اثر نرخ سود بین‌بانکی بر شاخص قیمت سهام (با تأکید بر توافقنامۀ برجام)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

2 عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

چکیده

تحولات بازار سهام، بخش حقیقی اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بانک‌ها یکی از منابع تقاضا در بازار سهام هستند که مقدار سرمایه‌گذاری آن‌ها در بازار سهام تابع عوامل مختلفی است. در این مقاله، اثر تغییرات نرخ سود بین‌‌بانکی بر شاخص قیمت سهام در اقتصاد ایران در چارچوب مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی (ARCH و GARCH) با استفاده از داده‌های ماهیانه در دورۀ فروردین 1392 تا اسفند 1395 بررسی و تحلیل تجربی شده است. نتایج تخمین مدل‌های تصریح شده نشان می‌دهد اول اینکه، نرخ سود واقعی بین‌بانکی دارای اثر منفی و معنادار بر شاخص سهام است؛ به گونه‌ای که تغییرات مثبت نرخ سود واقعی بین‌بانکی بانک‌ها را ترغیب می‌کند تا منابع اضافی خود را به‌جای بازار سهام، در بازار بین ‌بانکی سرمایه‌گذاری کنند که این مسئله تقاضای سهام توسط بانک‌ها را کاهش می‌دهد و بر شاخص سهام اثر منفی می‌گذارد. بازار بین بانکی، به عنوان یکی از ابزارهای پولی بانک مرکزی برای أثرگذاری بر بخش حقیقی اقتصاد، را نمایان می‌کند. دوم اینکه، تغییرات نرخ ارز غیر رسمی دارای اثر منفی و معنادار بر شاخص سهام است؛ به‌نحوی که افزایش نرخ ارز غیر رسمی، از طریق تحریک تقاضای بازار ارز، دارای اثر انقباضی بر بازار سهام است و بازده سهام را کاهش می‌دهد. سوم اینکه، توافق‌نامۀ برجام خبر خوبی برای بازار تلقی شده و اثر مثبت و معناداری بر شاخص سهام در دورۀ مورد بررسی داشته است که این یافته اثر عوامل سیاسی بر تحولات بازار سهام را تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Interbank Interest Rate on Stock Price (With emphasis on Joint Comprehensive Plan of Action)

نویسندگان [English]

  • Reza Rashidi 1
  • majid maddah 2
1 Master Student in Economic, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University
2 Faculty Member of Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University
چکیده [English]

