راهبردهای مدیریت سبز در موسسات آموزش عالی کشور مبتنی بر سیاست های کلی محیط زیست

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

10.30507/jmsp.2021.270494.2191

چکیده

امروزه به دنبال افزایش نگرانی های ناشی از آلودگی های زیست محیطی ، آموزش عالی به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار به منظور ارتقا نظام آموزشی و تربیت نسل سبز اندیش ملزم به پذیرش اصول مدیریت سبز در کلیه امور ( آموزشی -پژوهشی و خدماتی ) شده است . براین اساس در این پژوهش برای یافتن راهبردهای لازم جهت تحقق اهداف سیاست های کلی محیط زیست در موسسات آموزش عالی ایران ، به بررسی تجارب و نگرش صاحبنظرانی از حوزه های وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری ، وزارت نیرو ، و سازمان محیط زیست پرداخته شد . این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی – توسعه ای ، و از نظر نوع داده ها کیفی بوده وبا تاکید بر مصاحبه های نیمه ساختاریافته ومنابع کتابخانه ای تا رسیدن به اشباع نظری انجام شده است . مصاحبه با 15 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی صورت گرفت . نتایج حاصل از فرآیند مقایسه مستمر ، کد گذاری باز و محوری داده های جمع آوری شده ، شناسایی و احصاء راهبرد های ( درون گرایی و برون گرایی با رویکرد سبز، سازمان دهی مجدد عملیات دانشگاه ، توسعه فرصتهای آموزشی و پژوهشی سبز ، تقویت فرهنگ سبز اندیشی ، و توسعه فناور ی سبز ) را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Green management strategies in higher education institutions based on general environmental policies

نویسندگان [English]

  • Golshan Moradi 1
  • NADER SOLEIMANI 2
  • Hamid Shafie Zadeh 2
1 Student at Islamic Azad University , Garmsar Branch
2 Associate Professor in Faculty of Humanities, Islamic Azad University, GARMSAR Branch
چکیده [English]

