الگوی انتخاب مدیران شرکت‌های دولتی ناظر بر بندهای 3 و 4 سیاست‌های کلی نظام اداری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس طرح و برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت ملی نفت ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت دولتی. دانشکده مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

5 دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

10.30507/jmsp.2021.273835.2208

چکیده

یکی از ابعاد مهم اصلاح نظام اداری و بهبود مدیریت، انتخاب و انتصاب مدیران شایسته مبتنی بر اصول عملی و وجود معیارهای عینی و شفاف است که این مهم در بند‌های 3 و 4 سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرارگرفته است. براین اساس ضروری است عوامل و شاخص‌های اثرگذار بر تحقق یا عدم تحقق شایسته‌سالاری ازجمله عوامل سیاسی و غیرسیاسی مورد توجه جدی قرار گرفته و شفاف شود ولی در عمل نتایج بسیاری از پژوهش‌ها نشان می‌دهد تأثیر عوامل سیاسی در انتخاب افراد، تمایل به نادیده انگاشته شدن دارد. ازاین‌رو مسئله پژوهش بررسی نقش، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل سیاسی در انتخاب مدیران حوزه مورد مطالعه (شرکت ملی نفت ایران) در راستای تسهیل عملیاتی کردن سیاست‌های کلی نظام اداری است. بنابراین هدف اصلى پژوهش، ارائه مدل از طریق تعیین روابط بین مؤلفه‌ها است که بدین منظور در بررسی پیشینه، اجزای مدل شناسایی شد. رویکرد پژوهش، کمی و نوع آن، کاربردی و روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است. نتایج پژوهش پس از اولویت‌بندی مؤلفه‌ها با مدل‌سازی ساختاری تفسیری توسط 12 نفر از خبرگان، نشان داد سیاست‌های کلی برنامه توسعه کشور در صنعت نفت، عوامل فرهنگی اجتماعی و عوامل اقتصادی به‌عنوان زمینه‌سازترین مؤلفه‌ها و مداخله‌گرهای سیاسی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی در دسته اثرپذیرترین مؤلفه‌ها قرار دارند‏. با استفاده از تحلیل میک‌مک؛ نوع، میزان نفوذ و وابستگی مؤلفه‌ها به‌ویژه مؤلفه‌های سیاسی نیز مشخص شد که بر این اساس عوامل سیاسی در دسته متغیرهای پیوندی قرار گرفتند. در انتها نیز به نوآوری، محدودیت‌ها و پیشنهاد‌های پژوهش پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Model for selecting managers of Public Enterprises overseeing paragraphs 3 and 4 of the general policies of the administrative system

نویسندگان [English]

  • Shahrokh Ghasemi 1
  • gholamreza memarzadeh tehran 2
  • nasrin jazani 3
  • saied sayad shikosh 4
  • Alireza Hassanzadeh 5
1 Head of NIOC human resource planning
2 Associate Professor, Department of Public Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Business Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management. Islamic Azad University, Central Tehran Branch. Tehran, Iran
5 Associate Professor, Department of Information Technology Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the important aspects of reforming the administrative system and improving management is the selection of qualified managers based on principles and transparent criteria, which is also emphasized in paragraphs 3 and 4 of the general policies of the administrative. Therefore, it is necessary to consider the factors affecting the realization or non-realization of meritocracy, including political and non-political factors, but in practice, the results of many related studies show that the influence of political factors in the choice of individuals tends to be ignored. What role does politics play in selecting managers of NIOC and how do they influence other related components? Therefore, the purpose of the research is to present the model by determining the relationships between the components. For this purpose, the components of the model were identified in the background study. The research approach is quantitative and the type of research in terms of the purpose of the study is applied and the research method is descriptive-survey. The results of the research, after prioritizing the components by ISM by 12 experts, showed that the general policies of the country's development program in the oil industry, socio-cultural factors and economic factors as the most contextual components and internal and external political intervenors are in the most effective category. Using MICMAC analysis; The type, degree of influence and dependence of the components, especially the political components, were also determined, based on which the political factors were classified as linkage variables. Finally, innovation, and research suggestions were discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Selecting Managers
  • Political Interventions
  • public enterprises
  • Interpretive structural modeling
  • general policies of the administrative system