عوامل موثر بر توسعه کسب ‌و کارهای جدید علمی در سطح بین‌المللی و تجربیات جهانی

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 دکتری کارآفرینی بین‌الملل،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، گلستان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا ، تهران، ایران

3 استادیار حسابداری،گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، گلستان، ایران

4 استاد یار مدیریت آموزشی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، گلستان، ایران

10.30507/jmsp.2021.108220

چکیده

در عصر معاصر، سیاست‌های توسعه کسب‌وکار به عنوان یکی از مهمترین نیروهایی به شمار می‌آید که می‌تواند دنیایی مدرن را تحت تاثیر قرار دهد. از طرف دیگر، جهانی شدن باعث افزایش میزان رفاه و یافتن فرصت شغلی بهتر می‌شود. هدف پژوهش حاضر مطالعه عوامل موثر بر توسعه کسب‌وکارهای جدید در سطح بین‌المللی و تجربیات جهانی است. در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته استفاده شد. یافته‌ها مشخص ساخت که دانشگاه آزاد اسلامی برای پیشبرد اثربخش امور و سیاست‌های خرد و کلان خود نیاز به ساختار سازمانی بخصوصی دارد، که هدف از این کار تنظیم و ساختارمند کردن فرهنگ سازمانی به نحوی است که عملکرد موثر امکان‌پذیر گردد. همچنین، نتایج نمایان ساخت که ماموریت دانشگاه به عنوان پیش‌بین صلاحیت توسعه سیاست‌های کارآفرینی باید در 4 دسته در نظر گرفته شود: ساختاری، عملکردی، توسعه‌ای و محتوایی. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر توسعه سیاست‌های کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی نیازمند اقدامات همه جانبه و هماهنگی در جنبه های مختلف اقدامات کارآفرینانه، ارتباطات بین‌المللی، فرهنگ نوآوری، برنامه‌ریزی آموزشی و حتی فردی است. و همچنین، معیار نیکویی برازش برای مدل نهایی سیاست‌های توسعه کسب‌وکارهای جدید معادل 694/0 بدست آمد که به نسبت مقدار مناسبی هست. بنابراین برازش کلی مدل قابل قبول است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Development of New Business Science at International Level and Global Experience

نویسندگان [English]

  • Reza Yadegari 1
  • Ebrahim Abbasi 2
  • Majid Ashrafi 3
  • Fereydoon Azma 4
1 PhD. Entrepreneur Management, Islamic Azad University, Aliabad Katoul Branch, Golestan, Iran
2 Associate Professor Faculty of Social Sciences & Economics Alzahra University, Tehran, Iran
3 Department of Management and Accounting, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Golestan, Iran
4 Department of Management and Accounting, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Golestan, Iran
چکیده [English]

