رابطه میان نرخ بیکاری با قیمت نفت و نرخ بهره در ایران

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده

قیمت نفت یکی از متغیرهای کلیدی اقتصادهای نفتی است. که در تعیین موقعیت اقتصاد کشور نقش به‌سزایی دارد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه میان نرخ بیکاری با قیمت نفت و نرخ سود در ایران در طول دوره 1392-1360 است. برای این منظور، از روش همجمعی یوهانسن و علیت تودا- یاماموتو استفاده شده است. ضرایب بدست آمده به روش یوهانسن براساس بردار جمعی نشان می‌دهد که نرخ بیکاری تابعی معکوس از قیمت نفت که موجب 28/2 درصد کاهش در نرخ بیکاری خواهد شد. که با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت، نتیجه‌ی موجه ای محسوب می‌شود. همچنین، در بلندمدت در صورت یک درصد افزایش در نرخ سود، نرخ بیکاری 94/0 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین در صورت یک درصد افزایش در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نرخ بیکاری 80/0 درصد کاهش خواهد یافت. نتایج آزمون علیت نشان می‌دهد که قیمت نفت و نرخ سود علت بیکاری در اقتصاد ایران هستند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Unemployment Rate, Oil Price and Interest Rate in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohim Shayhaki Tash 1
  • Touba Khorram Abadi 2
چکیده [English]

The oil price is one of the key variables of any economy that plays a significant role in determining the economic situation of each country. The main objective of this study is to investigate the relationship between unemployment and interest rates and oil price in Iran during 1981-2013. According to this, Johansson co-integration and Toda-Yamamoto Granger causality test have been used. Coefficients obtained by Johansson method based on collective vector shows that the unemployment rate is a reverse function of oil prices, which will lead to 2.28 percent reduction in the unemployment rate. Variable of oil price, during this period, had a negative impact on unemployment, which is considered as a good result due to the high dependence of the country economy on oil. Also, if the interest rate increases one percent, in the long run, the unemployment rate will increase 0.94 percent. Also in the case of one percent increase in private sector investment, the unemployment rate will decrease 0.80 percent. causality test results show that oil prices and interest rate are the causes of unemployment in the Iranian economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Oil prices"
  • "interest rates"
  • "unemployment rates"