کلیدواژه‌ها = توسعه اقتصادی
تاثیرمحیط کسب‌وکار بر توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه

دوره 8، شماره 32، بهمن 1399، صفحه 716-742

10.30507/jmsp.2021.105738

مژگان علیزاده؛ علی کارشناسان؛ مسعود خیر اندیش؛ محسن محمدی خیاره


ارزیابی و اولویت بندی مناطق آزاد کشور و تاثیرآن در توسعه اقتصادی این مناطق

دوره 7، شماره 25، خرداد 1398، صفحه 108-123

10.32598/JMSP.7.1.108

نظر دهمرده قلعه نو؛ ندا علی احمدی؛ عباسعلی قادری


راهبرد توسعه اقتصادی مبتنی بر میراث فرهنگی

دوره 4، شماره 14، شهریور 1395، صفحه 27-48

بهروز افخمی