تحلیل کارآفرینی اجتماعی شرکت‌های تعاونی در راستای سیاست‌های کلی بخش اشتغال

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، دانشگاه ازاداسلامی واحد علوم و تحقیقات ،تهران. ایران

2 دکتری مدیریت دولتی گرایش تطبیقی و توسعه،دانشکده مدیریت و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات،تهران،ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت مالی،دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه ازاد اسلامی واحد قزوین،قزوین،ایران

10.30507/jmsp.2020.232776.2074

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش تحلیل کارآفرینی اجتماعی در شرکت‌های تعاونی در راستای سیاست‌های کلی بخش اشتغال است. تحقیق حاضر از دیدگاه پارادایم شناسی اثبات‌گرا و به لحاظ مخاطب شناختی کاربردی، به لحاظ روش پیمایشی و به لحاظ قلمرو زمانی در حوزه تحیقات مقطعی و از نظر جمع آوری داده‌ها نیز میدانی است. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش برای اندازه گیری متغیر قابلیت های فناوری اطلاعات، کارآفرینی اجتماعی، فرهنگ کار پرسشنامه استاندارد است، که شامل 21 سوال برای سنجش کل متغیرهای تحقیق است. روایی محتوا به وسیله ابزار CVI , CVR توسط پنل خبرگان تائید شد. روایی سازه و پایایی مدل نیز با استفاده از آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، پایای اشتراکی، بررسی و تائید شد. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران بخش تعاونی های تولیدی است که با استفاده از نرم افزار تعیین حجم نمونه G power در سطح آلفای 1/0 و توان آزمون 85/ 0 درصد 171نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. همچنین نتایج پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS,24و Smart:PLS,3 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد قابلیت فناوری اطلاعات بر کارآفرینی اجتماعی تأثیر معناداری دارد. همچنین فرهنگ کار بر کارآفرینی اجتماعی تأثیر معناداری داشته است. نقش تعدیلگر فرهنگ کار مورد تایید قرار گرفت.
کلید واژه ها:
کارآفرینی اجتماعی، قابلیت فناوری اطلاعات، فرهنگ کار، تعاونی‌های تولیدی، سیاست‌های کلی بخش اشتغال

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of social entrepreneurship in cooperatives in line with the general policies of the employment sector

نویسندگان [English]

  • Fazel saydi 1
  • Mohamad Zakeri 2
  • Zoleikha morsaliarzanagh 3
1 Azad University - Science and Research Branch
2 Azad University - Science and Research Branch
3 Islamic Azad University, Qazvin Branch
چکیده [English]

