اثر تجارت و توسعه منابع انسانی بر رشد اقتصادی ایران با هدف رونق تولید

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشیار گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

در این تحقیق، به بررسی تأثیر آزادسازی تجاری و سرمایۀ انسانی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته شده است. تحقیق حاضر بر دو جنبۀ رشد اقتصاد تکیه دارد و دورۀ بررسی آن از سال 1338 تا 1394 است. بررسی‌ها با کمک آزمونهای علیت انگل ـ  گرنجر و هم‌انباشتگی در طول دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت با الگوی تصحیح خطا (ECM) و الگوی خودرگرسیونی با وقفۀ توزیعی (ARDL) صورت گرفته است. نتایج به دست آمده از تخمین مدل حاکی از آن است که شاخص آزادسازی تجاری در دورۀ کوتاه‌مدت بر رشد اقتصادی (کل و بدون بخش نفتی) اثر مثبت و معناداری دارد؛ ولی در بلندمدت فقط بر رشد اقتصادی کل معنادار است. همچنین شاخص سرمایۀ انسانی فقط در دورۀ بلندمدت بر رشد اقتصادی (کل و بدون بخش نفتی) اثر مثبت و معناداری دارد و در دورۀ کوتاه‌مدت آثار مثبت، ولی بی‌معناست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of trade on economic growth and human resource development in Iran

نویسندگان [English]

  • Moohamadrasoul Jahani 1
  • Saeed Farahani Fard 2
1 MA in Economics, Faculty of Economics, Qom University, Qom, Iran
2 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, Qom University, Qom, Iran
چکیده [English]

trade liberalization and economic growth is human capital. Payh Y theoretical study, based on Tsn (2006). This study focuses on two Jnbh Y economy: the growth of the economy during the period of economic growth without the oil sector during Dvrh Y1353-1394 Zmany1338-1394V, Engel-Granger causality tests and surveys with the help of Mdt short periods during the long-term integration and error correction model (ECM) and Auto Regressive model distributed lag (ARDL) has been obtained. the results of the model indicate that the index of trade liberalization in Dvrh Y short-term economic growth (total and non-oil sector), is a positive and significant effect, but only in the long period of economic growth is significant. The human capital index only during the long-term economic growth (total and non-oil sector) is positive and significant effect of the period of short-term positive effects, however, are meaningless. The human capital index only during the long-term economic growth (total and non-oil sector) is positive and significant effect of the period of short-term positive effects, however, are meaningless.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade
  • human resources
  • economic growth
Azarbaijani, K. (2002). ''The globalization of a homogenous policy and its impact on the development of the countries surrounding the Caspian Sea and Caucasus region''. Journal of Economic Research, 61, 149-169. (Persain)
Behkish, M. (2006a). Iran’s economy in the context of globalization .Tehran: Ney Publication. (Persain)
ـــــــــــــــ (2006b). International business: theories and political commerce. Tehran: Ney Publication. (Persain)
Chen, P., & Gupta, R. (2012). ''An investigation of openness and economic growth using panel estimation''. DepartmenT of Economics Working Paper Series, 241-262.
Dargahi, H., & Ghadiri, A. (2003). ''Analyzing the influential factors of Iran’s economic development: endogenous growth theory''. Journal of Research in Business, 26, 1-33. (Persain)
Foster, N. (2013). ''The impact of trade liberalization on economic growth: evidence from a quantile regression analysis''. Kyklos, 61(4), 543-567.
Gholami, Z. (2013). ''The non-symmetry of commercial cycles and monetary policy in Iran''. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 68, 5-28. (Persain)
Gorji, E., & Alipoorian, M. (2006). ''Analyzing the impact of commercial liberalization on the economic development of OPEC countries''. Journal of Commercial Research, 10(40), 187-203. (Persain)
Grossman, G. M., & Helpman, H. (1992). Innovation and growth in global economy. Cambridge, MA: the MIT Press.
Isaksson, A. (2011). ''The Importance of Human Capital for the Trade-Growth Link''. Statistics and Information Networks Branch of UNIDO, 21(2)-102-115.
Karampoor, A., Sharifi, K., & Safabakhsh, Sh. (2012). ''A model for evaluating the impact of resource-based approach on the exporting performance based on the cost leadership strategy in non-metallic mineral industry''. Journal of Business Management, 4(2), 113-128. (Persain)
Levine, R., & Renelt, D. (1992). ''A sensitivity analysis of cross-country growth''. American Economic Review, 82(4), 942-63.
Miller, S. M., & Upadhyay, M. P. (2000). ''The effects of openness, trade orientation, and human capital on total factor productivity''. Journal of Development Economics, 63, 399-423.
Oketch, M. O. (2011). ''Determinants of human capital formation and economic growth of african countries''. Economics of Education Review, 25, 554-564.
Pirtchet, L. (1996). ''Measuring outward orientation in ldscs: can it be done''. Journal of Development Economics, 49.-211/227.
Rahimi Boroojerdi, A. (1995). Contemporary international commercial relations: theories and policies. Tehran: Islamic Azad University Publication. (Persain)‌
Rahimi boroojerdi, A. (2005). ''Analyzing relation model software between economic development and commercial liberalization''. Journal of Humanities and Social Sciences, 17. (Persain)  
Rourke, O., & Kevin, H. (1997). ''Measuring outward orientation in LDCs: can it be done''. Journal of Development Economics, 49.110-124.
Sachs, J., & Warner, A. (1995). ''Economic Reform and The Process of Global Integration''. Brooking in Economic Activity. 30(2)-142-163.
Sadeghi, M., & Emadzadeh, M. (2003). ''Evaluating the role of human resources in economic development from 1966 to 2001''. Journal of Economic Research, 17, 79-98. (Persain)
Taghavi, M., & Mohammadi, H. (2006). ''Analyzing the impact of human resources on economic development''. Journal of Economy, 6(3), 15-44. (Persain)‌
Tesn, W. H (2010). ''Granger causality tests among openness to international trade, human capital accumulation and economic growth in china 1952-1999''. International Economic Journal, 20(3), 285-302.
Todaro, M. (2004). Economic development in the third world (translated into Farsi by Gholamali Farjadi). Tehran: Koohsar. (Persain)