تبیین جایگاه مسئولیت اجتماعی در الگوی یکپارچه حاکمیت شرکتی در راستای سیاست‌های توسعه اقتصادی پایدار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و علوم اجتماعی پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

2 کارشناس پژوهشی گروه مدیریت و علوم اجتماعی پژوهشگاه نیرو

3 استادیار و مدیر گروه مدیریت و علوم اجتماعی پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

چکیده

در بند 1-2 سیاست‌های کلی «امور اقتصادی» بر توسعه اقتصادی پایدار و رابطه آن با امنیت اجتماعی تأکید شده است. برای تحقق این مهم، سنجش عملکرد حاکمیت شرکتی باید بر اساس معیارهایی متضمن بهبود مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت با رویکرد توسعه پایدار باشد. هدف از این تحقیق، توسعه مدلی از حاکمیت شرکتی در چارچوب مسئولیت اجتماعی است که با شاخص‌های عملکردی شفاف، وضعیت شرکت‌ها از منظر حاکمیتی را سنجیده و به ارائه راهکارهایی عملیاتی بپردازد. در پژوهش حاضر 15 عامل برای سنجش حاکمیت شرکتی در شرکت توزیع برق تهران تبیین و با تحلیل عاملی مدل پیشنهادی اعتبارسنجی و 9 عامل دارای اولویت بهبود مشخص شد. پس از آن جهت پایش دقیق وضعیت موجود، 61 شاخص کلیدی عملکرد با روش تحلیل محتوا شناسایی شد. با مطالعات میدانی، چالش‌ها و شکاف‌های موجود و جایگاه فعلی شرکت در هر یک از عوامل مشخص و با توجه به وضعیت بهینه تبیین شده به کمک مطالعات تطبیقی، به ارائه راهکارهای بهبود و نحوه ارتقای عملکرد در راستای دستیابی به اهداف حاکمیت شرکتی در قالب 14پروژه، 13 اقدام و 4 اصلاح ساختاری پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Social Responsibility position in Integrative Corporate Governance Model in Pursuit of the General Policies of sustainable economic Development

نویسندگان [English]

  • Hanieh Arazmjoo 1
  • Maryam Keyghobadi 2
  • Gholamreza Heidari 3
1 Assistant professor of Management & Social Science Department of Niroo Research Institute, Tehran, Iran
2 research expert at Management & Social Science Department of Niroo Research Institute, Tehran, Iran
3 Faculty member and Manager of management and social science department of Niroo Research Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

In clause 2-1 of "economic affairs" of the general policies, sustainable economic development and its relationship with social security is emphasized. Because of the importance of social responsibility, assessing the performance of corporate governance should be based on criteria that improve their accountability. The purpose of this research is to develop a model of corporate governance within the framework of social responsibility, which assesses the status of companies in terms of governance, with transparent performance indicators. In this study, 15 factors for corporate governance assessment were explained and the proposed model was validated by factor analysis. Then, using a simple cumulative weighting method, 9 prioritised factors were identified for Tehran power distribution company. Afterwards, by Content Analysis method 61 key performance indicators have been recognized to measure the status of the priority improvement factors. With a survey of experts in each factor, the current status of the company and the existing challenges have been identified. Then, with regarding the optimal situation explained by comparative studies, in order to achieve the corporate governance objectives, we have presented improvement goals in the form of 14 projects, 13 actions and 4 structural reforms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corporate social responsibility
  • Corporate Governance
  • global sustainability reporting framework
  • CRAFTED governance model
  • ISO 26000 standard