حمایت از هویت ملّی و نمادهای آن از نظر حقوق کیفری با رویکرد سیاستهای کلی نظام

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی

2 گروه اقتصاد اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آیت الله بروجردی

چکیده

هویت ملّی و نمادهای آن مانند پرچم و سرود ملی عناصری جدایی‌ناپذیر از هویت هر کشور بشمار می‌روند، همچنین همبستگی و وحدت ملّی اقوام، ادیان و مذاهب مختلف در یک کشور جزء مسائل کلان و راهبردهای اساسی یک ملت بشمار می رود. هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه تطبیقی ضمانت اجراهای کیفری حمایت از ارزش ها و نمادهای هویت ملی می باشد.
این مطالعه به روش توصیفی – تحلیلی، ضمن بررسی تفصیلی اهانت علیه پرچم و نمادهای ملی در کشورهای مختلف، در جرم انگاری اهانت به پرچم و نمادهای ملی، برخی اصول جرم انگاری را که می تواند ضابطه جرم تلقی کردن رفتارهای ناقض هویت و وحدت ملّی باشند را مورد تحلیل قرار داده است.
با توجه به تاکید تقویت همبستگی، وحدت و هویت ملّی در سندچشم انداز و سیاست‌های کلی نظام در بخش وحدت و همبستگی ملی، از یک سو و توجه به ظرافت موجود در مرز بین انتقاد و اهانت ، ارتکاب رفتار اهانت آمیز به پرچم یا سرود ملی می تواند زمینه ساز گسست ملی و تضعیف هویت و اعتماد به نفس ملی، افراط گرایی، ایجاد تنفر و خشونت باشد. همچنین این رفتار در واقع اهانت به هویت ملی و تک تک افراد آن جامعه محسوب شده و می تواندموجب بروز بسیاری از رفتارهای مجرمانه و خشونت آمیز دیگر ، شعله ور شدن جریان های تجزیه طلب، مخدوش شدن وحدت ملی و هم بستگی ملت شود. در پایان پیشنهاد جرم انگاری اهانت به پرچم و سرود ملی با تصریح و احصاء رفتارهای مجرمانه مرتبط داده شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the protection of national identity and its symbols in criminal law

نویسندگان [English]

  • Mahdi Chegeni 1
  • Gholam Ali Masuminia 2
  • hossein sorkhvandi 3
1 Law School Member at Grand Ayatollah Boroujerdi university, Boroujerdi, Iran.
2 Department of Islamic Economics, Faculty of Economics, Kharazmi University
3 Graduate Student of Criminal Law and Criminology Ayatullah Boroujerdi University
چکیده [English]

This descriptive-analytical study, while analyzing the insulting against the national flag and symbols in different countries, in the crime of insulting the national flag and symbols, some principles of criminalization that can be considered criminal offenses of violating identity and national unity Has been analyzed.
With regard to the emphasis on strengthening solidarity, unity and national identity in the context of the overall vision and policy of the system in the area of ​​national unity and solidarity, on the one hand, and paying attention to the elegance on the border between criticism and insult, committing degrading behavior to a national flag or anthem. Could lead to a national breakdown and undermine national identity and self-confidence, extremism, hatred and violence. It is also a violation of the national identity and the individual of that community, and it can lead to the emergence of many other criminal and violent behaviors, the flare of separatist movements, the disruption of national unity, and the affiliation of the nation. At the end of the sentence, the offense of insulting the national flag and anthem has been linked to the specification of criminal behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Identity
  • National Symbol
  • Flag
  • National Anthem
  • Criminalization