بررسی اثر سرمایه‌گذاری بخش تعاون بر اشتغال در راستای سیاست‌های کلی اشتغال

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم اقتصادی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استادیار علوم اقتصادی،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشیار علوم اقتصادی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.30507/jmsp.2021.232311.2071

چکیده

امروزه معضل بیکاری یکی از چالش‌هایی است که کشور و به تبع آن استان سیستان و بلوچستان با آن مواجه است. از سوی دیگر، یکی از بخش‌هایی که می‌تواند باعث ایجاد اشتغال شود بخش تعاون می‌باشد. طبق سند چشم‌انداز 1404 و همچنین قانون برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور به‌ویژه اصل 44 قانون اساسی، بخش تعاون به‌عنوان یکی از پایه‌های نظام اقتصادی کشور قلمداد شده و از دولت خواسته شده حمایت‌های مورد نیاز را با افزایش سهم فعالیت‌های اقتصادی بخش تعاونی جهت کمک به تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فقر و محرومیت و ایجاد اشتغال انجام دهد. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر سرمایه‌گذاری بخش تعاون بر اشتغال در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی می‌باشد. در این پژوهش از داده‌های مربوط به 50 شرکت تعاونی در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان طی دورة 1396-1391 استفاده شده است. نتایج مدل‌های اقتصادسنجی فضایی نشان می-دهد که میزان دستمزد پرداختی در بخش تعاون بیشترین میزان اثرگذاری مستقیم بر اشتغال استان را دارا می‌باشد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که در بخش تعاون استان میان سرمایه‌گذاری و اشتغال ارتباط مثبتی وجود دارد. همچنین باتوجه به نتایج تخمین‌های مدل متغیر شاخص قیمت رابطة مثبت و معنی‌داری با اشتغال در بخش تعاون استان داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the investment effect of the cooperative sector on employment in line with the employment general policy

نویسندگان [English]

  • Hossein ali Bandani Kharikeh 1
  • ramezan hosseinzadeh 2
  • mosayeb pahlevani 3
1 Graduated Master of Economics. University of sistan and balouchestan
2 Assistant professor. University of sistan and balouchestan
3 Associate Professor of Economics, University of Sistan and Balouchestan,Iran
چکیده [English]

