بررسی اثر سرمایه‌گذاری بخش تعاون بر اشتغال در راستای سیاست‌های کلی اشتغال

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم اقتصادی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استادیار علوم اقتصادی،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشیار علوم اقتصادی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.30507/jmsp.2021.232311.2071

چکیده

امروزه معضل بیکاری یکی از چالش‌هایی است که کشور و به تبع آن استان سیستان و بلوچستان با آن مواجه است. از سوی دیگر، یکی از بخش‌هایی که می‌تواند باعث ایجاد اشتغال شود بخش تعاون می‌باشد. طبق سند چشم‌انداز 1404 و همچنین قانون برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور به‌ویژه اصل 44 قانون اساسی، بخش تعاون به‌عنوان یکی از پایه‌های نظام اقتصادی کشور قلمداد شده و از دولت خواسته شده حمایت‌های مورد نیاز را با افزایش سهم فعالیت‌های اقتصادی بخش تعاونی جهت کمک به تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فقر و محرومیت و ایجاد اشتغال انجام دهد. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر سرمایه‌گذاری بخش تعاون بر اشتغال در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی می‌باشد. در این پژوهش از داده‌های مربوط به 50 شرکت تعاونی در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان طی دورة 1396-1391 استفاده شده است. نتایج مدل‌های اقتصادسنجی فضایی نشان می-دهد که میزان دستمزد پرداختی در بخش تعاون بیشترین میزان اثرگذاری مستقیم بر اشتغال استان را دارا می‌باشد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که در بخش تعاون استان میان سرمایه‌گذاری و اشتغال ارتباط مثبتی وجود دارد. همچنین باتوجه به نتایج تخمین‌های مدل متغیر شاخص قیمت رابطة مثبت و معنی‌داری با اشتغال در بخش تعاون استان داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the investment effect of the cooperative sector on employment in line with the employment general policy

نویسندگان [English]

  • Hossein ali Bandani Kharikeh 1
  • ramezan hosseinzadeh 2
  • mosayeb pahlevani 3
1 Graduated Master of Economics. University of sistan and balouchestan
2 Assistant professor. University of sistan and balouchestan
3 Associate Professor of Economics, University of Sistan and Balouchestan,Iran
چکیده [English]

Nowadays, the problem of unemployment is one of the challenges facing the country and specially, the province of Sistan and Baluchestan. On the other hand, one of the sectors that can create employment is the cooperative sector. According to the Vision 1404 document and the Law on Economic Development Programs, and Article 44 of the Constitution, the cooperative sector is considered as one of the foundations of the country's economic system and the government has been asked to provide the necessary support by increasing the share of economic activities in the cooperative sector to help for social justice, reduce poverty and deprivation, and create employment. Therefore, the aim of this study is to investigate the effect of investment in the cooperative sector on employment in different regions of Sistan and Baluchestan province using spatial econometric method. In this study, data related to 50 cooperative companies in different regions of Sistan and Baluchestan province during the period 1391-1396 have been used. The results of spatial econometric models show that the amount of wages paid in the cooperative sector has the highest direct impact on employment in the province. The results also show that there is a positive relationship between investment and employment in the province's cooperative sector. Moreover, according to the estimates of the variable model, the price index has a positive and significant relationship with employment in the cooperative sector of the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative
  • employment
  • Investment
  • Wages
  • Spatial Econometrics
Asgari, B. A., & Shafie Kakhaki, M. (2016). "Commercial potentials of ECO union: using dynamic space regression considering spatial spillover". Journal of Economics and Regional Development, 23(11), 152-182. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=290435. (Persian)
Askarian, F., Molazadeh, E., & Majidkhah, Sh. (2019). "The relationship between investment and employment in pools of Tabriz". Sport Physiology and Management Investigations, 11(1), 171-182. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=483395. (Persian)
Avalin Chahar Sooghi, T., & Yazazan, F. (2010). Evaluating the economic impact of oil investment on oil and non-oil areas. MA Thesis, Alzahra University, Tehran, Iran. (Persian)
Anselin, L. (1999). Spatial Econometrics, Buruton Center for School of Social Sciences. University of Texas at Dallas. from: www.csiss.org.
