تحلیلی بر ضرورت معافیت مالیاتی معلولین در ایران

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 هیات علمی/دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکترای اقتصاد/دانشگاه مازندران

چکیده

یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولت‌ها، حمایت از اقشار کم ‌درآمد و توزیع عادلانه درآمد است. از ابزارهای توزیع عادلانه تر درآمد می‌توان معافیت‌های مالیاتی را نام برد که عمدتاً برای اصلاح توزیع درآمد و کاهش فقر انجام می‌شود. در کشورهای توسعه یافته معافیت‌های مالیاتی بر درآمد اشخاص گستردگی و دقت نظر بیشتری دارند که یکی از این موارد معافیت‌های مالیاتی مربوط به افراد معلول است. مطالعه صورت گرفته نشان می‌دهد که در اغلب کشورهای توسعه یافته درآمد معلولین و یا سرپرست آنها مورد معافیت‌ها و یا کسور مالیاتی قرار می گیرد اما در ایران حمایت از معلولین عمدتا در قالب کسر هزینه‌های معالجه و مراقبت از درآمد مشمول مالیات آنها است. حمایت از جامعه معلولان کشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازی آنانیکی از محورهای اصلی سیاست‌های کلی نظام سلامت است. بر همین اساس در این تحقیق نشان داده می‌شود که اگر درآمد مشمول مالیات معلولین یا سرپرست آنها جدای از هزینه‌های درمانی، مورد معافیت مالیاتی قرار گیرد و یا سقف معافیت مالیات حقوق آنها افزایش یابد، در کاهش نابرابری درآمد که یکی از اهداف سیاست‌های مالیاتی است، مثمر ثمرتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the necessity of disabled people tax exemption in Iran

نویسندگان [English]

  • Nader Mehregan 1
  • Mohammad Reza Eskandari Ata 2
چکیده [English]

One of the most important economic roles in any system is a support for low-income and fair distribution of income. More equitable distribution tools of income can be tax exemptions that are mainly performed to correct on income distribution and poverty reduction. In developed countries, individual income tax exemption has a more comprehensive and attention. One of these tax exemptions is related to people with disabilities. Our study shows that in most capitalist countries disabled income or their heads is tax exemptions or deductions targeted. But in Iran, support for disabled mainly in the form of a fraction of the cost of treatment and care of their taxable income. Supporting the disabled community with the goal of promoting health and empowering them is one of the main topics of general policies of the health system. In this research we show, if the taxable income of disabled people or their heads in addition to medical expenses, accepted as a tax exemption or increase income tax exemption ceiling, could be beneficial in reduction of income inequality that is one of the objectives of tax policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax Policies
  • tax exemptions
  • Income Distribution
  • Disabled people
پژویان، جمشید. (1391). اقتصاد بخش عمومی (مالیات‌ها). (چاپ هشتم)، انتشارات جنگل.
پیرایی، خسرو و فرددوجی، سارا. (1388). ارزیابی سیاست مالیاتی ایران از جنبه فقر و نابرابری: آیا سیاست مالیاتی به نفع فقیر بوده است؟. پژوهشهای رشد و توسعه پایدار، شماره سیم، صفحه 19-46.
جعفری صمیمی، احمد. (1391). اقتصاد بخش عمومی (1). (چاپ یازدهم)، انتشارات سمت.
زاده بالی، اسداله. (1387). اثربخشی مالیات بر نابرابری و توزیع درآمد در ایران. فصل نامه مالیات، دوره جدید، شماره اول، 73-92.
زمانی، جواد. (1385). تجزیه و تحلیل آثار مالیات‌ها بر نابرابری اقتصادی در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
عسکری، علی. (1392). کالبد شکافی اصلاح نظام مالیاتی کشور: چالش‌ها، برنامه‌ها و عملکرد نظام مالیاتی. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال یکم، شماره دوم، صفحه 85-120.
غفاری، مهناز. (1386). بررسی اثر مالیات بر توزیع درآمد، مجموعه مقالات اولین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران. سازمان امور مالیاتی کشور، دفتر مطالعات و تحقیقات مالی، تهران.
کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی نظام. تابستان 1395.
مرکز آمار ایران،گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن. (١٣٩٠). معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران.
نژاد عبداله، معصومه و همکاران. (1392). شاخص‌های توزیع درآمد در ایران. مجله اقتصادی، شماره‌های نه و ده، 49-64.
نیلی، مسعود و فرح بخش، علی. (1378). ارتباط رشد اقتصادی و توزیع درآمد. مجله برنامه بودجه، شماره 34 و 35.