دوران‌های مالی ‌در بازار دارایی‌های کلان اقتصادی: راهبردی برای سیاستگذاریهای کلان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 کارشناس ارشد اقتصاد، مدرس موسسه آموزش عالی حافظ شیراز، شیراز، ایران

3 کارشناسی ارشد اقتصاد، مشاور دفتر آینده‌پژوهی مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی، شیراز، ایران

چکیده

درپی بحران‌های مالی در بازارهای متنوع دارایی، ضرورت توجه به اثرات متقابل و هم‌زمان این دوران‌ها در پیشگیری از وقوع بحران‌های عمیق با اعمال سیاست‌های تعدیلی تطبیقی و انعطاف‌پذیر و متحد توسط مقامات پولی و سرمایه‌ای کشور گریزناپذیر است. از این رو مطالعۀ حاضر با استفاده از ادبیات پرتفوی تصادفی در چارچوب یک الگوی ساختاری پویا به بررسی تأثیر ادوار بازدهی دو بازار دارایی ارز و طلا بر دوران‌های بازار سهام پرداخته است. نتایج به طور مشخص از تأثیر هم‌زمان و ارتباط متقابل بین این بازارها حکایت دارد؛ به طوری که نوسانات بازار ارز نسبت به بازار طلا تأثیرات بلندمدت بزرگتری بر ایجاد ادوار مالی در بازار سهام ایران دارد. بنابراین با توجه به ارتباط این بازارها با یکدیگر، به سیاست‌گذاران راهبردی کشور توصیه می‌شود در هنگام وقوع بحرانی‌های مالی در بازارهای ارز و طلاء با اعمال سیاست‌های حمایتی از ایجاد بحران شدید و سقوط مالی در بازار سهام جلوگیری کنند. همچنین در شرایطی که بازارهای ارز و طلا دارای تقاضای ناشی از عدم اطمینان آتی اقتصادی است، توصیه می‌شود از بازار سرمایه حمایت کافی صورت پذیرد تا سرمایه‌ها از این بازار برای مقاصد سوداگرانه به سایر بازارها روانه نگردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The financial Cycles in Macroeconomic Asset Markets: A Strategy for Macro Policies

نویسندگان [English]