Azorín, J. D. B. (2017). "Output growth thresholds for the creation of employment and the reduction of unemployment: A spatial analysis with panel data from the Spanish provinces, 2000–2011". Regional Science and Urban Economics, 67, 42-49. from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166046217302880.
Balali, H., & Khalilian, S. (2003). "The impact of investment on employment and recruitment demand in agricultural sectors of Iran". Agricultural Economics and Development, 11(41-42), 117-118. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1344. (Persian)
Bazdar Ardebili, P., & Rezaee Arjaroodi, A. (2008). "The relationship between investment and employment in transportation sectors". Transportation Research, 5(4), 295-306. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=86237. (Persian)
Belotti, F., Hughes, G., & Mortari, A. (2013). XSMLE-A Command to Estimate Spatial Panel Models in Stata. Potsdam, German Stata Users Group Meeting. from: https://www.stata.com/meeting/germany13/abstracts/materials/de13_mortari.pdf.
Burdin, G., & Dean, A. (2009). "New evidence on wages and employment in worker cooperatives compared with capitalist firms". Journal of Comparative Economics, 37(4), 517-533. from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147596709000560.
Carini, C., & Carpita, M. (2014). "The impact of the economic crisis on Italian cooperatives in the industrial sector". Journal of Co-operative Organization and Management, 2(1), 14-23. from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213297X14000044.
Daliri, H. (2018). "Future studies of employment and unemployment through macro policies of employment". Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 7(3), 346-371. from: http://www.jmsp.ir/article_67290.html. (Persian)
Dolton, P., Bondibene, C. R., & Stops, M. (2015). "Identifying the employment effect of invoking and changing the minimum wage: A spatial analysis of the UK". Labour Economics, 37, 54-76. from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927537115001062.
Ebrahimi, A. (2016). Analyzing the relationship between employment, investment, and payment of different cooperatives in Ilam province. MA Thesis, Ilam University, Ilam. (Persian)
Elhorst, J. P. (2010). "Dynamic panels with endogenous interaction effects when T is small". Regional Science and Urban Economics, 40(5), 272-282. from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166046210000128.
Elhorst, J. P. (2014a). "Dynamic spatial panels: models, methods and inferences". In Spatial Econometrics (pp. 95-119). Springer, Berlin, Heidelberg. from: https://link.springer.com/article/10.1007/s10109-011-0158-4.
Elhorst, J. P. (2014b). "Spatial panel models". In Handbook of regional science (pp. 1637-1652). Springer, Berlin, Heidelberg. from: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-40340-8_3.
Elmi, Z., & Saadat, M. (2008). "Spatial dependence of regional unemployment in Mazandaran province: a spatial econometric approach". Journal of Financial Economics, 1(2), 23-38. from: https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=181800. (Persian)
Faraji Sikiar, H. (2013). "Analyzing the legal disagreements of employment and unemployment in some rural areas of Iran". Journal of Space Economy and Rural Development, 4(6), 3-24. from: https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=239410. (Persian)
Ghadayi, M., & Kazemi, Sh. (2012). "Analyzing the impact of improving direct foreign investment on employment in Iran through ARDL model". Quarterly Journal of Economics Growth and Development Research, 3(9), 71-84. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=194729. (Persian)
Ghafari, S. R., Rajayi Rizi, M. E., Dousti Irani, L., & Nasiri Hendkhaleh, E. (2011). "A spatial analysis of economics structural employment in Chahar Mahal and Bakhtiari province". Geography, 9(31), 277-306. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=149476. (Persian)
Gheitasi, F. (2018). Analyzing the relationship of population, GPD, employment, and civil and infrastructural expenses in provinces of Iran: simultaneous equations of space panel. MA Thesis, Ilam University, Ilam, Iran. (Persian)
Ghorbani, H. (2007). Analyzing the problems and potentials of cooperatives in Sistan and Balouchestan province. MA Thesis, Sistan and Balouchestan University, Zahedan, Iran. (Persian)
Haji, Gh., & Asgarri, M. (2011). "The impact of private and governmental investment on economic development in Iran. Applied Economics, 2(5), 100-120. from: https://jae.srbiau.ac.ir/article_3857.html. (Persian)
Hojati, M. (2001). "Agricultural development and security investment". Agricultural Economics and Development, 9(33), 7-13. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=35880. (Persian)
Hosseini, S., & Soori, E. (2010). "Financial supports of cooperatives and their potentials". Cooperation and Agriculture, 21(1), 27-58. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=120017. (Persian)
Jamaliah (2016). "The Effect of investment to value added production, Employment Absorption, Productivity, And Employees’ Economin Welfare In Manufacturing Industry Sector In West Kalimantan Province". Procedia-Social and Behavioral Sciences, 219, 387-393. from:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816301215.