Today, following the increase of concerns caused by environmental pollution, higher education institutions as one of the main axes of sustainable development has been required to accept the principles of green management in all its educational, research and service matters. Accordingly, in this case, in order to find the necessary strategies to achieve the goals of general environmental policies in Iranian higher education institutions, the experiences and attitudes of experts from the fields of Ministry of Science, Research and Technology, Ministry of Energy, and Environment Organization were studied. This research is "Practical-developmental" in terms of research purpose, "exploratory" in terms of result, "qualitative" in terms of method, and "single-sectional" in terms of time horizon, with an emphasis on 15 semi-structured interviews in which participants Targeted face and snowball were selected until theoretical saturation was achieved. The results of the process of continuous comparison, open and centralized coding of collected data, identification and counting of introversion and extroversion strategies with a green approach, reorganization of university operations, development of green educational and research opportunities, strengthening the culture of green thinking and Shows the development of green technology. Lincoln and Guba proposed methods were used to ensure the validity of the data and to ensure the accuracy of the findings to measure the reliability and validity of the research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategy
  • Green management
  • Higher education institutions
  • General Environmental Policies
Afrooz, S. (2018). Environment and the green organization. Tehran: Atran. (Persian)
Ahmadi, Zh., & Chalavi, S. (2019). An analysis on the impact of social capital on the management of residues. A Paper Presented at the Second International Conference of Green Isfahan, Isfahan University, Isfahan, Iran. Received from: http://conf.ui.ac.ir/p/Article10_11. (Persian) 
Bordipour, M. (2018). The necessity for implementing the green human resource management. MA thesis, Kharazmi University, Tehran, Iran. (Persian)
Bukhari, S. S., Said, H., & Mohamad Nor, F. (2020). Conceptual Understanding of Sustainability Among Academic Administrators of Pakistan Public Universities. The Qualitative Report, 25(1), 28-59. [DOI: 10.46743/2160-3715/2020.3235] 
Dehghan, M., Rahgozar, S., & Pourhabibian, A. (2018). A guide for green management in higher education centers of the country: the case of material and energy research organization. A Paper Presented at the 26th Annual International Conference of the Iranian Mechanical Engineers’ Organization, Semnan University, Semnan, Iran. Received from: https://civilica.com/doc/817291. (Persian)
Elahi, M. (2017). A study on the environmentally-friendly schools. MA thesis, Tarbiat Modares University of Shahid Rajayi, Tehran, Iran. (Persian)
Eslami, R., & Rahimi, A. (2019). Policy making for water crisis in Iran. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 7(27), 410–435. (Persian)
Faghihimani, M. (2012). A Systemic Approach for Measuring Environmental Sustainability at Higher Education Institutions: A Case Study of the University of Oslo. Received from: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-33886.
Ferasatkhah, M. (2016). Qualitative research in social sciences: a focus on grounded theory. Tehran: Agah. (Persian)
Fereydouni, F. (2016). Designing research environment parks of Ferdowsi university through the indexes of green Pardis. MA thesis, Ferdowsi Mashhad University, Mashhad, Iran. (Persian)
Fissi, S., Romolini, A., Gori, E., & Contri, M. (2020). The path toward a sustainable green university: The case of the University of Florence. Journal of Cleaner Production, 279, 123655. [DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.123655]
Friend, G. (2009). The Truth About Green Business. New Jersey, USA: Publishing as FT Press.
Garzella, S., & Fiorentino, R. (2014). An integrated framework to support the process of green management adoption. Business Process Management Journal, 20(1), 68–89. [DOI: 10.1108/BPMJ-01-2013-0002]
Gerlak, A. K., & Zuniga-Teran, A. (2020). Addressing injustice in green infrastructure through socio-ecological practice: What is the role of university–community partnerships? Socio-Ecological Practice Research, 2(2), 149–159. [DOI: 10.1007/s42532-020-00052-5]
Gladwin, T. N., Kennelly, J. J., & Krause, T.-S. (1995). Shifting Paradigms for Sustainable Development: Implications for Management Theory and Research. Academy of Management Review, 20(4), 874–907. [DOI: 10.2307/258959]
Güner, S. (2017). Evaluation of the evolution of green management with a Kuhnian perspective. Business Research, 11(2), 309–328.
Iranmanesh Zarandi, Z. (2019). The identification and hierarchy of the factors for green university through the green entrepreneurship in Sistan and Balouchestan University. MA thesis, Sistan and Balouchestan University, Iran. (Persian)
Irannezhad Parizi, M., & Tavasoli, S. (2010). Social responsibility and green management. Research Letter, 62, 33–70. (Persian)
Jahangir, E. (2018). Environemnt and development plans in Iran. Journal of Environmental and Natural Resource Economics, 2(2), 105-142. [DOI: 10,22054/eenr.2016,8409] (Persian)
Kasravi, M., & Mohajeri, Sh. (2018). Implementing green university plan through ARIZ71 algorithm. Journal of Science and Engineering Elites, 3(5), 98-109. Received from: https://civilica.com/doc/821191. (Persian) 
Khalilian Vayghan, H. (2017). A review on the green IT in Iran. Journal of Science and Engineering Elites, 2(2), 430–438. Received from: https://civilica.com/doc/643994.  (Persian) 
Khanifar, H., & Moslemi, N. (2018). The principles of qualitative research. Tehran: Negah Danesh. (Persian)
Kolahi, M. (2020). The management structures to address the macro-policies of environment. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 8(31), 510–534. [DOI: 10.30507/jmsp.2020.102564] (Persian)
Kurland, N. B., & Zell, D. (2011). Green management: Principles and examples. Organizational dynamics, 40(1), 49–56. [DOI: 10.1007/s40685-017-0049-8]
