عوامل موثر بر توسعه کسب ‌و کارهای جدید علمی در سطح بین‌المللی و تجربیات جهانی

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، گلستان، ایران

2 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا ، تهران، ایران

3 گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، گلستان، ایران

10.30507/jmsp.2021.108220

چکیده

در عصر معاصر، سیاست‌های توسعه کسب‌وکار به عنوان یکی از مهمترین نیروهایی به شمار می‌آید که می‌تواند دنیایی مدرن را تحت تاثیر قرار دهد. از طرف دیگر، جهانی شدن باعث افزایش میزان رفاه و یافتن فرصت شغلی بهتر می‌شود. هدف پژوهش حاضر مطالعه عوامل موثر بر توسعه کسب‌وکارهای جدید در سطح بین‌المللی و تجربیات جهانی است. در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته استفاده شد. یافته‌ها مشخص ساخت که دانشگاه آزاد اسلامی برای پیشبرد اثربخش امور و سیاست‌های خرد و کلان خود نیاز به ساختار سازمانی بخصوصی دارد، که هدف از این کار تنظیم و ساختارمند کردن فرهنگ سازمانی به نحوی است که عملکرد موثر امکان‌پذیر گردد. همچنین، نتایج نمایان ساخت که ماموریت دانشگاه به عنوان پیش‌بین صلاحیت توسعه سیاست‌های کارآفرینی باید در 4 دسته در نظر گرفته شود: ساختاری، عملکردی، توسعه‌ای و محتوایی. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر توسعه سیاست‌های کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی نیازمند اقدامات همه جانبه و هماهنگی در جنبه های مختلف اقدامات کارآفرینانه، ارتباطات بین‌المللی، فرهنگ نوآوری، برنامه‌ریزی آموزشی و حتی فردی است. و همچنین، معیار نیکویی برازش برای مدل نهایی سیاست‌های توسعه کسب‌وکارهای جدید معادل 694/0 بدست آمد که به نسبت مقدار مناسبی هست. بنابراین برازش کلی مدل قابل قبول است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Development of New Business Science at International Level and Global Experience

نویسندگان [English]

  • Reza Yadegari 1
  • Ebrahim Abbasi 2
  • Majid Ashrafi 3
  • Fereydoon Azma 3
1 PhD. Entrepreneur Management, Islamic Azad University, Aliabad Katoul Branch, Golestan, Iran
2 Associate Professor Faculty of Social Sciences & Economics Alzahra University, Tehran, Iran
3 Department of Management and Accounting, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Golestan, Iran
چکیده [English]

In the contemporary era, business development policies is regarded as one of the most main forces that affecting the modern world. On the other hand, globalization causes to increase welfare and find the better job opportunity. The purpose of this research was to study factors affecting development of new business at international level and global experience. In this research used Mixed model. Results indicated that the Islamic Azad University (IAU) effectively needs a specific organizational structure in order to carry out its micro and macro policies, with the aim this work regulating and structuring the organizational culture so that performance make it effective. Also, results showed that the mission of the university as a predictor of development policies entrepreneurship should be considered in 4 categories: structural, functional, developmental and content. Based on the findings of the present study, the development of entrepreneurship policies at the IAU requires comprehensive and coordinated action in various entrepreneurial action, international communication, the culture of innovation, educational planning and even individual aspects. And also, the good of fitness criteria for final business development policies is equal 0.694 that is suitable for value ratio. Therefore, the overall fit of the model is acceptable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business
  • Policies development
  • Global experience
  • International level
  • Islamic Azad University