Karbasi, E. R., Asna Ashari, H., & Aghel, H. (2008). "Predicting employment in agricultural sector of Iran". Journal of Agricultural Economics and Development, 22(2), 31-48. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=90967. (Persian)
Karimi Alaviche, N., Lotfalipour, M. R., Jahan Aray, N., & Zohoorian, E. (2017). Analyzing the impact of VAT on employment in provinces of Iran: an econometric approach. National Conference on VAT: challenges and opportunities. Ferdowsi University, Iran. from: https://civilica.com/doc/730559. (Persian)
Khaledi, K., Ardestani, M., & Toosi, M. (2007). "The relationship between economic development, employment, and export in agriculture in Iran: a focus currency and commercial politics". Agricultural Economics, 3, 9-25. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=86693. (Persian)
Khalili, F. (2019). "Analyzing factors and policies of employment". Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 7(3), 272-395. from: http://www.jmsp.ir/article_69424.html. (Persian)
Khalili Araghi, S. M., Komeijani, A., Mehrara, M., & Azimi, S. R. (2013). "The effect of legal publication of house price in Iran using the legal intervention model and mixed data". Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 21(67), 25-48. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=209950. (Persian)
LeSage, J. P. & Pace, R. Kelley (2009).  Introduction to Spatial econometrics . 16 -24. from:
https://journals.openedition.org.
Mobaraki, M. (2016). Prioritizing the policies of entrepreneurship development in cooperatives through supportive policies of the government. MA Thesis, Sistan and Balouchestan University, Zahedan, Iran. (Persian)
Mohammadi, S. (2017). Analyzing the impact of public and private investment on making employment in provinces of Iran. MA Thesis, Razi University, Kermanshah, Iran. (Persian)‌
Mohammadi, H., Karim, M. H., Hashemi Samareh, Kh., & Sargazi, A. (2019). "The impact of economics shocks on employment force of Iran". Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 7(2), 268-285. [DOI: 10.32598/JMSP.7.2.268] (Persian)
O’Connor, S., Doyle, E., & Doran, J. (2018). "Diversity, employment growth and spatial spillovers amongst Irish regions". Regional Science and Urban Economics, 68, 260-267. from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166046216302368.
Pahlevani, M., Karim, M. H., & Ghorbani, H. (2008). "Analyzing and evaluating the problems and potentials of cooperatives in Sistan and Balouchestan province". Village and Development, 11(1), 101-129. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=84007. (Persian)
Pavandipour, F. (2011). The relationship between employment, investment, and payment in different cooperatives in Kermanshah province. MA Thesis, Razi University, Kermanshah, Iran. (Persian)
Pérotin, V. (2006). "Entry, exit, and the business cycle: Are cooperatives different?". Journal of Comparative Economics, 34(2), 295-316. from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147596706000217.
