ارزیابی اثر نفت برآلودگی محیط‌زیست در کشورهای عضو اوپک بر اساس سیاست های کلی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه سمنان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

چکیده

نفت علاوه بر آثار مثبت ، دارای اثرات منفی بر اقتصاد کشورهای صاحب منابع نیز است. تولید و استخراج نفت می-تواند از طریق تخریب محیط زیست، آلودگی هوا را افزایش دهد و از این طریق بر کیفیت زندگی مردم اثر منفی داشته باشد. در این مقاله اثر درآمدهای نفتی بر آلودگی محیط‌زیست در کشورهای عضو اوپک در دوره 2000 تا 2015 در چارچوب الگوی پانل دیتا مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل-های برآوردی نشان می‌دهد رابطه مستقیمی بین درآمدهای نفتی و انتشار دی اکسید کربن در کشورهای عضو اوپک وجود دارد که این یافته بیانگر آن است درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران همراه با بهبود وضعیت محیط زیست نبوده است. این در حالی است که سیاست‌های کلی نظام در زمینه اصلاح الگوی تولید کشور بر حرکت از تولید سنتی به تولید مبتنی بر اقتصاد سبز تأکید دارد. بر این اساس لازم است تا با توسعه سرمایه‌گذاری‌ از محل درآمدهای نفتی در زیرساخت‌های اقتصادی و به کارگیری تکنولوژی مناسب، آثار منفی نفت بر کیفیت محیط زیست تخفیف یابد. همچنین بر اساس نتایج تخمین، مصرف انرژی عموماً دارای اثر مثبت بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای مورد مطالعه بوده است و فرضیه منحنی زیست‌ محیطی کوزنتس در این کشورها تأیید نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Oil on Environmental Pollution in OPEC Countries Based on the General Policies of Reforming Production

نویسندگان [English]

  • Majid Maddah 1
  • Mansour abdi 2
1 Associate Professor of Economics, Semnan University
2 M.S of Economics, Semnan University
چکیده [English]

In addition to the positive effect of oil on resource-rich countries economy, there is oil negative effect in these countries, also. The oil production and extraction through environmental destruction can increase pollution and in this way, it will reduce the quality of people life. In this paper, the effect of oil revenues on environmental pollution in OPEC countries including Iran in the framework of the panel data model during the period 2000-2015 has been studied. The results of the estimation show that there is a significant and positive relationship between oil revenues and carbon dioxide emissions in OPEC countries. This finding indicates that revenues from oil exports in oil-exporting countries including Iran have not been accompanied by environmental improvements. However, general policies of the system in the ground of the country's production pattern reform emphasize moving from traditional production to green-based production. Therefore, it is necessary to decrease the negative effect of oil on environmental quality through investment on economic infrastructure and appropriate technology by oil revenues. Also, according to estimation results, energy consumption generally has a significant effect on carbon dioxide emission, and the Kuznets curve environmental hypothesis is not approved in the studied countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • oil revenues
  • CO2 emission
  • Panel Data Model
  • OPEC Countries