Nowadays, the problem of unemployment is one of the challenges facing the country and specially, the province of Sistan and Baluchestan. On the other hand, one of the sectors that can create employment is the cooperative sector. According to the Vision 1404 document and the Law on Economic Development Programs, and Article 44 of the Constitution, the cooperative sector is considered as one of the foundations of the country's economic system and the government has been asked to provide the necessary support by increasing the share of economic activities in the cooperative sector to help for social justice, reduce poverty and deprivation, and create employment. Therefore, the aim of this study is to investigate the effect of investment in the cooperative sector on employment in different regions of Sistan and Baluchestan province using spatial econometric method. In this study, data related to 50 cooperative companies in different regions of Sistan and Baluchestan province during the period 1391-1396 have been used. The results of spatial econometric models show that the amount of wages paid in the cooperative sector has the highest direct impact on employment in the province. The results also show that there is a positive relationship between investment and employment in the province's cooperative sector. Moreover, according to the estimates of the variable model, the price index has a positive and significant relationship with employment in the cooperative sector of the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative
  • employment
  • Investment
  • Wages
  • Spatial Econometrics
ابراهیمی، عبدالرضا.، (1395)، "بررسی ارتباط بین اشتغال، سرمایه­گذاری و دستمزد بخش­های مختلف تعاونی شهرستان ایلام"، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه ایلام، ایلام.
اولین چهارسوقی، ط. بزازان، ف.، (1389)، "سنجش اثرات اقتصادی سرمایه­گذاری­های نفت و گاز در مناطق نفتی و غیرنفتی (با استفاده از جدول داده ستانده دومنطقه­ای)"، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س)، تهران.
بازدار اردبیلی، پریسا. رضایی ارجرودی، عبدالرضا.، (1387)، "تعیین رابطه سرمایه­گذاری با ایجاد اشتغال در بخش حمل و نقل"، پژوهشنامه حمل و نقل، شماره 4.
باوندپوری، فاطمه.، (1390) ، "بررسی ارتباط بین اشتغال، سرمایه­گذاری و دستمزد بخش­های مختلف تعاونی شهرستان کرمانشاه"، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی، کرمانشاه.
پهلوانی، م. کریم، م ح. قربانی، ح.، (1387) "بررسی و نظرسنجی دربارۀ مشکلات و توانمندی­های بخش تعاون در استان سیستان و بلوچستانفصلنامۀ روستا و توسعه، سال 11، شمارۀ 1، صص 129 – 101.
خلیلی، فرزانه.، (1398)، "بررسی عوامل و سیاست­های مؤثر بر اشتغال نیروی کار"، فصلنامۀ سیاست­های راهبردی و کلان، دورۀ 7، شمارۀ 3، صص 395 – 372.
خلیلی عراقی، س م. کمیجانی، ا. مهرآرا، م. عظیمی، س ر.، (1392) ، "اثر انتشار فضایی تغییرات قیمت مسکن در ایران با استفاده از مدل وقفه فضایی و داده­های ترکیبی" ، فصلنامۀ پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، سال بیست و یکم، شماره 67، صص 48 – 25.
دلیری، حسن.، (1397)، "آینده پژوهی اشتغال و بیکاری با رویکرد سیاست­های کلی اشتغال"، فصلنامۀ سیاست­های راهبردی و کلان، دوره 7، شماره 3، صص 371 – 346.
سادات، سید همت اله.، (1396) ، "بررسی عوامل تأثیرگذار بر غیرفعال و راکد شدن تعاونی­های تولیدی شهرستان بویراحمد"، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج.
سروش­مهر، هما، (1394)، "بررسی راهکارهای جذب سرمایه­های خرد جهت تشکیل تعاونی در شهرستان همدان"، طرح پژوهش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
شاکری، ع. سلیمی، ف.، (1385) ، "عوامل مؤثر بر جذب سرمایه­گذاری در منطقۀ آزاد چابهار و اولویت­بندی آنها با استفاده از تکنیک ریاضی AHPپژوهشنامه اقتصادی، دورۀ 6، شمارۀ 1، صص 130 – 95.
شکیبایی، ع. احمدی­نژاد، م ر. کمال­الدینی، ز. طالقانی، ف.، (1394) ، "تأثیر شهرنشینی و سرریزهای آن بر توزیع درآمد استان­های ایران با رهیافت اقتصادسنجی فضاییفصلنامۀ نظریه­های کاربردی اقتصاد، سال دوم، شماره 3، صص 26 -1.
شکیبایی، ع. کمال­الدینی، ز. طالقانی، ف. احمدی نژاد، م ر.، (1394) ،"تأثیر شهرنشینی بر سرعت همگرایی توزیع درآمد شهری و روستایی در استان­های منتخب کشور ایران (با رویکرد اقتصادسنجی فضایی)فصلنامۀ پژوهشنامۀ اقتصادی، سال پانزدهم، شمارۀ 57، صص 140 -109.
شهریاران، ف. نبی­ئیان، ص. مهرابی بشرآبادی، ح.، (1393) ، "بررسی تأثیر صادرات بر اشتغال در زیربخش­های کشاورزی ایران" ، فصلنامۀ راهبردهای توسعۀ روستایی، جلد 1، شمارۀ 1، صص 28 – 15.
صفایی فرد، ناصر.، (1396) ، "شناسایی و رتبه­بندی استراتژی­های توسعۀ کارآفرینی در شهرستان مرزی میرجاوه"، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.
طالبلو، ر. محمدی، ت. پیردایه، ه.، (1396)، "تحلیل انتشار فضایی تغییرات قیمت مسکن در استان­های ایران؛ رهیافت اقتصادسنجی فضاییفصلنامۀ پژوهشنامۀ اقتصادی، سال هفدهم، شمارۀ 66، صص 95 – 55.
فدائی، مهدی. کاظمی، شایسته.، (1391)، "بررسی اثرات رشد سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال در ایران (مدل خود توضیح با وقفه­های گسترده ARDL)"، پژوهش­های رشد و توسعۀ اقتصادی، سال سوم، شماره 9.
فرجی سبکبار، حسنعلی.، (1392) ، " تحلیل اختلافات فضایی فعالیت اشتغال و بیکاری در نواحی روستایی ایرانفصلنامۀ اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی، سال دوم، شمارۀ 4، پیاپی 6، صص 24 – 3.
قربانی، حسین.، (1386) ، "بررسی مسائل و مشکلات و پتانسیلهای بالقوۀ بخش تعاون در استان سیستان و بلوچستان"، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.
قیطاسی، فاطمه.، (1397)، "بررسی اثرات متقابل جمعیت، تولید ناخالص داخلی، اشتغال و مخارج عمرانی و زیربنایی در استان­های ایران: به روش سیستم معادلات همزمان پانل فضایی"، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه ایلام، ایلام.
عسکری، ب ا. شفیعی کاخکی، م.، "پتانسیل تجاری اتحادیۀ اکو: کاربردی از رگرسیون فضایی پویا با در نظر گرفتن اثرات سرریز فضاییمجلۀ اقتصاد و توسعۀ منطقه­ای، سال بیست و سوم، دورۀ جدید، شمارۀ 11، صص 182 – 152.
عسکریان، ف. ملازاده، ا. مجیدخواه، ش.، (1398) ، "رابطۀ بین میزان سرمایه­گذاری و وضعیت اشتغال در استخرهای شنای شهر تبریزپژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، دورۀ 11، شمارۀ 1، صص 182 – 171.
غفاری، س ر. رجائی­ریزی، م ع. دوستی ایرانی، ل. نصیری هندخاله، ا.، (1390) ، "تحلیل مکانی فضایی ساختار اقتصادی اشتغال در استان چهارمحال و بختیاریجغرافیا (فصلنامۀ علمی پژوهشی انجمن جغرافیای ایران)، دورۀ جدید، سال نهم، شمارۀ 31، صص 306 – 277.
کریمی علویجه، ن. لطفعلی پور، م ر. جهان آرای، ن. ظهوریان، ا.، (1396) ، "بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر اشتغال در استان­های ایران (رهیافت اقتصاد سنجی فضایی)همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده: فرصت­ها و چالش­ها ، دانشگاه فردوسی مشهد.
مبارکی، مسلم.، (1395) ، "شناسایی و اولویت­بندی سیاستهای توسعه کارآفرینی بخش تعاون در چهارچوب سیاست­های حمایتی دولت"، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.
محمدی، ح.، کریم، م ح.، هاشمی ثمره، خ.، سرگزی، ع.، (1398)، "اثرات شوک­های اقتصادی بر بازار نیروی کار در ایران"،  فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، دورۀ 7، شماره 2، صص 285 – 268.
محمدی، سعیده.، (1396) ، "بررسی تأثیر سرمایه­گذاری عمومی و خصوصی در ایجاد اشتغال در استان­های ایران" ، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی، کرمانشاه.
میلا علمی، زهرا. سعادت، محمد جواد.، (1387) ، "وابستگی فضایی بیکاری منطقه­ای در استان مازندران (رویکرد اقتصادسنجی فضایی)نشریۀ اقتصادی مالی (اقتصادی مالی و توسعه)، دورۀ 1، شمارۀ 2، صص 38 – 23.