Stock market developments affect the economic real sector. Banks are one of the sources of demand in the stock market. The banks investment in stock market depends to various factors. In this paper, the effect of interbank interest rate on stock index in the framework of Autoregressive Conditional Heteroscedasticity models (ARCH and GARCH) using monthly data in Iran's economy in the period from March 2013 to March 2016 has been studied. The results of the estimation of the specified models indicate that firstly, the real interest rate of interbank has a negative and significant effect on the stock index; so that the positive changes in the real interbank interest rate encourage banks to invest their additional resources in the stock market which reduces shares demand by banks and has the negative effect on stock price index. The inverse relationship between changing interbank rate and stock index confirms the importance role interbank market in monetary policy by central bank. Secondly, informal exchange rate changes have a negative and significant effect on the stock index, while the increase in the informal exchange rate, by the encouragement of exchange demand, has a contraction effect on the stock market and decreases the stock index. Thirdly, The Joint Comprehensive Plan of Action as a good news for the market has been considered and has had a positive and significant impact on the stock price index during the period under review. This finding confirms the effect of political factors on stock market changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interbank Interest Rate
  • Stock Price
  • Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Models
  • Joint Comprehensive Plan of Action
  • Iranian economy
Abunori, E., & Motameni, M. (2006). “The concurrent analysis of leverage effect and detrended fluctuation in Tehran’s stock market”. Journal of Economic Research, 76, 101-117. (Persain)
Adibpour, M. (2016). “Analyzing the exchange rate uncertainty on the stock price index of the industrial companies in the stock market”. Iranian Economic Journal: Marcroeconomics, 11(22), 105-131. (Persain)
Alam, M., & Salah Uddin, G. S. (2009). “Relationship between Interest Rate and Stock Price: Empirical Evidence from Developed and Developing Countries”. International Journal of Business and Management, 4(3), 43-51.
Amarasinghe, A. (2015). “Dynamic Relationship between Interest Rate and Stock Price: Empirical Evidence from Colombo Stock Exchange”. International Journal of Business and Social Science, 6(4), 92-97. [DOI: 10.21608/IJHTH.2019.93166]
Arango, L. E., González, A., & Posada, C. E. (2002). “Returns and the Interest Rate: A Non-Linear Relationship in the Bogotá Stock Market”. Applied Financial Economics, 12(11), 835-842. [DOI: 10.1080/09603100110094493]
Aydemir, O., & Demirhan, E. (2009). “The Relationship between Stock Prices and Exchange Rates Evidence from Turkey”. International Research Journal of Finance and Economics, 23(2), 207-215.
Bakhshayi, S. (2015). “Analyzing the changes of exchange rate value on the share price and P/E ratio using SEM-PLS”. Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 3(12), 149-164. (Persain)
Barzegari Khaneghah, J., Hejazi, R., & Rezazadeh, F. (2016). “The impact of media coverage on the decision-making of shareholders in the stock market”. Research in Financial Accounting and Auditing, 9(33), 107-124. (Persain)
Bhanumurthy, N. R., & Singh, P. (2013). “Financial Sector Development and Economic growth in Indian States”. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, 6(1), 47.
Birz, G., & Lott, J. R. (2013). “The Effect of Macroeconomic News on Stock Returns: New Evidence from Newspaper Coverage”. Journal of Banking & Finance, 35, 2791-2800.
Campbell, J. Y. (1987). “Stock Returns and the Term Structure”. Journal of Financial Economics, 18 (2), 373-399.
Caporale, G. M., Spagnolo, F., & Spagnolo, N. (2016). “Macro News and Stock Returns in the Euro Area: A VAR-GARCH-in-Mean Analysis”. International Review of Financial Analysis, 45, 180-188. [DOI: 10.1016/J.IRFA.2016.03.016]
Dianati Deylami, Z., & Khodakarami, E. (2017). “The impact of environmental news release on the share price of companies in Tehran’s stock market”. Journal of Investment Knowledge, 6(23), 189-212. (Persain)
Dornbusch, R., & Fischer, S. (1980). “Exchange Rates and the Current Account”. American Economic Review, 70 (5), 960-971.
Fang, L., & Peress, J. (2009). “Media Coverage and the Cross-Section of Stock Returns”. The Journal of Finance, 64(5), 2023-2052. [DOI: 10.1111/j.1540-6261.2009.01493.x]
Fernando, A. A. J. (2016). “The Relationship between Interest Rate and Stock Price: Empirical Evidence from Colombo Stock Exchange”. Advances in Global Business Research, 13, 151-158. [DOI: 10.5923/j.ijfa.20170605.04]
Fischer, D. (1980). “Exchange Rates and the Current Account”. The American Economic Review, 70(5), 960-971.
Franco, F., Giuseppe G., & Ornella, R. (2014). “The Effect of Monetary Policy Interventions on Interbank Markets Equity Indices and G-SIFIs During Financial Crisis”. Journal of Financial Stability, 11, 49-61. [DOI: 10.1016/J.JFS.2013.12.002]
