برآورد تابع تقاضای پویای مخارج دفاعی (مورد مطالعه: کشورهای حوزه سند چشم‌انداز 1404)

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی دانشگاه لرستان

چکیده

حساسیت منطقه خاورمیانه و وجود مناقشات همیشگی در آن، سبب شده است تا سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورهای این منطقه، به‌ بخش دفاعی اختصاص داده شود. بر این اساس، هدف اصلی مقاله حاضر، برآورد تابع تقاضای مخارج دفاعی در 13کشور خاورمیانه طی سال‌های 2014-1995 می‌باشد. به این منظور یک مدل عمومی مخارج دفاعی برای این کشورها طراحی و به‌منظور برآورد آن از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی (SGMM) در قالب داده‌های ترکیبی پویا استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که متغیرهای مخارج غیردفاعی (به‌عنوان هزینه فرصت مخارج دفاعی) و تراز تجاری، اثر منفی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته‌اند. جمعیت، در سطح معناداری پایین‌تری نسبت به سایر متغیرها، اثر مثبتی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته‌ است؛ که نشان می‌دهد دفاع یک کالای عمومی می‌باشد. متغیرهای درآمد سرانه، سهم پرسنل نیروهای مسلح از کل نیروی کار و وقفه بار دفاعی، مطابق انتظار، تأثیر مثبتی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته‌اند. متوسط بار دفاعی کشورهای خاورمیانه نیز بر بار دفاعی کشورهای این منطقه، اثر مثبتی داشته است که حاکی از وجود یک رقابت تسلیحاتی بین کشورهای خاورمیانه می‌باشد. هم‌چنین، متغیر مجازی کشورهای نفتی و متغیر خالص دموکراسی، به‌ترتیب اثر مثبت و منفی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimating the Dymamic Function of Demand for Defense Spending in Middle East Countries

نویسنده [English]

  • Abolghasem Golkhandan
Department of Economics, Faculty of Economics and Administrative, Lorestan University, Khoram Abad, Iran
چکیده [English]

Sensitivity and persistent conflicts in the Middle East region, has caused until a significant contribution from GDP in this countries to be allocated to the defense sector. Accordingly, the main purpose of this paper is to estimation the demand function of defense spending in 13 Middle East countries during the years of 1995-2014. For this purpose, designed a general model of defense spending for these countries and System Generalized Method of Moments (SGMM) in dynamic panel data form is used in order to estimation it. The model estimation results show that non-defense spending (as the opportunity cost of defense spending) and the trade balance have a negative effect on the defense burden in Middle East countries. Population, at significantly lower levels than other variables, has a positive effect on the defense burden in Middle East countries; that show defense is a public good. Variables of per capita income, the contribution of armed forces personnel of the total workforce and the lag of defense burden, as expected, have a positive impact on the defense burden in Middle East countries. The average burden defense in Middle East countries has a positive effect on the defense burden in Middle East countries that show an arms race between these countries. Also, the dummy variable of oil-exporting countries and democracy net variable, respectively, have been positive and negative effects on the defense burden in Middle East countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defense Burden
  • demand
  • Middle East Countries
  • System Generalized Method of Moments (SGMM)