Leal Filho, W., et al. (2019a). The role of green and Sustainability Offices in fostering sustainability efforts at higher education institutions. Journal of Cleaner Production, 232, 1394–1401. [DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.05.273]
Lee, K. (2008). Opportunities for green marketing: young consumers. Marketing Intelligence & Planning, 26(6), 573–586. [DOI: 10.1108/02634500810902839]
M Humblet, E., Owens, R., & Roy, L. P. (2010). Roadmap to A Green Campus. Washington D.C, USA: U.S Green Bulding Council.
Mamipour, S., & Karami, S. (2019). The effective factors on energy pressure in some provinces of Iran: a focus on spatial links. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 7(special issue), 138–162. [DOI: 10,30507/jmsp.2020,102464] (Persian) 
Marques, C., Bachega, S. J., & Tavares, D. M. (2019). Framework proposal. for the environmental impact assessment of universities in the context of Green IT. Journal of Cleaner Production, 241, 118346.
Masagca, J. T., Custodio, L. P. & Morales, M. I. (2019). Gains from Research and Development Management Model for a Green University. Journal of Management and Development Studies, 8, 56-71.
Mbasera, M. (2015). A green management framework for hotels: A case of two African countries.
McCormack, J., Propper, C., & Smith, S. (2014). Herding Cats? Management and University Performance. The Economic Journal, 124(578), F534–F564. [DOI: 10.1111/ecoj.12105]
Mickwitz, P., Melanen, M., Rosenström, U., & Seppälä, J. (2006). Regional eco-efficiency indicators – a participatory approach. Journal of Cleaner Production, 14(18), 1603–1611. [DOI: 10.1016/j.jclepro.2005.05.025]
Moareb, Y., & Parak, M. (2017). A review on the principles of planning, management, and teaching of environment. Tehran: Avaye Ghalam. (Persian)
Mocheshi, S., & Azizi, N. (2020). A qualitative and quantitative analysis of the higher education policies in Iran. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 8(29), 166-184.  [DOI: 10,30507/jmsp.2020,102393] (Persian) 
Msengi, I., et al. (2019). Assessment of knowledge and awareness of “sustainability” initiatives among college students. Renewable Energy and Environmental Sustainability, 4, 6. [DOI: 10.1051/rees/2019003]
Niaz Azari, K., & Taghvayi Yazdi, M. (2016). Organizational culture in the third millennium. Tehran: Shiveh. (Persian)
Olson, E. (2009). Better Green Business. NJ, USA: Pearson Education.
Ragazzi, M., & Ghidini, F. (2017). Environmental sustainability of universities: critical analysis of a green ranking. Energy Procedia, 119, 111–120.
Ramshini, H. (2017). Identifying the criteria and providing a model for the green buildings of universities: the case of Hakim Sabzevari university. MA Thesis, Hakim Sabzevari University, Mashhad, Iran. (Persian)
Roos, N., Heinicke, X., Guenther, E., & Guenther, T. W. (2020). The Role of Environmental Management Performance in Higher Education Institutions. Sustainability, 12(2), 655. [DOI: 10.3390/su12020655]
Rostami Nezhad, M., Izadi, M., & Obeidi, N. (2016). Green evaluation, the most logical but ignored executive step for making a green university in procedural aspect. A Paper Presented in the First National Conference of Green University, Persian Gulf University, Boushehr, Iran. Received from: https://civilica.com/doc/611660. (Persian) 
Rovinski,Y. (2007). Green your business to grow your business: Sustainable tourism certification success stories. Rainforest Alliance, MIF, Fundercooperation.
Saehi Pourchoobeh, O. (2017). A review on the possible alternatives for the green university objectives: the case of Islamic Azad university. MA thesis, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Persian)
Safavi, H., & Golmohammadi, M. (2016). Analyzing and evaluating the universities of Iran in sewage treatment and reusing the standard water residues. The First National Conference on Green University, Persian Gulf University, Boushehr, Iran. Received from: https://civilica.com/doc/611669. (Persian) 
Sahlberg, P. (2015). Lessons from Finland (translated into Farsi by Alireza Moghadam and Tayebe Sohrabi. Tehran: Merat. (Persian)
Sarkis, J. (2016). Green supply chain management (translated into Farsi by Peiman Taebi and Mohammad Hassan Alavi Sadr). Mashhad: Niloufar. (Persian)
Tran, B. (2009). Green management: The reality of being green in business. Journal of Economics, Finance & Administrative Science14(27). Received from: https://ssrn.com/abstract=1549703.
Unknown. (2016). A guideline for green management in universities, research organizations and science and technology parks. Unknown. (Persian)
Velazquez, L., Munguia, N., Platt, A., & Taddei, J. (2006). Sustainable university: what can be the matter? Journal of Cleaner Production, 14(9–11), 810–819. [DOI: 10.1016/j.jclepro.2005.12.008]
Vinod Kumar, T. M. (2020). Smart environment for smart cities (translated into Farsi by Ali Yadghar and Fatemeh Goharkhah). Tehran: Zarnevesht. (Persian)
von Oelreich, K. (2004). Environmental certification at Mälardalen University. International Journal of Sustainability in Higher Education5(2), 133–146. [DOI: 10.1108/14676370410526224]
Wang, Y., Shi, H., Sun, M., Huisingh, D., Hansson, L., & Wang, R. (2013). Moving towards an ecologically sound society? Starting from green universities and environmental higher education. Journal of Cleaner Production, 61, 1–5. [DOI: 10.1016/j.jclepro.2013.09.038]
Yasini, R. (2017). Thirty billion annual damage of air pollution for Iran. Iran, 6638, 6. (Persian)
Yuan, X., Zuo, J., & Huisingh, D. (2013). Green Universities in China – what matters?. Journal of Cleaner Product, 61, 36–45. [DOI: 10.1016/j.jclepro.2012.12.030]
Zahedi, Sh. (2013). Green management. Tehran: Jahad Daneshgahi Press. (Persian)
Zahedi, Sh. (2016). A comprehensive sustainable development: a focus on green management and entrepreneurship. Tehran: Allameh Tabatabai University Press. (Persian)
Zoroufchi Benis, Kh., Fatehifar, E., & Vahidirad, S. (2014). Green university and sustainable development. The First International Conference on Environmental Engineering, The Center of Strategies for Sustainable Development, Iran. Received from: https://civilica.com/doc/347627. (Persian)