  • Hashem Zare 1
  • Zeinab Rezaei Sakha 2
  • Mohammad Zare 3
1 Assistant Professor, Department of Economic, Faculty of Economic and Management, Islamic Azad University Shiraz Branch,, Shiraz, Iran
2 MA in Economics, Economics and Management, Hafez Higher Education Instiute, Shiraz, Iran
3 MA in Economics, َ Advisor of the Office of Future Studies, Modeling, and Management of Economic Informaton of the Ministry of Economy, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the wake of the financial crisis in various asset markets, Attention necessity to mutual and simultaneous effects of these cycles in Prevention of deep crisis by imposing adaptive adjustment, flexible and integrated policies by the monetary and capital authorities in the country is inevitable. Thus, this study using a stochastic portfolio literature in a dynamic structural model framework , is investigated the impacts of Return cycles in exchange and gold markets , which have a higher liquidity than other assets, on stock market cycles .The Results significantly implicate the transmission of Exchange and gold markets shocks to the stock market. In addition, the stock market cycles receive more impacts from the exchange market than gold market. So according to the connection of these markets together, the capital market policy makers are recommended to prevent financial collapse and extreme crisis in the stock market during financial crisis in currency and gold markets by imposing supportive policies. It is also advisable to provide adequate support to the capital market in the event that the currency and gold markets are in demand due to future economic uncertainty so that capital will not be sent to other markets for speculative purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stochastic portfolio
  • Stock Market
  • Exchange
  • Gold
  • Financial Cycles
Basher, S. A., & Sadorsky, P. (2016). "Hedging emerging market stock prices with oil, gold, vix, and bonds: a comparison between DCC, ADCC and GO-GARCH". Energy Economics54, 235-247. [DOI: 10.1016/j.eneco.2015.11.022] ‏
Brown. D. P., & Zhang, Z. M. (1997). "Market orders and market efficiency". Journal of Finance, 52, 277-308. [DOI: 10.1111/j.1540-6261.1997.tb03816.x]  
Coutts, J. A., & Sheikh, M. A. (2000). "The january effect and monthly seasonality in the all gold index on the johannesburg stock exchange 1987-1997". Applied Economics Letters7(8), 489-492. [DOI: 10.1080/13504850050033229]
Do, G. Q., Mcaleer, M., & Sriboonchitta, S. (2009). "Effects of international gold market on stock exchange volatility: evidence from ASEAN emerging stock markets". Economics Bulletin29(2), 599-610. from:‏ https://ideas.repec.org/a/ebl/ecbull/eb-09-00065.html
Duffie, D. (1992). Dynamic asset pricing theory. Princeton, N.J.: Princeton University Press. from: https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691090221/dynamic-asset-pricing-theory
Falahi, F., & Jahangiri, Kh. (2015). "Testing the financial transmission between stock market, currency, and gold coin in Iran". Monetary and Financial Economics, 22(10), 60-73. from: https://jm.um.ac.ir/article_30727.html?lang=en (Persain)
Falahi, F., Haghighat, J., Senobar, V., & Jahangiri, Kh. (2014). "Analyzing the correlation between stock market turmoil, currency, and gold coin in Iran using DCC-GARCH model". Economic Research, 14(52), 114-123. from: https://joer.atu.ac.ir/article_145_0.html (Persain)
Fernholz, R. (1999). "Portfolio Generating Functions". In M. Avellaneda (ed.), Quantitative Analysis in Financial Markets, River Edge, NJ. World Scientific. from: https://www.intechinvestments.com/hubfs/Resources/PortfolioGeneratingFunctions.pdf?t=1531336617260
Granger, C. W., Huangb, B. N., & Yang, C. W. (2000). "A bivariate causality between stock prices and exchange rates: evidence from recent Asianflu". The Quarterly Review of Economics and Finance40(3), 337-354. from: https://ideas.repec.org/a/eee/quaeco/v40y2000i3p337-354.html
Haughton, A. Y., & Iglesias, E. M. (2017). "Exchange rate movements, stock prices and volatility in the Caribbean and Latin America. International". Journal of Economics and Financial, 7(2), 437-447. from: https://search.proquest.com/openview/c3227e3afecad64beba0cbf5ffc0e021/1?pq-origsite=gscholar&cbl=816338
Hosseinion, N., Behnameh, M., & Ebrahimi Salari, T. (2016). "Analyzing the transference of output rate among stock, gold, and currency markets in Iran". Iranian Journal of Economic Research, 21(66), 123-150. [DOI: 10.22054/ijer.2016.7049] (Persain)
Ibe, O. C. (2009). Markov Processes for Stochastic Modeling. British Library Cataloguing in Publication Data. from: https://books.google.com/books
Islamlooian, K., & Zare, H. (2006). "Analyzing the impact of macro-variables and alternative assets on the stock prices in Iran: a self-correlated model with distribution interrupts". Iranian Journal of Economic Research, 8(29), 17-4. from: https://ijer.atu.ac.ir/article_3672.html?lang=fa (Persain)
Jain, A., & Biswal, P. C. (2016). "Dynamic linkages among oil price, gold price, exchange rate, and stock market in India". Resources Policy49, 179-185. [DOI: 10.1016/j.resourpol.2016.06.001]
