تاثیر جذب سرمایه نقدی و غیر نقدی بر روی رشد اقتصادی ایران

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشگاه بوعلی سینا، همدان گروه اقتصاد

چکیده

تلاشبرایجذبسرمایه­هایخارجیبهخودیخودنشانگرضعفاقتصادیمحسوبنمی­شود.بلکهراهی برای تحرک بخشیدن به جریان تولید،رشدتجارتبین الملل، انتقال فناوری، ایجاد اشتغال،افزایشسطحرفاهزندگیدر جوامع است.در سند چشم انداز برنامه­های توسعه ایران، بهره‌گیرى از روابط سیاسى در جهت افزایش جذب سرمایهگذارى خارجى و فناورى پیشرفته، افزایش سهم ایران از تجارت جهانى و رشد پرشتاب اقتصادى مورد نظرهمواره مورد تأکید بوده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه­گذاری خارجی (شامل سرمایه­گذاری مستقیم و غیر مستقیم­ خارجی) به عنوان جذب سرمایه نقدی و واردات کالاهای صنعتی (شامل صنایعی با فناوری بالا، متوسط و پایین) به عنوان جذب سرمایه غیرنقدی، بر روی رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی سال­های 1390-1380 بوده ­است. بدین منظور، از داده‌های فصلی در قالب مدل‌ خود بازگشت با وقفه‌های توزیعی (ARDL)، برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شده­است. نتایج حکایت از تأثیر مثبت و معنی­دار سرمایه­گذاری خارجی و تاثیر منفی و معنی­دار واردات کالاهای صنعتی بر روی رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین، اثر سایر متغیرهای مورد استفاده در مدل شامل موجودی سرمایه، اشتغال، هزینه­های تحقیق و توسعه و صادرات کالاهای صنعتی بر روی رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی­دار بوده­است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact of Cash and Non-Cash Capital Absorption on Economic Growth of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Fotros 1
  • Narges Ahmadvand 2
چکیده [English]

Effort to attract‌ foreign‌ capitals is not necessarely an economic weakness. But it is to say that it is a way to stimulate and to promote the production flow of a country, a main chanel of the growth of international trade, technology transfer, job creation, and consequently a way to increase the living standards of any society. This study aims to analyze the effects of foreign investment (direct and indirect) as cash capital absorption and industrial goods importation (high, medium and low -tech industries) as non – cash capital absorption on Iranian economic growth for period of 2001-2012. In this regard, seasonal data have used in an autoregressive distributed lag (ARDL) model to examine the relationship between variables. Results showed a significant negative impact of industrial import and a significant positive impact of foreign investment on Iranian economic growth. Also other variables i.e. capital stock, employment, research and development expenditure and export have had significant positive impact on Iranian economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Investment
  • Industrial importation
  • Transfer of technology
  • Investments security
  • Romer endogenous growth model