شناسایی و دسته‌بندی معیارهایی برای تدوین سیاست‌های عمومی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار سیاستگذاری عمومی گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

10.30507/jmsp.2021.251253.2134

چکیده

شناسایی و دسته بندی معیارهایی برای تدوین سیاست های عمومی
چکیده
هدف پژوهش حاضر، شناسایی معیارهایی برای تدوین سیاست‌های عمومی است. تحلیلگران سیاست نقش مهمی در مرحله تدوین سیاست ایفا می‌کنند. در مرحله تدوین سیاست ها، ابعاد و عوامل مشکلات سیاستی بررسی شده، گزینه های سیاستی و پیامدهای آنها شناسایی و مدون می‌شوند و گزینه‌های سیاستی مناسب برای هر مشکل، پیشنهاد می گردد. تدوین مناسب و دقیق سیاست های عمومی می تواند احتمال موفقیت و اثربخشی این سیاست ها را افزایش دهد. از این رو شناخت مرحله تدوین و احصاء معیارهایی برای تدوین خوب سیاست‌های عمومی ضروری است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون و با بررسی مطالعات و پژوهش های مربوط به تدوین سیاست‌، معیارهایی برای تدوین خوب سیاست‌ها، شناسایی و در پنج مضمون 1) معیارهای مربوط به ماهیت مسئله عمومی 2) معیارهای مربوط عوامل مسئله عمومی 3) معیارهای مربوط به بازیگران تدوین 4) معیارهای مربوط به راه حل های ارائه شده و 5) معیارهای مربوط به تعیین اهداف دسته بندی شده است. این معیارها می تواند راهنمای تحلیلگران، سیاستگذاران، سازمان‌ها و نهادهای ذیربط در تدوین سیاست‌های عمومی باشد.
واژه های کلیدی: سیاست، سیاستگذاری، تدوین سیاست، تدوین خوب، معیار.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and categorizing a set of criteria for formulation of public policies

نویسندگان [English]

  • yahya kamali 1
  • sedighe sheikhzadeh jooshani 2
  • farzane hosein askari 3
1 Yahya Kamali associate professor of political science at faculty of law and theology, Shahid Bahonar university of Kerman
2 Assistant professor of political science at faculty of law and theology, Shahid Bahonar university of Kerman
3 Graduate of Master in political science at Shahid Bahonar university of Kerman
چکیده [English]

