تحلیل روند تغییرات مزیت نسبی تولید نباتات صنعتی ایران

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 دانشجو

2 مدرس دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

چکیده

در تحلیل فرآیند صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه، بیش از هر چیز بر کارایی تولید از نظر هزینه و به عبارتی مزیت نسبی تاکید می‌شود. کشت نباتات صنعتی‌ علاوه بر اینکه گذر از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی صنعتی‌ را شتاب می‌بخشد، باعث رونق صنایعی می‌شود که ماده اولیه آن همین محصولات است. از طرفی تمرکز بر مزیت نسبی به عنوان پتانسیل بالقوه و بالفعل کشور جهت تولید محصولات مختلف در مقایسه با بازارهای جهانی امری ضروری است. لذا هدف اصلی این مطالعه تحلیل روند تغییرات مزیت نسبی تولید نباتات صنعتی ایران است. در این مطالعه از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) جهت محاسبه مزیت نسبی در محدوده زمانی 1390-1381 استفاده شد. نتایج حاصله از روند تغییرات مزیت نسبی حاکی از حرکت به سمت مزیت­دار شدن تولید نباتات صنعتی در دوره مذکور است. با توجه به نتایج حاصله توجه وحمایت دولت جهت فراهم سازی تکنولوژی مناسب تولید و همچنین شناسایی مناطقی که پتانسیل تولید نباتات صنعتی را دارند، توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Change Trend Analysis of Comparative Advantage in Iran’s Industrial Plants Cultivation

نویسندگان [English]

  • S. Mehdi Mir 1
  • Ahmad Sadeghi 2
  • S. Ahmad Mohhades 3
  • Majid Sanaei Torqabe 3
2 Lecturer
چکیده [English]

The industrialization process analysis in developing countries, more than anything emphasis on production efficiency from the perspective of cost, and in the other words comparative advantage. Industrial plants cultivation not only accelerates transition change from traditional agricultural to modern agriculture but also causes of stimulating industries that it has provided the raw material. However, the focus on the country's comparative advantage as a potential and actual production of different products compared to global markets is essential. Therefore, the main objective of this study is to analyses the changes in the comparative advantage of industrial plants in Iran. In this study, policy analysis matrix (PAM) is used to calculate comparative advantage in the range 2002-2011. The results of comparative advantage suggest the trend toward advantage in the production of industrial plants is in the period. According to the results given government support to provide suitable production technology and also identify areas that have the potential to produce crops, is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial Plant
  • Comparative Advantage
  • Policy Analysis Matrix (PAM)و Domestic Resource Cost