طراحی مدل کنترل راهبردی فراتلفیق با رویکرد سیستمی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی پیام نور

2 دکترای مدیریت، استاد، گروه مدیریت و مهندسی کسب و کار، دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

3 دکترای مدیریت، استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 دکترای مدیریت، استادیار دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

چکیده

از جمله مهمترین مسائل در هر کشور و سازمانی مسئله کنترل است که در مدیریت راهبردی از آن به کنترل راهبردی یاد می‌شود. آنچه که امروزه در سیاست‌های راهبردی و کلان بسیار مورد نیاز است مدل کنترل راهبردی می‌باشد که به ابعاد مختلف مسئله کنترل توجه نموده و بتواند نقاط راهبردی را کنترل کند. در زمینه کنترل راهبردی مدلهای مختلفی تا به امروز طراحی شده است. در پژوهش حاضر مدل‌های کنترل راهبردی طراحی شده در دسترس که 22 مورد می‌باشد مورد بررسی قرار گرفت، تا بتوان به مدلی ترکیبی برای کنترل راهبردی در سطح کلان دست یافت. انتخاب و مطالعه مدلها توسط روش فراترکیب (فراتلفیق) صورت پذیرفت که دارای هفت گام اساسی می باشد. از مجموع 22 مدل‌ بررسی شده 129 مولفه شناسایی شد و در نهایت از مجموع کار انجام شده یک مدل ترکیبی جامع که مدلی سیستمی است ارائه شد. این مدل دارای ورودی، فرآیند، خروجی، پیامد و بازخورد است و هر یک از بخش-های سیستم، خود دارای زیر مجموعه‌هایی است که در مدل نهایی بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Strategic Control Meta-Synthesis model with a System Approach

نویسندگان [English]

  • ali khani 1
  • alireza ali ahmadi 2
  • mohammad taghi amini 3
  • sasan zare 4
1 Phd student of Payame noor
2 Ph.D. in Management, Professor, Department of Management and Business Engineering, Faculty of Advanced Engineering, Elm o Sanat University, Tehran, Iran
3 Ph.D.in Management, Professor, Department of Business Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran
4 Ph.D in Management, Assistant Professor, Faculty of Management and Strategic Planning, Comprehensive Imam Hossein University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important issues in any country and organization is the issue of control, which is referred to as strategic control in strategic management. What is most needed today in strategic and macro policies is a strategic control model that addresses different aspects of the control problem and can control strategic points. Different models have been designed to date in the field of strategic control. In the present study, 22 available strategic designed control models were studied to obtain a hybrid model for strategic control at macro level. Models were selected and studied using the Hyperlink method, which has seven basic steps. Out of 22 investigated models, 129 components were identified and finally a comprehensive hybrid model, which is a systematic model, was presented. This model has inputs, processes, outputs, outputs and feedbacks, and each part of the system has its own subsets that are expressed in the final model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Control
  • Component
  • System
  • Meta-Synthesis