In the contemporary era, business development policies is regarded as one of the most main forces that affecting the modern world. On the other hand, globalization causes to increase welfare and find the better job opportunity. The purpose of this research was to study factors affecting development of new business at international level and global experience. In this research used Mixed model. Results indicated that the Islamic Azad University (IAU) effectively needs a specific organizational structure in order to carry out its micro and macro policies, with the aim this work regulating and structuring the organizational culture so that performance make it effective. Also, results showed that the mission of the university as a predictor of development policies entrepreneurship should be considered in 4 categories: structural, functional, developmental and content. Based on the findings of the present study, the development of entrepreneurship policies at the IAU requires comprehensive and coordinated action in various entrepreneurial action, international communication, the culture of innovation, educational planning and even individual aspects. And also, the good of fitness criteria for final business development policies is equal 0.694 that is suitable for value ratio. Therefore, the overall fit of the model is acceptable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business
  • Policies development
  • Global experience
  • International level
  • Islamic Azad University
اردبیلی، محمد. (1395). ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان. اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی، 127-134.
الوندی­فر، سجاد. کدیور، پروین و عرب­زاد، مهدی. (1396). نقش واسطه­ای خودتفسیری در رابطه بین عزت­نفس و خلاقیت. فصلنامه علمی-پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7(3):163-194.
حسنقلی­پور، حکیمه. قلی­پور، آرین و روشندل اربطانی، طاهر. (1390). موانع تجاری­سازی دانش در کارآفرینی دانشگاهی. توسعه کارآفرینی، 4(14):183-165.
رحیم­نیا، فریبرز و حسنی­راد، پریسا سادات. (1395). بررسی رویکرد فرصت محور و منبع محور بر کارآفرینی بین­المللی. کنفرانس بین­المللی کسب ­و کار: فرصت­ها و چالش­ها، 1-20.
خلیلی، فرزانه. (1398). بررسی عوامل و سیاست­های موثر بر اشتغال نیروی کار. فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان. 7(27): 60-41.
رحیم­نیا، فریبرز و سجاد، عاطفه. (1394). تاثیر جهت­گیری­های راهبردی بر عملکرد شرکت­های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان به واسطه نوآوری سازمانی. مدیریت نوآوری، 4(2):114-87.
زعفریان، رضا. نیرومند، پوراندخت و رنجبر، محبوبه. (1390). الگوهای طراحی مدل کسب­ و کار. کار و جامعه، 135: 41-10.
عباس­زاده، حسن. درویش، حسن. الوانی، سید مهدی و صالحی صدقیانی، جمشید. (1390). الگوی استراتژی گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی ایران. مجله مطالعات مدیریت راهبردی، 7: 116-99.
عبدالله­زاده، غلامحسین. کلاگر، پیمان. محبوبی، محمدرضا و عابدی سروستانی، احمد. (1392). بررسی تاثیر آموزش­های فنی و حرفه­ای بر بسترسازی ملزومات و نیازهای شروع کسب و کار. همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش محور)، 23-17.
منطقی، منوچهر و ثاقبی سعیدی، فاطمه. (1392). مدل­های کسب ­و کار: مبانی، ارزیابی، نوآوری. رشد فناوری، فصلنامه تخصصی پارک­ها و مراکز رشد، 9(35): 39-51.
فریاد، لعیا. خوراکیان، علیرضا و ناظمی، شمس الدین. (1397). بررسی اثر توانمندسازی روانشناختی بر رفتار نوآورانه کارکنان با توجه به اشتیاق شغلی آنان. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 25: 17-26.
فیض، داود. جلالی، علی اکبر. زارعی، عظیم و سوری، احسان. (1397). تحلیل ابعاد بنگاه­های مادرزاد بین­المللی (بمب) حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در ایران. توسعه کارآفرینی، 11(2): 360-341.
قایدی حیدری، فاطمه و طوقیان چهارسوقی، نرگس. (1393). همبستگی تفکر انتقادی با ویژگی‌های شخصیتی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 1(1): 11-17.
کاظمی، علیرضا و شکیبا، علیرضا. (1396). بررسی عوامل تاثیرگذار در ایجاد نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی (تحقیق موردی: شرکت هپکو). ماهنامه تدبیر، 200(13): 23-10.
کیاکجوری، داود. کوزه­گر، امین و امیری، بهناز. (1391). ضرورت کارآفرینی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، 11-1.
محمدی، حمیدرضا. احمدی، عبادالله و امین شایان­جهرمی، شاپور. (1390). بررسی رابطه­ی ویژگی­های شخصیتی با تمایل به کارآفرینی. فصلنامه­ علمی  پژوهشی جامعه شناسی زنان، 2(1): 99-120.
محمدی، حمید. کریم، محمدحسین. ثمره هاشمی شعبجره، خدیجه و سرگزی، علیرضا. (1398). اثرات شوک­های اقتصادی بر بازار نیروی کار در ایران. فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، 7(26): 268-284.
مقیمی، سیدمحمد. صدیق­زاده، اصغر. جعفرزاده کوچکی، احمد و نظری، عزت. (1389). بررسی عوامل محیطی بر تجاری­سازی ایده­ها و نتایج تحقیقات. مطالعات مدیریت راهبردی، 2: 126-113.
میرقربانی گنجی، سید موسی. (1392). انتقال فناوری راهکاری موثر در توسعه­ی صنایع کوچک و متوسط. ماهنامه مدیریت صنعت هوشمند، 4: 19-23.
ناظمی، فاطمه و مجید، صفاری­نیا. (1394). بررسی ارتباط سبک­های تصمیم­گیری و ادراک ریسک با رفتارهای کارآفرینانه در بین مدیران فرهنگی. فصلنامه علمی-پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 4(4): 89-117.
نیاسری، محمد. کریمی، آصف و احمدپور داریانی، محمود. (1394). تحلیل عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کارهای کارآفرینانه (مورد مطالعه کسب و کارهای کوچک و متوسط کشاورزی استان زنجان). فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5(2): 1-24.