Perrier, Q., & Quirion, P. (2018). "How shifting investment towards low-carbon sectors impacts employment: three determinants under scrutiny". Energy Economics, 75, 464-483. from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988318303323.
Pouyesh, A., & Jamshid, H. (2005). "Cooperatives as the main sectors of development in third world countries: the role of cooperatives in political, social, cultural, and economic development of the developing countries". Taavon, 167, 23-30. (Persian)
Rokn al-Din Eftekhari, A., Sajasi Gheidari, H., & Razavi, S. H. (2010). "Strategies o fdeveloping entrepreneurship in rural areas; the case of Khodayande village". Village and Development, 13(3), 1-1-29. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=129593. (Persian)
Sadat, H. (2019). Analyzing the effect of inactivity and stagnation of production cooperatives in Boyerahmad city. MA Thesis, Islamic Azad University, Yasooj Branch, Iran. (Persian)‌
Sadi, M. R., & Mousavi, M. H. (2013). "Analyzing the effective factors and policies of employment". Economic Research, 13(49), 177-198. from: http://ensani.ir/fa/article/388059. (Persian)
Safayifard, N. (2017). Identifying and prioritizing the entrepreneurship strategies in Mirjaveh. MA Thesis, Sistan Balouchestan University, Zahedan, Iran. (Persian)‌
Sameti, M., & Faramarzpour Darzini, B. (2004). "Analyzing the challenges of private investment in agriculture industry in Iran". Agricultural Economics and Development, 12(4), 18-25. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6593. (Persian)
Sameti, M., & Faramarzpour, B. (2004). "Examining the Barriers to Private Investment in Iranian Agriculture". Economics of Agriculture and Development, 12(46), 91-98. from: https://www.researchgate.net/publication/293222647_Determinants_of_private_investment_in_Iranian_agricultural_sector.
Seidayi, S. A., Bahari, A., & Zarei, E. (2011). "Analyzing employment and unemployment in Iran from 1956 to 2010". Yas Rahbord, 25, 217-245. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=209834. (Persian)
Shahriaran, F., Nabian, S., & Mehrayi Yashriabadi, H. (2014). "The effect of export on employment in sub-branches of agriculture in Iran". Rural Development Strategies, 1(1), 15-28. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=276668. (Persian)
Shakeri, A., & Salimmi, F. (2006). "Effective factors of investment attraction in Chabahar free zone and their prioritization using AHP technique". Economic Research, 6(1), 95-130. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=45330. (Persian)
Shakibayi, A., Ahmadi Nezhad, M. R., Kamal al-Din, Z., & Taleghani, F. (2015). "The effect of urban life on income distribution in provinces of Iran through legal econometrics". Applied Theories of Economics, 2(3), 1-26. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=269887. (Persian)
Shakibayi, A., Kamal al-Din, Z. Taleghani, F., & Ahmadi Nezhad, M. R. (2015). "The effect of urban life on the speed of convergence of income distribution in cities and villages of some provinces in Iran using legal econometrics". Economic Research, 15(57), 109-140. from: http://ensani.ir/fa/article/347415. (Persian)
Soroush Mehr, H. (2015). "Analyzing the methods of micro investment attraction to establish cooperatives in Hamedan province". Research Project, Ministry of Cooperatives, Employment and Social Welfare. (Persian)
Tavani, D. (2013). "Bargaining over productivity and wages when technical change is induced: implications for growth, distribution, and employment". Journal of Economics, 109(3), 207-244. from: https://link.springer.com/article/10.1007/s00712-012-0287-3.
Taleblou, R., Mohammadi, T., & Pirdaye, H. (2017). "Analyzing the legal publication of house price in provinces of Iran through legal econometrics". Economic Research, 17(66), 55-95. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=357516. (Persian)
Yaseri, B., Sadeghi, H., & Khaksar, Gh. (2010). "Analyzing the performance of agricultural production cooperatives in Iran". Iranian Journal of Economic Research, 10(3), 1-24. from: https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=127630. (Persian)