ارزیابی وضعیت اجرای سیاست‌های کلی جمعیت (دوره 98-1390)

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد،دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی

2 کارشناس ارشد مطالعات هند،دانشکده مطالعات جهان،دانشگاه تهران

10.30507/jmsp.2020.245435.2117

چکیده

ارزیابی وضعیت اجرای سیاست‌های کلی جمعیت (دوره 98-1390)
چکیده
چکیده
سیاست‌های کلی جمعیت یکی از مهمترین سیاست‌های کلی نظام است که در قالب 14 سیاست به تاریخ اردیبهشت ماه 1393 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. در این سیاست‌های کلی، از یک سو بر پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز تاکید شده و عامل جمعیت به عنوان نقش ایجابی در پیشرفت کشور اطلاق شده است. از طرف دیگر بر جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری سال‌های گذشته تاکید شده است.
هدف مقاله حاضر ارزیابی و سنجش وضعیت اجرای سیاست‌های کلی جمعیت طی دوره 90 تا 98 برپایه ساخت شاخص ترکیبی است. نتایح حاصل حکایت از عدم تحقق اهداف کلان سیاستهای کلی جمعیت و روندی کاهنده در شاخص ترکیبی برآورده شده طی دوره 90 تا 98 است. از اینرو ضرورت دارد مسئولان کشور با جدیت به برنامه‌ریزی و رفع موانع تحقق سیاست‌های چهارده گانه اقدامات لازم مبذول دارند.

واژگان کلیدی:
سیاستهای کلی، جمعیت، سنجش، اهداف کلان

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring of success in the achievement of general policies on population (period 2011-2019)

نویسندگان [English]

  • Vahid Shaghaghi Shahri 1
  • asra karim 2
1 PHD
2 tehran university
چکیده [English]

Measuring of success in the achievement of general policies on population
(period 2011-2019)
Abstract
The general policies on population had been set in 2014 by supreme leader as an important policy in Iran. The general policies on population is emphasised on the significance of the issue of population in achieving national power and improving the dynamism, development and youthful nature of the population of the country as an opportunity and advantage and with the purpose of making up for population decreases in recent years.
The main purpose of current paper is measuring of success in the achievement of general policies on population in period of 2011-2019 by making the composite indicator. The results reveal the the composite indicator has decreasing trend and the key goals are not reached. Thus it is necessary to formulate comprehensive plans for achieving the goals and to adopt essential measure in a careful, rapid and powerful way.

Key words:
General policies, population, measuring, goals,

کلیدواژه‌ها [English]

  • general policies
  • population
  • Measuring
  • Goals
A report on economic research. Deputy of economic research in the strategic office in No. 34, 40, 25, from 2006 to 2014. (Persian)
Ahmadi, A., & Shaghaghi Shahri, V. (2008). Economic development and planning. Tehran: Nour Elm Publication. (Persian)
Bandura, R. (2014). A Survey of Composite Indices Measuring Country Performance. 2014 Update. New York: UNDP/ODS Working Papers.
Danesh Jafari, D., & Shaghaghi Shahri, V. (2014). Iran’s economy in the 1404 prospect. Tehran: Nour Elm Publication. (Persian)
Deputy of supervision in Expediency Council. (2004). Supervision indexes: designing indexes for supervising the macro policies. (Persian)
Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and user guide (2014). OECD.
Ghodsipour, H. (2001). Hierarchical analysis. Tehran: Amirkabir University Press. (Persian)
Nili, M., Dargahi, H., Kordbache, M., & Nili, F. (2012). Government and economic development in Iran. Tehran: Ney Publication. (Persian)
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Official Website:
https://www.oecd.org.
Rezaee Mirghaed, M., & Mobayeni Dehkordi, A. (2006). Iran’s future in the prospect document. Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance Publication. (Persian)
World Bank (WB) Official Website: http://worldbank.org.
World Development Indicators Database, World Bank, 2015 Website: http://databank.worldbank.org.