الگوی سیاستگذاری گردشگری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

با وجود مسائل مختلف اقتصادی پیش‌روی کشور که بیکاری و درآمد پایین را به دنبال داشته، و از سوی دیگر، با توجه به مفهوم اقتصاد مقاومتی، باید بر مشکلات اقتصادی فائق آمد. مطابق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیاز به جایگزین-هایی برای نفت است. در این ارتباط یکی از بخش‌هایی که قابلیت جایگزینی با درآمد نفت را داراست گردشگری است. با توجه به وضعیت موجود گردشگری در کشور می‌توان بیان نمود که گردشگری در کشور با توجه به ظرفیت بالا، به توسعه مناسب دست نیافته است. سهم اندک گردشگری در تولید ناخالص ملی، ارزآوری پایین در بخش گردشگری خارجی و نرخ پایین اشتغال در بخش گردشگری موید این ادعاست. تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش گردشگری نیازمند تدوین سیاست‌های منسجم و مناسب همسو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. هدف از این پژوهش، بررسی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین سیاست‌های کلان بخش گردشگری است. با مطالعه سیاست‌های کلان بخش گردشگری، ضعف‌های موجود در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی شناسایی شد و الگویی برای سیاست‌گذاری گردشگری ارائه گردید. با توجه به الگو نیاز است دولت سیاست‌های جغرافیایی، کارآفرینی و اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری و بازاریابی برای توسعه گردشگری اتخاذ کند تا بخش گردشگری بتواند در راستای توسعه حرکت کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tourism Policy- Making Pattern for Realizing Resistance Economy

نویسنده [English]

  • yaser Ramezannezhad
tarbiat modares university
چکیده [English]

In spite of the various economic problems facing the country that led to unemployment and low income, on the other hand, in the context of the concept of a resilient economy, one has to overcome economic problems. Resistent economic policies require alternatives to oil. In this regard, one of the sectors that is capable of replacing oil revenue is tourism. Regarding the current status of tourism in the country, it can be stated that tourism in the country due to high capacity has not been developed to the appropriate development. The small contribution of tourism to gross domestic product, low foreign exchange rates in the foreign tourism sector, and low employment rates in the tourism sector are evidenced by this claim. The realization of a resistance economy in the tourism sector requires the development of coherent and consistent policies in line with resistance policies. The purpose of this research is to study the policies of the resistance economy as well as the macro policies of the tourism sector. By studying the macro policies of the tourism sector, weaknesses identified for the realization of the resistance economy were identified and a model for tourism policy was presented. Given the pattern, the government needs to adopt geographic, entrepreneurial and job creation policies, investment and marketing for tourism development, so that the tourism sector can move in the direction of development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resistance economy
  • Tourism
  • Policy- making
  • pattern
الیوت، جیمز. (1379). مدیریتتوریسم. ترجمه مهدی جمشیدیان و اکبر مهدی پور، اصفهان: نشر مانی.
آجیلی، هادی. (1392). اقتصادمقاومتیدرنظاماقتصادسیاسیجهانی. فصلنامهتخصصیعلومسیاسی، 9 (24): 105- 87.
بونی فیس، پریسلا. (1380). مدیریت گردشگری فرهنگی. ترجمه محمود عبدالله­زاده، تهران: دفتر پژوهش­­های فرهنگی.
پایگاه حفظ و نشر آثار آیت­الله العظمی خامنه­ای www.khamenei.ir.
حیدری چیانه، رحیم، طبع ازگمی، رضا، سیده خدیجه، سلطانی، ناصر و معتمدی مهر، اکبر. (1392). تحلیلیبر سیاست­گذاریگردشگریدرایران. مجلهبرنامه­ریزیوتوسعهگردشگری، 5: 32- 11.
دانش ­جعفری، داود. (1392). اقتصادمقاومتی،مفاهیم،قلمرووراهکارها، نقش حماسه اقتصادی و واکاوی ابعاد دفاعی­- امنیتی آن. تهران: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی­- گروه آماد و فناوری دفاعی.
سعیدی، علی اصغر، بهشتی، سیدمحمد و رضوانی، رضا، (1391)، موانعاساسیسیاست­گذاریگردشگری: ازنظرنخبگان. مجلهبرنامه­ریزیوتوسعهگردشگری، 56- 33.
شجاعی، منوچهر، نوری، نورالدین، (1386)، بررسی سیاست­های دولت در صنعت گردشگری و ارائه الگوی پایدار صنعت گردشگری کشور. دانش مدیریت، 78: 90- 63.
شیخ رودی، بهروز. (1391). گردشگریایران،رتبه114جهانودارایترازمنفی. روزنامه مردم سالاری، بیستم فروردین.
کریم، محمدحسین، صفدری‌نهاد، محمود، امچدی­پور، مسعود. (1393). توسعه کشاورزی و اقتصاد مقاومتی، جایگزین نفت. فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، 2 (6): 127- 103.
لیک، دیوید ام، مورگان، پاتریک. (1381). نظم­هایمنطقه­ای:امنیت­سازیدرجهان نوین. ترجمه سیدجلال دهقان، تهران: نشر مرکز مطالعات راهبردی.
مدهوشی، مهرداد و نادر ناصرپور. (1382). ارزیابی موناع توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان. فصلنامه پژوهش­نامه بازرگانی، 28: 58- 25.
مزیدی، محمدصالح، رضایی، الهام. (1392). بررسیابعادونحوهسیاست­گذاریدرصنعتگردشگری. اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار.
نصیری­زاده، حمیدرضا، توتونچی، جلیل. (1382). جهانگردیواشتغال. سمینار بررسی سیاست­ها و برنامه­های توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، سازمان ایرانگردی و جهانگردی.
نوری، نورالدین. (1384). بررسیسیاست­هایدولتدرتوسعهگردشگریوارائهالگویپایداردر توسعهگردشگری. رساله دکتری، دانشگاه تهران.
هال، کالین مایکل، جنکینز، جان. (1382). سیاست­گذاریجهانگردی. ترجمه سید محمد اعرابی و داوود ایزدی، تهران: نشر پژوهش­های فرهنگی.