The aim of this study is to analyze social entrepreneurship in cooperatives in line with the general policies of the employment sector. From the point of view of positivist paradigm and from the point of view of applied audience, from the point of view of survey method, and from the point of view of time domain, the present research is field research and in terms of data collection. The data collection tool in this study is a standard questionnaire, which includes 21 questions to measure all research variables. Content validation was confirmed by CVI and CVR tools by the panel of experts. Structural validity and model reliability were also assessed using Cronbach's alpha, hybrid reliability, and shared reliability. The statistical population of the present study is the managers of the production cooperatives who were examined as the final sample of the research by using software to determine the sample size of G power at the alpha level of 0.1 and the test power of 0.85%. In order to test the hypotheses, structural equation modeling method has been used. The research results were also evaluated using SPSS software, 24 and Smart: PLS, 3. The results showed that the ability of information technology has a significant effect on social entrepreneurship. Work culture has also had a significant impact on social entrepreneurship. The regulatory role of work culture was confirmed.
Keyword:
Social Entrepreneurship, Information Technology Capability, Work Culture, Production Cooperatives, General Employment Policies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social entrepreneurship
  • Information Technology Capability
  • Work Culture
  • production cooperatives
  • General Employment Policie
Astaraki, S., Yazdani, H., Hakim, A., & Kordnasij, A. (2018). "A plan for using the potentialities of IT in implementing strategies". Journal of Science and Technology Policy, 8(4), 5-15. from: http://stpl.ristip.sharif.ir/article_21422.html. (Persian)
Belitski, M., & Khalil, S. (2020). "Dynamic capabilities for firm performance under the information technology governance framework". European Business Review,32(2), 129-157.
Bacq, S., & Eddleston, K. A. (2018). "A resource-based view of social entrepreneurship: how stewardship culture benefits scale of social impact". Journal of Business Ethics, 152(3), 589-611.‏
Çalış, S., & Küçükali, U. F. (2019). "The work safety culture as a subculture: The structure of work safety culture in Turkey". Procedia Computer Science, 158(3), 546-551.‏
Çalış, S., & Küçükali, U. F. (2019). "The work safety culture as a subculture: The structure of work safety culture in Turkey". Procedia Computer Science, 158, 546-551.‏
Cohen-Tannoudji, C., Dupont-Roc, J., & Grynberg, G. (1998). Atom-photon interactions: basic processes and applications. 
Chell, E., Nicolopoulou, K., & Karatas-Ozkan, M. (2010). "Social entrepreneurship and enterprise: International and innovation perspectives". Entrepreneurship & Regional Development, 22(6), 485-493.
Chen, Y., Wangb, Y., Nevo, S., Benitez-Amado, J., & Kou, G. (2015). "IT capabilities and product innovation performance: The roles of corporate entrepreneurship and competitive intensity". Information & Management, 52(6), 643-657.
Dzombak, R., Mouakkad, S., & Mehta, K. (2016). "Motivations of Women Participating in a Technology-Based Social Entrepreneurship Program". Advances in Engineering Education, 5(1), 1-28.
Ezati, M., Heidari, H., & Moridi, P. (2020). "Analyzing the effect of economic sanctions on production and employment in the industries of Iran". Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 8(29), 38-65. (Persian)
Fazeli, F., Toolabi, Z., & Pourashraf, P. (2019). “Challenges and strategic social activities of social entrepreunership: the case of social service organization of Ilam". Social Development and Welfare Planning, 10(39), 30-55. (Persian)
Fallah Haghighi, N., Haji Hosseini, H., Ramezanpour Nargesi, Gh., & Davari, A. (2017). “Analyzing the effective factors of developing entrepreneurship in IT areas”. Journal of Technology Development Management, 5(1), 65-92. from: http://jtdm.irost.ir/article_634.html. (Persian)
Figueiredo, V., & Franco, M. (2018). "Wine cooperatives as a form of social entrepreneurship: Empirical evidence about their impact on society". Land Use Policy, 79, 812-821.‏
Hair, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. (2014). "Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): An emerging tool in business research". European Business Review, 26(2), 106-121.
Hair, J. F., Sarstedt, M., Pieper, T. M., & Ringle, C. M. (2012). "The use of partial least squares structural equation modeling in strategic management research: A review of past practices and recommendations for future applications". Long Range Planning, 5, Nos 5/6, 320-340.
Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M. & Sarstedt, M. (2014). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling. Sage, Thousand Oaks, CA.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). "The use of partial least squares path modeling in international marketing". Advances in International Marketing, 20, 277-320.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). "A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling". Journal of the Academy of Marketing Science, 43(1), 115-135.‏
Hosseini, M., Karimi, J., & Zardashtian, Sh. (2017). "The relationship between IT and communication with organizational entrepreneurship and change management from the perspective of staffs in sport organization of Kermanshah province". Communication Management in Sport Media, 4(16), 35-42. from: http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/article_4097.html. (Persian)
Hosseini Golafshani, A., & Samadzadeh, M. (2018). "The effect of information technology structures based on entrepreneurship in social media: the case of IT company of Karnow". Journal of Sociology of Education, 6(6), 126-140. from: http://www.iase-jrn.ir/article_43690.html. (Persian)
Ismail, K., Sohel, M. H., & Ayuniza, U. N. (2012). "Technology social venture: A new genréof social entrepreneurship?". Procedia-Social and Behavioral Sciences, 40, 429-434.
Fornell, C. G., & Bookstein, F. L. (1982). "Two structural equation models: LISREL and PLS applied to consumer exit-voice theory". Journal of Marketing Research, 19(4), 440-452.
Lan, H., Zhu, Y., Ness, D., Xing, K., & Schneider, K. (2014). "The role and characteristics of social entrepreneurs in contemporary rural cooperative development in China: case studies of rural social entrepreneurship". Asia Pacific Business Review, 20(3), 379-400.
Lyver, M. J., & Lu, T. J. (2018). "Sustaining innovation performance in SMEs: Exploring the roles of strategic entrepreneurship and IT capabilities". Sustainability, 10(2), 442.‏467.
Malunga, P., Gervase, C., & Virimai Mugobo, V. (2014). "Social Entrepreneurs and Community Development. A Literature Analysis". Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(16), 18-45.
Nega, B., & Schneider, G. (2014). "Social Entrepreneurship, Microfinance, and Economic Development in Africa". Journal of Economic, Vol. XLVIII, 367- 387.
Nga, J. K. H., & Shamuganathan, G. (2010). "The influence of personality traits and demographic factors on social entrepreneurship start up intentions". Journal of Business Ethics, 95(2), 259-282.‏
Pearce, J., Grafman, L., Colledge, T., & Legg, R. (2019). Leveraging information technology, social entrepreneurship, and global collaboration for just sustainable development. Hal.
Safiri, Kh., Ataollahi, F., & Abedini Saniji, M. (2013). "Analyzing the effective factors on work culture among the faculty members: the case of Alzahra and Shahid Beheshti universities". Journal of Research in Educational Systems, 22(1), 101-144. from: http://www.jiera.ir/article_52112.html. (Persian)
Stephan, U., & Drencheva, A. (2017). "The person in social entrepreneurship: A systematic review of research on the social entrepreneurial personality". The Wiley Handbook of Entrepreneurship, 17(2), 205-229.‏
Sengupta, S., Sahay, A., & Croce, F. (2018). "Conceptualizing social entrepreneurship in the context of emerging economies: An integrative review of past research from BRIICS". International Entrepreneurship and Management Journal, 14(4), 771-803.‏
Song, M., Nason, R. W., & Di Benedetto, C. A. (2008). "Distinctive marketing and information technology capabilities and strategic types: A cross-national investigation". Journal of International Marketing, 16(1), 4-38.‏
Song, M., Nason, R. W., & Di Benedetto, C. A. (2008). "Distinctive marketing and information technology capabilities and strategic types: A cross-national investigation". Journal of International Marketing, 16(1), 4-38.‏
Skica, T., Bem, A., & Żygadło, K. (2013). "The role of local government in the process of entrepreneurship development". e-Finanse: Financial Internet Quarterly, 9(4), 1-24.‏
Wannamakok, W., & Chang, Y. Y. (2020). "Institutional Environments and Social Entrepreneurial Intentions: A Case of Thailand". Review of Integrative Business and Economics Research, 9(1), 97-111.‏
Weerakoon, Ch., McMurray, A., Rametse, N., & Douglas, H. (2016). "The Nexus between Social Entrepreneurship and Social Innovation". ACERE Conference, Gold Coast. 3-5 February, 2016, 1-16.
Yogi, M., & Frinaldi, A. (2020, March). "Influence work culture, integrity and information technology of employee performance in the office of the ministry of religion, sungai penuh city". In International Conference on Public Administration, Policy and Governance, 125(2), 273-280.