سیاستهای راهبردی در طراحی و ارزیابی توسعه سیاسی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم انسانی/ دانشکده مدیریت/ دانشگاه آزاد بناب/بناب/ایران

2 مدیریت دولتی/ گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و اقتصاد / واحد علوم و تحقیقات/ تهران/ ایران

3 مدیریت دولتی/ گروه مدیریت دولتی دانشکده علوم انسانی / واحد بناب/ تهران/ ایران

10.30507/jmsp.2021.271744.2197

چکیده

در این تحقیق سیاستهای راهبردی در طراحی و ارزیابی توسعه سیاسی، بر فرآیند توسعه سیاسی کشورهای آسیائی ( ایران، ترکیه و کره جنوبی) مورد تحلیل قرار گرفت. وجه مشترک این کشورها مدرنیزاسیون اقتدارگرایانه بود. نظامهای اداری بر بستری از سیستم‌های سیاسی قرار دارند و بوروکراسیِ دولتیِ کارآمد، توان و ظرفیت دولتها برای قدم نهادن در مسیر توسعه را تسهیل می‌کند. توسعه سیاسی تعادلی، مناسب‌ترین سیاست راهبردی برای ایجاد تعادل بین دو سیستم اداری و سیاسی در فرآیند توسعه می‌باشد. سوال اصلی تحقیق این است «سیاستهای راهبردی در طراحی و ارزیابی مدل ارزیابی توسعه سیاسی را در کشورهای آسیائی چگونه است؟» این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی، نرم افزارSmart PLS، روش تحلیلی-تطبیقی به تحلیل موضوع پرداخت. یافته های تحقیق نشان داد که کشورها بر مبنای توانائی تبدیل قابلیتهای نظامهای اداری خود به ظرفیتهای سیاسی می‌توانند توسعه یابند. توسعه سیستم سیاسی بدون اجماع نخبگان سیاسی حول برنامه های توسعه و برنامه ریزی بلندمدت، بدون ایجاد نظامهای اداری مدرن و نهادهای مدرن سیاسی، امکانپذیر نمی‌باشد و بدون ثبات، مشارکت و پاسخگوئی سیاسی و تثبیت نهادهای سیاسی، امکان برگشت و انحطاط توسعه سیاسی وجود دارد. در نتایج این تحقیق کشور کره جنوبی از وضعیت بهتری نسبت به ترکیه و ایران برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic policies in designing and evaluating political development

نویسندگان [English]

 • esmail kholafazadeh astmal 1
 • gholamreza memarzadeh tehran 2
 • Nader Bohloli Zeinab 3
 • Yousef beighzadeh 3
1 Department of Humanities / College of Management / Bonab Azad University / Bonab / Iran
2 Public Management / Department of Public Management, Faculty of Management and Economics / Science and Research Branch / Tehran / Iran.
3 Public Management / Department of Public Management, Faculty of Humanities / Bonab Branch / Tehran / Iran.
چکیده [English]

In this study, strategic policies in designing and evaluating political development were analyzed on the political development process of Asian countries (Iran, Turkey and South Korea). What these countries had in common was authoritarian modernization. Administrative systems are based on political systems, and an efficient government bureaucracy facilitates the ability and capacity of governments to move forward on the path of development. Equilibrium political development is the most appropriate strategic policy to balance the two administrative and political systems in the development process. The main question of the research is "What are the strategic policies in designing and evaluating the political development evaluation model in Asian countries?" This research analyzed the subject using survey method, Smart PLS software, analytical-comparative method. The research findings showed that countries can develop based on the ability to turn the capabilities of their administrative systems into political capacities. The development of a political system is not possible without the consensus of political elites on long-term development and planning programs, without the creation of modern administrative systems and modern political institutions. Without stability, participation and political accountability, without the creation of political institutions, there is a possibility of return political development. According to the results of this study, South Korea is in a better position than Turkey and Iran

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • Administrative systems"
 • political systems"
 • government"
 • development"
 • , "
 • Equilibrium political development"