtity
  • general policies of the administrative system
  • Executive policies
  • Yazd province