Giovannini, A., & Jorion, P. (1987). “Interest Rates and Risk Premia in the Stock Market and in the Foreign Exchange Market”. Journal of International Money and Finance, 6 (1), 107-123. [DOI: 10.1016/0261-5606(87)90016-7]
Hassanzadeh, A., & Mojtahed, A. (2009). “The nature and function of monetary-based strategies on the value of the national currency: A comparison of the traditional and Islamic economies”. Quarterly Journal of New Studies in Economics, 7(125), 57-67. (Persain)
Heydari, H., Soheila, P., Shakeri, A., & Feyzi Bangcheh, S. (2010). “The fluctuation of GDP and the economic growth in Iran: A study based on GARCH model”. Iranian Journal of Economic Research, 43, 1-21. (Persain)
Hsing, Y. (2004). “Impacts of Fiscal Policy, Monetary Policy, and Exchange Rate Policy on Real GDP in Brazil: A VAR Model”. Brazilian Electronic Journal of Economics, 6(1).
Hussain, N., & Kashif, U. R. (2017). “Relationship between Stock Prices Index and Exchange Rate in Asian Countries: A Quantile Regression Approach”. Economics, Business and Management, XI (3), 175-200. [DOI: 10.1016/j.intfin.2012.04.005]
Komeyjani, A., Zamanzadeh, H., & Bahador, A. (2016). Managing the interest rate within the framework of monetary policy. Monetary and Banking Research Institute, No. MBRI –pp. 95003. (Persain)
Mehrabian, A., & Chegini, I. (2014). “The impact of exchange rate and its fluctuation on the share price index in Iran”. Applied Economics, 4(13), 65-78. (Persain)
Mehrara, M., & Abdoli, Gh. (2006). “The role good and bad news on the stock return fluctuation in Iran”. Iranian Journal of Economic Research, 8(26), 25-40. (Persain)
Mishkin, F. S., & Eakins, S. G. (2014). Financial Markets and Institutions. 8th ed. Pearson Education. ISBN-13: 978-0133423624.
Najaradeh, R., Aghayi Khondabi, M., & Rezayipour, M. (2009). “The impact of currency shock fluctuation on share price index of shares in the stock market”. Iranian Journal of Economic Research, 9(1), 147-175. (Persain)
Nazarpour, M., & Haghighi, M. (2013). “The role central bank in monetary policies through inter-bank market”. Islamic Economics, 13(49), 59-84. (Persain)
Nozhad, M., Zamani Kordsholi, B., & Hosseinzadeh Yousefabad, M. (2012). “The impact of monetary policies on the share price in Iran”. Financial Economics, 6(20), 9-38. (Persain)
Ologunde, A. O., Elumiladem, D. O., & Asaolu, T. O. (2006). “Stock Market Capitalization and Interest Rate in Nigeria : A Time Series Analysis”. International Research Journal of Finance and Economics, 4(4), 154-167. [DOI: 10.12691/JFE-4-5-2]
Parsva, P., & Foon-Tang, C. (2017). “A Note on the Interaction between Stock Prices and Exchange Rates in Middle-East Economies”. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 30(1), 836-844. [DOI: 10.1080/1331677X.2017.1311222
Perera, P. R. M. R. (2016). “The Importance of Interest Rate in Determining stock Returns of Banks Finance and Insurance Companies in Seri Lanka”. International Journal of Management and Commerce Innovations, 3(2), 451-454.
Phuong, N. V. (2015). “A Good News or Bad News has Greater Impact on the Vietnamese Stock Market?”.  MPRA Paper, 61194.
Rahman, M. L., & Uddin, J. (2009). “Dynamic Relationship between Stock Prices and Exchange Rates: Evidence from Three South Asian Countries”. International Business Research, 2(2), 167. [DOI: 10.5539/IBR.V2N2P167]
Richard, A., Adekunle, A. & Hammed, O. (2012). “Impact of Interest Rate on Capital Market Growth (A Case of Nigeria)”. Universal Journal of Management and Social Sciences, 2(11).
Roshan, A., Arian, A., Hosseini, H., Navabizand, K., & Darikandeh, A. (2012). “Analyzing the factors influencing the P/E ratio of companies in Tehran’s stock market”. Financial Knowledge of Securities Analysis. 5(14), 41-57. (Persain)
Samadi, S., Ebrahimi, N., & Aghili, F. (2015). “The impact of exchange rate fluctuation and stock market index on the price of gold coins”. Financial Monetary Economics, 22(9), 57-73). (Persain)
Shakeri, A. (2008). Macroeconomics: theories and policies (in Farsi). Tehran: Pars Nevisa. (Persain)
Shanken, J. (1990). “Intertemporal Asset Pricing: An Empirical Investigation”. Journal of Econometrics, 45(1-2), 99-120. [DOI: 10.1016/0304-4076(90)90095-B]
Smith, C. E. (1992). “Stock Markets and the Exchange Rate: A Multi-Country Approach”. Journal of Macroeconomics, 14(4), 607-629. [DOI: 10.1016/0164-0704(92)90003-Q]
Solnik, B. (1987). “Using Financial Prices to Test Exchange Rate Models”. Journal of Finance, 42,141-149. [DOI: 10.1111/J.1540-6261.1987.TB02555.X]
Suriani, S., Dileep-Kuma, M., Jamil, F., & Muneer, S. (2015). “Impact of Exchange Rate on Stock Market”. International Journal of Economics and Financial Issues, 5, 355-388.
Tavakolian, H. (2011). “Rial based inter-bank market and a new means of monetary policy”. Quarterly Journal of New Studies in Economics, 133, 104-107. (Persain)
Tibebe, A., Omar A., & Esqueda Andr´e, V. (2016). “Stock Returns and Interest Rates around the World: A Panel Data Approach”. Journal of Economics and Business, 89, 20-35. [DOI: 10.1016/j.jeconbus.2016.10.001]
Uddin, G. S., & Alam, M. M. (2007). “The Impacts of Interest Rate on Stock Market : Empirical Evidence from Dhaka Stock Exchange”. South Asian Journal of Management Sciences, 1(2), 123-132.