حمایت از تولید داخلی با اصلاح برنامه خصوصی سازی در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، ایران

چکیده

یکی از راه‌های رشد کیفی تولیدات داخلی و افزایش توان رقابت با تولیدات خارجی، خصوصی‌سازی است. ازاین‌رو در کشور ما نیز، به منظور همگام‌سازی با سیاست غالب کشورها – خصوصی‌سازی- قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید. هر چند تصویب این قانون می‌تواند گامی به جلو برای ایجاد تحول اقتصادی کشور محسوب گردد، لیکن نقایصی دارد که باید اصلاح گردد. از جمله این نقایص، قانونی بودن واگذاری به مؤسسات عمومی غیر دولتی است که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود. به طور خلاصه می‌توان گفت با واگذاری به این مؤسسات که از نظر مالی و مدیریتی وابسته به دولت هستند خصوصی‌سازی به معنی انتقال مالکیت یا مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی محقق نمی‌گردد و در نتیجه نمیتوان انتظار تحقق اهداف خصوصی‌سازی و بهبود وضعیت تولیدات داخلی را داشت. در مقاله حاضر، روش گردآوری داده‌ها به‌صورت کتابخانه‌ای و مطالب، مبتنی بر شیوه‌ توصیفی- تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supporting of domestic production by reforming the privatization program in Iran

نویسنده [English]

  • Atefeh Ajori Ayask
Department of law, Faculty of literature and human sciences, University of Birjand, Iran
چکیده [English]

Abstract
One of the ways of improving the quality of domestic production is privatization. To this end and in order to move in unison with the dominant policies of most countries, Privatization- the Act of Execution of General Policies of 44th Principle of Constitution 2008 was ratified. Although this Act can be a step forward toward Iran’s economic transformation, it has some deficiencies that need to be addressed. One of such deficiencies the present paper deals with is the legality of the assignment to pubic non-governmental organizations. It can be argued that by transferring ownership to these institutions that are financially and administratively dependent on the government, privatization (transferring ownership r management from the public sector to the private sector) will not happen, and therefore, we cannot expect to achieve the goals of privatization and improvement of domestic production. The present paper is descriptive analytical, and library method is used for data collection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Support for Domestic Production
  • Privatization
  • The Act of Execution of General Policies of 44th Principle of Constitution 2008
  • Public Non-Governmental Organizations