کلیدواژه‌ها = "نرخ بیکاری"
1. رابطه میان نرخ بیکاری با قیمت نفت و نرخ بهره در ایران

دوره 4، شماره 16، زمستان 1395، صفحه 115-134

مهیم شیهکی تاش؛ طوبی خرم آبادی