Identifying and categorizing a set of criteria for formulation of public policies
Abstract
This study aims to identify and categorize a set of criteria for formulation of public policies. Policy analysts have important role in Policy formulation. In the policy formulation stage, the dimensions and causes of policy problems are examined, policy options and their consequences are identified, and the appropriate policy option is proposed for each problem. Proper and accurate formulation of public policies can increase the probability of success and effectiveness of these policies. Therefore, it is necessary to know the formulation stage and identifying the criteria of good formulation of public policies. this research, by using of thematic analysis and by reviewing policy studies and researches, identified the criteria of good policy formulation and categorized in five themes 1) the nature of the public problem 2) the factors of the public problem 3) the formulation players 4) the policy options and 5) the policy objectives. These criteria can guide analysts, policymakers, organizations and relevant institutions in formulating the public policies.
Key words: policy, policy making, policy formulation, good formulation, criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy
  • Policy making
  • policy formulation
  • good formulation
  • Criteria
پارسونز، واین (1385) مبانی سیاستگذاری و تحلیل سیاست ها، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، جلد دوم.
بدری، سیدعلی، رضوانی، محمد رضا، خدادادی، پروین (1399) «تحلیل عوامل و فرایندهای موثر بر تدوین سیاستگذاری فضایی توسعه کالبدی مناطق روستایی ایران»، مجله برنامه ریزی توسعه کالبدی، شماره 17، صص 25-44.
حاجیانی، ابراهیم (1395) «روش شناسی طراحی و تدوین الگوی مطلوب در پژوهش های راهبردی» فصلنامه راهبرد، سال 25: شماره 78.
خلیلی، محسن و کفاشیان، مجتبی(1390) «بررسی بایستگی های تدوین سیاست ملی اطلاع رسانی در ایران» پژوهشنامه، شماره 89، صص 9-26.
رجب پور، حسین (1398) آسیب شناسی نظام برنامه ریزی : 1- مروری بر تحولات نظام برنامه ریزی در ایران، معاونت پژوهش‌های اقتصادی، دفتر مطالعات اقتصادی. شماره مسلسل 16786.
رونقی، محمد حسین و فیضی، کامران (1393) «عوامل مؤثر بر سیاست‌های آموزشی و فناوری دانشگاهی» دو ماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دوره 7، شماره 3.
دشمنگیر، لیلا؛ مصطفوی، حکیمه؛ رشیدیان، آرش (1393) «چگونه سیاستی را تحلیل کنیم: نگاهی بر رویکردها و اسلوب تحلیل سیاست در بخش سلامت» مجلّه تحقیقات  نظام سلامت حکیم، دوره 7، شماره 2، پیاپی 65.
عزیزخانی، فاطمه (1393) درباره ی برنامه پنجم توسعه: آسیب شناسی برنامه‌های توسعه در ایران، مطالعات برنامه و بودجه (گروه برنامه).
فریزن، اسکات؛ هاولت، مایکل؛ رامش، ام و ژوون، وو (1393) توسعه پایدار جهت بازسازی سیاستگذاری یکپارچه. ترجمه: یحیی کمالی و مجید احتشامی، چاپ اول، تهران: انتشارات انگیزه.
قاسمی، محمد (1382) درباره لایحه برنامه چهارم توسعه: نکاتی در رابطه با جداول کمی برنامه (ویرایش اول)، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهشی دفتر مطالعات برنامه و بودجه. شماره مسلسل 6897.
قلی پور، رحمت اله و غلام پور آهنگر، ابراهیم (1389) فرآیند سیاستگذاری عمومی در ایران، چاپ اوّل، تهران: مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی. صص 1-453.
کمالی، یحیی (1393) مقدمه سیاستگذاری عمومی، سازمان انتشارات جهاد کشاورزی، چاپ اوّل.
گوپتا، دیپک کی (1393) سیاستگذاری و تحلیل سیاست های عمومی. ترجمه  رحمت الله قلی پور و مهدی فقیهی، تهران: مهکامه.
 گودرزی، مهدی؛ علیزاده، حسین رضا؛ غریبی، جلیل؛ محسنی کیاسری، مصطفی(1393) «آسیب شناسی سیاست های علم و فناوری در ایران: تحلیلی بر برنامه های پنج ساله توسعه» فصلنامه مدیریت توسعه و فناوری، دوره 2، شماره 2.
گزارش عملکرد قاون برنامه پنجم توسعه در سال 1392 (موضوع ماده 213 قانون برنامه پنجم توسعه)، چاپ اول، جلد دوم (حوزه بخشی 1) ، تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
محمدی فاتح، اصغر؛ دانایی فرد، حسن؛ رهنور، فرج الله؛ فروزنده، لطف الله (1395) «طراحی مدلی برای ارتقای ظرفیت  گذاری در قوه مجریه کشور» فصلنامه مدیریت توسعه، دوره 29، شماره 3، پیاپی 97.
 مولر، پیر (1382) سیاست‌گذاری عمومی. ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، تهران: دادگستر.
وحید، مجید (1383) سیاستگذاری عمومی. تهران: میزان
 هاولت، مایکل و ام. رامش ( 1380) مطالعه  خط مشی عمومی. ترجمه عباس منوریان و ابراهیم گلشن، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
هاولت، مایکل؛ ام. رامش؛ پرل، آنتوپ. ترجمه: عباس منوریان و ابراهیم گلشن (1395) مطالعه  عمومی چرخه های  خط مشی و زیر نظام های خط مشی، چاپ دوم. تهران: مؤسسه کتاب مهریان نشر.
هیوئر، ریچارد (1380) روانشناسی تحلیل اطلاعات. ترجمه جواد علاقبند راد، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.