الزامات و ملاحظات نظارتی و کنترلی در مرحله تدوین سیاست‌های کلی نظام

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی، دانشکدۀ مدیریت راهبردی ، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

2 دکتری، رشته مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده مدیریت راهبردی، تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت راهبردی، دانشکدۀ مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

10.30507/jmsp.2021.251226.2133

چکیده

سیاست های کلی نظام چارچوب‌ کلی برای جریان قانون‌گذاری، اجرایی و نظارتی نظام به محسوب می شوند. دغدغه اصلی نظام در سالهای اخیر، میزان و چگونگی تحقق سیاست های کلی و نظارت بر تحقق آن ها بوده است. در الگوهای فرآیندیِ نظارت و کنترل تحقق سیاست ها که مراحل قبل از اجرا (تدوین)، حین اجرا و پس از اجرا را شامل می شود، نظارت و کنترل پیشینی به اندازه نظارت و ارزیابی پسینی دارای اهمیت است. در مرحله تدوین و سیاست گذاری، توجه به «ویژگی های مطلوب» و «ملاحظات» ضروری یک سیاست کلی از منظر تحقق پذیری و نظارت پذیری، مساله اصلی پژوهش حاضر بوده است که بر اساس روش تحقیق آمیخته (کمی و کیفی)، نسبت به شناسایی و تبیین آن ها اقدام شده است. برای تحلیل و تفسیر داده‌های کیفی (مصاحبه‌ها) از روش‌ تحلیل مضمون و برای تحلیل داده‌های مرحله کمی (پرسش‌نامه) از آزمون‌های آماری استنباطی (معادلات ساختاری) استفاده شده است. در نتیجه پژوهش حاضر، 15 مولفه در بّعد «ویژگی ها» و 4 مولفه در بّعد «ملاحظات» تدوین سیاست های کلی، شناسایی و زیرمولفه های هریک از آنها نیز تبیین گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Requirements and considerations of supervision and control at the stage of formulating the general policies of the system

نویسندگان [English]

  • Ali Bagheri 1
  • Meysam Farzin 2
  • seyed javad amini 3
1 PhD Candidate of Strategic Management, Faculty of Strategic Management, University of National Defense, Tehran, Iran
2 PhD graduate in Strategic Management, National Defense University, School of Strategic Management, Tehran-Iran
3 Associate Professor of Strategic Management, Faculty of Strategic Management, University of National Defense, Tehran, Iran
چکیده [English]

The general policies of the system are the general framework for the legislative, executive and supervisory processes of the system. The main concern of the system in recent years has been the extent and manner of implementation of general policies and monitoring their implementation. In the process models of monitoring and controlling the implementation of policies, which include the stages before implementation (formulation), during implementation and after implementation, a priori monitoring and control is as important as posterior monitoring and evaluation. In the formulation and policy-making stage, paying attention to the "desirable characteristics" and "considerations" necessary for a general policy in terms of feasibility and controllability, has been the main issue of the present research, which is based on a mixed research method (quantitative and qualitative). These features and considerations have been identified and explained. Content analysis method was used to analyze and interpret qualitative data (interviews) and inferential statistical tests (structural equations) were used to analyze quantitative stage data (questionnaire). As a result of the present study, 15 components in the dimension of "characteristics" and 4 components in the dimension of "considerations" of general policy formulation, identification and sub-components of each of them have been explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Policy
  • General policies of the system
  • supervision and control
Alvani, M., & Shelobari, M. (2016). Implementing public policy: theory and practice. Tehran: Center of Teaching Governmental Management. (Persian)
Alvani, M., Khanifar, H., & Molamirzayi, H. (2014). "Culture and policy making in Islamic Republic of Iran". Educational Administration Research Quarterly, 19, 36-50. (Persian)
Anderson, R., & Winston, James E. (1979). Cases in public policy-making. New York: Holt.
Bagheri, A., & Amini, J. (2020). A model of supervising and controlling the general policies of Islamic Republic of Iran: a group study. Tehran: National Defense University. (Persian)
Danayi Fard, H., Shool, H., & Azar, A. (2011). "A framework for policy making: a mixed method". Majlis and Rahbord, 68(4), 7-32. (Persian)
Davari, A., & Rezazadeh, A. (2013). A model for structural equation using PLS. Tehran: Jahad Daneshgahi Publication. (Persian)
Gholami, A., & Bahadori Jahromi, A. (2013). "Concept, nature, and supervision of implementing macro policies". Public Law, 2(1), 71-88. (Persian)
Gholipour, R., & Gholampour Ahangar, E. (2010). Public policy making in Iran. Tehran: Research Center of Islamic Parliament. (Persian)
Goggin, Malcolm L. (1990). Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation. USA: Ill University.
Jahangard, E., & Varmazyar, H. (2012). A comparative study planning systems in Iran from pre-revolution to post-revolution periods: studies in finding the appropriate model of planning for Iran. Tehran: Research Center of Islamic Parliament. (Persian)
Jasbi, A. (1989). Principles of management. Tehran: Islamic Azad University Press. (Persian)
Khedmati, A. (2000). "Types of control and supervision in Islamic management". Quarterly Journal of Methodology of Social Sciences and Humanities, 6(23), 107-120. (Persian)
Lester, James P. (2000). "Policy Instruments and Public Management: Bridging the Gaps". Journal of Public Administration Research and Theory, 10(1), 35-47. New York: Palgrave Macmillan.
Lester, James P., & GoggiN, M. (1998). "Back to the Future: The Rediscovery of Implementation Studies". Policy Currents, 26(6), 109-127.
Mazmanian, D., & Sabatier, P. (1983). "The Conditions of Effective Implementation: A Guide to Accomplishing Policy Objectives". Policy Analysis, 5(4), 481-504.
Mortazavi, M., Forouzandeh Dehkordi, L., & Zarepour Nasir Abadi, F. (2012). "Analyzing and prioritizing problems of implementing the law of managing national service". Management Research in Iran, 16(1) 131-148. (Persian)
Mosalanezhad, A. (2013). Policy making of power structure in Iran. Tehran: Tehran University Press. (Persian)
Pourezat, A., & Gholipour, A. (2011). "Analyzing the impact of globalization on commercial policy making in Islamic Republic of Iran". Journal of Business Management, 3(10), 24-39. (Persian)
Sharifzadeh, F., & Madani, J. (2015). Principles and advanced concepts of policy making. Tehran: Vazhegan Publication. (Persian)
Smith, S. R. (1993). "Decentralized System". Journal of Public Administration Research and Theory, 6(2), 277-296.
Wildavsky, A., & Pressman, J. L. (1984). Implementation. California: University of Berkeley.