آسیب شناسی برنامه های اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه قم

2 دکتری برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

با بروز اتفاقات و چالش ها در اقتصاد جهانی، توجه به مقاوم سازی اقتصادی میان اندیشمندان اهمیت ویژه ای پیدا کرد. همراه با تحریم های گسترده کشورهای غربی به وی‍ژه تحریم های بانک مرکزی، بحث اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری مطرح شد. علیرغم تلاشهای دستگاه های مختلف اجرایی در استان قم، با استناد به گزارش های دبیرخانه ملی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، استان قم در زمینه پیاده سازی برنامه های اقتصاد مقاومتی چندان موفق نبوده است. بر این مبنا آسیب شناسی برنامه های اقتصاد مقاومتی در استان قم بر مبنای کلیات روش سه شاخگی انجام گردید. با به کارگیری تکنیک دیمتل، ساختار علی روابط میان عوامل اثرگذار روی پیاده‌سازی برنامه های اقتصاد مقاومتی در استان قم طراحی و در ادامه از تکنیک کپراس برای اولویت بندی هر یک از معیارهای فرعی عوامل سهگانه ساختاری، رفتاری و محیطی استفاده گردید. یافته ها با توجه به تحلیل دیمتل نشان می‌دهد که پایین بودن نسبت میانگین‌ تسهیلات به منابع در بانک‌های تجاری تأثیرگذارترین عامل ساختاری، فقدان فهم مشترک از مبانی اقتصاد مقاومتی تأثیرگذارترین عامل رفتاری و ضعف در مدیریت مالی منابع و فقدان انضباط مالی در سیستم مالی کشور تأثیرگذارترین عامل محیطی روی معیارهای دیگراست. براساس نتایج تکنیک کپراس، در بین عوامل سهگانه ساختاری عامل نبود هم‌افزایی میان واحدها و سازمان‌های مختلف، در بین عوامل رفتاری عامل فهم نشدن صحیح اقتصاد مقاومتی میان مردم) و در بین عوامل محیطی عامل ضعف در مدیریت مالی منابع و فقدان انضباط مالی در سیستم مالی کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pathology of Resistance Economics Programs: Case Study of Qom Province

نویسندگان [English]

  • mohammad hasan maleki 1
  • mohammadali ahmadi shaporabadi 2
  • Mohammad Reza Fathi 3
1 university of qom
2 Management and Planning Organization of Qom Province
3 Assistant Professor, College of Farabi, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

With the advent of events and challenges in the global economy, attention to economic rehabilitation amongst thinkers was of particular importance. Along with widespread Western sanctions, especially Central Bank sanctions, the resistance economy issue was raised by the Supreme Leader. On this basis, the pathology of resistance programs in Qom province was based on the generalities of the three-branch method. By using of DEMATEL technique, the causal structure of the relationship between the effective factors on the implementation of the resistance economy programs in Qom province was designed and further, the COPRAS technique was used to prioritize each of the sub criteria of the three factors of structural, behavioral and environmental factors. Findings indicate that the low average ratio of facilities to resources in commercial banks is the most influential structural factor, the lack of common understanding of the basis of resistance economy, the most significant factor of behavior and weakness in financial management of resources and the lack of financial discipline in the financial system of the country, the most influential factor The environment is on the other criteria. Based on the results of the Coupler technique, among the three structural factors, the lack of co-operation among different units and organizations, among the behavioral factors of the failure to correctly identify the resistance economy among people) and among the environmental factors, the weak factor in the financial management of resources and the lack of financial discipline in the financial system The country has ranked first.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resistance economics
  • DEMATEL Technique
  • COPRAS Technique