روابط فرامحلی حلقه مفقوده سیاست‌های توسعه اقتصاد دانش بنیان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 پسا دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران،تهران، ایران

10.30507/jmsp.2023.359349.2477

چکیده

توجه به جریان ها، تعاملات و پیوندهای فراتر از سطح محلی به مثابه گزینه ای مطلوب در زیست بوم توسعه اقتصادی جوامع محلی با رویکرد دانش بنیان مدنظر پژوهشگران بین المللی قرار گرفته است، به گونه ای که واکاوی و انسجام بخشی پیوندها و جریان های افــراد، کالاها، اطلاعات، فنــاوری ها و نــوآوری ها ذیل روابط فرامحلی می تواند توسعه اقتصاد دانش بنیان را متحول نماید. در پژوهش حاضر، علاوه بر بررسی کتابخانه ای قوانین و اسناد بالادستی، متون داخلی و خارجی مرتبط، به شیوه ای کیفی و با بهره گیری از تکنیک دلفی با 14 نفر از خبرگان این حوزه که به گونه‌ی هدفمند انتخاب شدند نیز مصاحبه نیمه ساختارمند به عمل آمد و داده ها با نرم افزار میک مک، تجزیه و تحلیل شد تا جایگاه جریان هایی متعارف روابط فرامحلی در سیاست های توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور در بستر چارچوب جریان های چندگانه کینگدان تبیین گردد و چگونگی پیوند میان ساختار و کنش را در این زیست بوم، به منزله بافت اجتماعی یا محیطی که درون آن کنشگران این حوزه فعالیت می کنند، مورد واکاوی قرار گیرد. کاربست مفهوم روابط فرامحلی و بازآرایی ساختاری متناسب با آن به مثابه رویکردی نو در سیاست‌های توسعه اقتصاد دانش بنیان برای دستیابی به یک دیدگاه کل نگر در مسیر به روزرسانی سیاست‌های شبکه‌سازی در توسعه فناوری ها و نوآوری ها به ویژه در جوامع محلی در آینده در جوار سایر توصیه ها، از پیشنهادهای این مطالعه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Translocal relations as the missing link of knowledge-based economy development policies

نویسندگان [English]

  • Adel Suliamany 1
  • MohamaReza Rezvani 2
1 Post Doctoral in Geography and Rural Planning, Faculty of Geography. Tehran University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Geographical Sciences, University Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Paying Attention to The Flows, Interactions and Connections Beyond The Local Level as a Desirable Option in The Ecosystem of Economic Development of Local Communities with a Knowledge-Based Approach has been Considered by International Researchers, In such a Way That the Analysis and integration of the Connections and Flows of Individuals, Goods, Information, Technologies and Innovations under Transocal Relations can Transform the Development of Knowledge-Based Economy. In the Current Research, in Addition to the Library Review of Laws and Upstream Documents, Related Domestic and Foreign Texts, in a Qualitative Manner and Using the Delphi Technique, Semi-Structured Interviews were also Conducted with 14 Experts in this Field who were Selected in a Purposeful Manner. It was Carried out and the Data was Analyzed with Micmac software to Explain the Place of Conventional fFows of Translocal Relations in the Development Policies of the Country's knowledge-Based Economy in the Context of the Framework of Multiple Flows of Kingdon and how to Link Between Structure and Action in this Ecosystem, as the Social Context or Environment in which the Activists of this field Operate, should be Analyzed. The Application of the Concept of Translocal Relations and Structural Rearrangement in Accordance with it as a New Approach in the Development Policies of the knowledge-Based Economy to Achieve a Holistic View in the Direction of Updating Networking Policies in the Development of Technologies and Innovations, Especially in local Communities in the Future Next to Others Recommendations are Among the Suggestions of This Study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge-based economy
  • economic development
  • multiple streams of the Kingdom
  • translocal relations