نویسنده = ایوب فرامرزی
1. تأثیر اندازه دولت بر توزیع درآمد در ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 21-36

اسعد الله رضایی؛ جواد حسین زاده؛ ایوب فرامرزی؛ منصوره یزدان خواه