Junttila, J. P., & Raatikainen, J. (2017). "Haven on earth? Dynamic connections between gold and stock markets in turbulent times". Conference SFA (Southern Finance Association) Annual Conference. from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2916073
Karatzas, I., & Kou, S. G. (1996). "On the pricing of contingent claims under constraints". The annals of applied probability, 321-369. from: https://www.jstor.org/stable/2245175?seq=1
Karatzas, I., & Shreve, S. E. (1991). Brownian motion and stochastic calculus. 2nd ed. Springer-Verlag, New York. from: https://www.springer.com/gp/book/9780387976556
Lütkepohl, H. (2005). New introduction to multiple time series analysis. Springer Science & Business Media.‏ from: https://www.springer.com/gp/book/9783540401728
Markowitz, H. (1952). "Portfolio selection". The Journal of Finance7(1), 77-91.
Mishra, P. K., Das, J. R., & Mishra, S. K. (2010). "Gold price volatility and stock market returns in India". American Journal of Scientific Research9, 47-55. from: https://www.researchgate.net/profile/PkMishra/publication/280324587_Gold_Price_Volatility_and_Stock_Market_Returns_in_India/links/55c77cae08aea2d9bdc8923e/Gold-Price-Volatility-and-Stock-Market-Returns-in-India.pdf
Nasrollahi, Z., Nasrollahi, Kh., & Mirzababayi, S. M. (2011). "Analyzing the relationship between macro-economic variables and stock market indexes in Iran: VCEM model". Quarterly Journal of Quantitative Economics, 8(3), 89-103. from: https://jqe.scu.ac.ir/article_10595.html (Persain)
Ostwal, P., & Sharma, S. (2017). "Analyzing Dynamic Relationship between Gold Price and Indian Stock Market: An Empirical Study". Asian Journal of Research in Business Economics and Management7(4), 1-13. [DOI : 10.5958/2249-7307.2017.00022.6]
Reboredo, J. C., Rivera-Castro, M. A., & Ugolini, A. (2016). "Downside and upside risk spillovers between exchange rates and stock prices". Journal of Banking & Finance62, 76-96. [DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.10.011]
Rezagholizadehm M., Yavari, K., Sahabi, B., & Salehabadi, A. (2013). "Analyzing the impact of fluctuation of alternative properties for stocks on stock prices indexes". Accounting and Auditing Review, 20(1), 53-76. from: https://acctgrev.ut.ac.ir/article_35518.html (Persain)
Shahzadi, H., & Chohan, M. N. (2012). "Impact of gold prices on stock exchange: A case study of Pakistan". KSE (Karachi Stock Exchange of Pakistan), Working Paper Series. from: https://www.sciencepubco.com/index.php/IJAES/article/view/5899
Sharpe, W. F. (1963). "A simplified model for portfolio analysis". Management science9(2), 277-293. [DOI: 10.1287/mnsc.9.2.277]
Shaverdi Niasar, Sh., & Sharifi Renani, H. (2015). "Analyzing the relationship between total stock index, currency, gold, and property prices in Iran". The First National Conference on Practical Research in Accounting, Economic Management. Dameghan, Islamic Azad University, Dameghan Branch. from: https://civilica.com/doc/450125 (Persain)
Singhal, S., Choudhary, S., & Biswal, P. C. (2019). "Return and volatility linkages among International crude oil price, gold price, exchange rate and stock markets: Evidence from Mexico". Resources Policy, 60, 255-26. [DOI: 10.1016/j.resourpol.2019.01.004]
Srinivasan, P. & Karthigai, P. (2014). "Gold Price, Stock Price and Exchange Rate Nexus: The Case of India". The IUP Journal of Financial Risk Management, 11(3), 1-12. from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2556151
Sui, L., & Sun, L. (2016). "Spillover effects between exchange rates and stock prices: Evidence from BRICS around the recent global financial crisis". Research in International Business and Finance36, 459-471. [DOI: 10.1016/j.ribaf.2015.10.011]
Sujit, K. S., & Kumar, B. R. (2011). "Study on dynamic relationship among gold price, oil price, exchange rate and stock market returns". International Journal of Applied Business and Economic Research9(2), 145-165. from: https://www.researchgate.net/profile/SujitKs/publication/287429206_Study_on_dynamic_relationship_among_gold_price_oil_price_exchange_rate_and_stock_market_returns/links/571481f308ae39beb87cf5af/Study-on-dynamic-relationship-among-gold-price-oil-price-exchange-rate-and-stock-market-returns.pdf
Tunah, H. (2010). "The analysis of relationships between macroeconomic factors and stock returns: evidence from Turkey Using VAR Model". International Research Journal of Finance and Economics57, 169-182. from: https://www.researchgate.net/publication/286357249_The_analysis_of_relationships_between_macroeconomic_factors_and_stock_returns_Evidence_from_Turkey_using_VAR_Model
Van Hoang, T. H. (2010). "The gold market at the paris stock exchange: a risk-return analysis 1950-2003/der goldmarkt an der pariser börse: eine rendit risiko analyse 1950-2003". Historical Social Research Historische Sozialforschung, 389-411. from: https://www.jstor.org/stable/25758850?seq=1
Zare, H., & Rezayi Sakha, M. (2019). "Insecurity in the market of macro-economy property: a random portfolio study". Financial Knowledge of Securities Analysis, 12(42), 217-229. from: http://jfksa.srbiau.ac.ir/article_14132.html (Persain)