بررسی تجربی اثرات سیاست‌های توسعه‌ای ارتباطات و فناوری اطلاعات بر رشد اقتصادی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار گروه اقتصاد،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان،ایران

2 استادیار گروه اقتصاد،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان،ایران

3 کارشناسی ارشد اقتصاد،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان،ایران

10.30507/jmsp.2021.105737

چکیده

فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ابزارهای ضروری برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تسریع رشد اقتصادی است. در این تحقیق با استفاده از یک مدل FAVAR با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-FAVAR) به بررسی نحوه اثرگذاری عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی سرانه با تأکید بر شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات محاسباتی پرداخته شده است. بر این اساس با استفاده از داده‌های سال‌های 1365 تا 1395 به بررسی اثرات شوک‌های وارده بر متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص درجه باز بودن اقتصاد، نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و نیروی کار فعال بر روی تولید ناخالص داخلی سرانه ایران پرداخته شده است. بر اساس نتایج اثرات فناوری اطلاعات و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر روی تولید ناخالص داخلی سرانه در تمام دوره مورد بررسی مثبت است. همچنین نیروی کار فعال و شاخص درجه باز بودن اقتصاد نیز اثرات مثبت را بر روی تولید ناخالص داخلی سرانه داشته‌اند. نتایج بیانگر یک هم‌زمانی در اثرگذاری غیرخطی متغیرهای مدل بر روی تولید ناخالص داخلی سرانه است، به‌طوری‌که در برخی از دوره‌ها مانند سال‌های 1369 تا 1373 که اثرات مثبت شوک به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی سرانه کاهش یافته است، شاهد کاهش اثرگذاری اثرات مثبت آزادسازی تجاری و افزایش اثرگذاری مخارج مصرفی دولتی بر روی تولید ناخالص داخلی سرانه نیز هستیم؛ بر این اساس نتایج تحقیق لزوم استفاده از مدل‌های غیرخطی در بررسی عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی سرانه را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of the effects of ICT Developmental Policies on Iran's Economic Growth

نویسندگان [English]

  • mohsen khezri 1
  • mohammad kazem naziri 2
  • sahar gharloghi 3
1 Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
2 Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
3 Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

ICT is one of the essential tools for expanding economic activity and accelerating economic growth. In this study, using a FAVAR model with time-varying parameters (TVP-FAVAR), the effects and determinants of GDP per capita, with emphasis on the variables of ICT is investigated.. Accordingly, using data from 1986 to 2016 the effects of shocks on ICT index, trade openness, the ratio of Government expenditures to GDP, the formation of gross fixed capital, and active labor force, on Iran's per capita GDP is investigated. Based on the results, the effects of information and communication technology on per capita GDP is significantly positive, the results also indicate that investment has positive effects; Active labor force and trade openness also have positive effects on GDP per capita. The results represent a coincidence in the non-linear effects of model variables on GDP per capita, so that in some periods such as 1990 to 1994, when the positive effects of shock on the formation of gross fixed capital expenditure is decreasing, there are a reduction in the positive effects of trade openness; accordingly, the results point to the necessity of using nonlinear models to study the effects and determinants of GDP per capita.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology
  • active labor force
  • Trade openness
  • Economic Growth
  • TVP-FAVAR Model
حسین زاده، هدایت. (1397). "اثر بهبود فضای کسب‌وکار بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه". سیاست‌های راهبردی و کلان، 6(23)، 498-517.
ستوده نیا، سلمان، احمدی راد، حسین، دانش نیا، محمد، احمدی راد، فرنگیس و اعظم قزلباش (1397). "اقتصاد مقاومتی، سیاست های پولی و مالی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران". سیاست‌های راهبردی و کلان، 6(ویژه‌نامه سال 1397)، 730-749.
شکروی سمیه و خضری محسن. (1396)، "محاسبه شاخص توسعه مالی و بررسی اثرات متغیر زمانی آن بر رشد اقتصادی با استفاده از مدل TVP-FAVAR"، -(67): 315-341.
عرفانی، علیرضا، اکبر زاده تبریک، سعیده و محمد نوده فراهانی (1391)، "مقایسه‌ اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته منتخب"، مجله‌ی اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، 19(3): صفحات 75-56.
عصاری، عباس و مجید آقایی خوندایی (1387)، "اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک"، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 8(2): صفحات 82-63.
عیسی زاده روشن و علیرضا پورفرج (1397). "بررسی رابطه علی بین شکاف دیجیتالی وشکاف درآمدی در استان های ایران". سیاستهای راهبردی و کلان، 6(22): 101-120.
فقه مجیدی، علی، صمدی پور، شهلا و فریبا سلامی (1398). "تأثیر جهانی‌شدن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه". سیاست‌های راهبردی و کلان، 7(25)، 30-45.
کمالی دهکردی، پروانه، نظری زانیانی، علی، مکیان، سید نظام الدین و فاطمه دهقانی شاهزاده بیگمی (1398). "اثر انواع سرمایه بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران". سیاست‌های راهبردی و کلان، 7(25)، 66-85.