بررسی اثر رشد جمعیت بر آلودگی محیط زیست؛ مقایسه دو گروه کشورهای درحال توسعه (D8) و صنعتی (G7)

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هئیت علمی دانشگاه فرهیختگان کرمان

چکیده

افزایش روز‌افزون جمعیت جهانی نیاز به مصرف انرژی را بالا برده است؛ در نتیجه به‌واسطه فعالیت‌های انسان، آلودگی‌های زیست محیطی نیز افزایش یافته است. از طرفی نرخ‌های رشد متفاوت جمعیت در کشورهای صنعتی و در حال توسعه بنا بر نیاز به استفاده از انرژی، بر میزان آلودگی محیط زیست متأثر بوده است. لذا با توجه به اهمیت این مساله، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر نرخ رشد جمعیت بر آلودگی محیط زیست دو گروه کشورهای صنعتی (G7) و درحال توسعه (D8) برای دوره زمانی 2012-1990 با استفاده از روش داده‌های تابلویی است. نتایج نشان داد که در کشورهای صنعتی، نرخ رشد جمعیت تأثیر معناداری بر آلودگی ندارد. اما در کشورهای در حال توسعه این اثر‌گذاری مستقیم و معنادار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of population growth on the environment; Compare the two groups of developing countries (D8) and industrial (G7)

نویسندگان [English]

  • Aboutaleb Kazemi 1
  • Behrouz Jafarzade 2
  • Davood Farhadi Sartangi 1
چکیده [English]

By increasing global population and energy consumption, the environmental pollution due to human activities has also increased. In other word the different growth rates of population in industrialized countries and developing ones, requires the use of energy on the environment has been affected. Considering the importance of this issue, this study aimed to investigate the effect of population growth on the environment both industrialized countries (G7) and developing countries (D8) for the period 2012-1990 using panel data. The results showed that in industrialized countries, population growth has a direct impact on pollution, but not significant at the appropriate level. But in developing countries this is a direct and significant effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • population growth"
  • "environment pollution"
  • "developing countries"
  • "industrialized countries"
خورشیددوست، علی محمد (1386). زمینه‌های بهبود جایگاه محیط زیست در رویکرد‌های اقتصادی وتوسعه ای، مجلة اطلاعات سیاسی اقتصادی، شمارة ۲۳۶-۲۳۵، صفحات ۱۵۹-۱۴۸٫
صادقى, حسین, رحمان سعادت (1383). رشد جمعیت، رشد اقتصادی و اثرات زیست محیطی در ایران (یک تحلیل علّی). مجله تحقیقات اقتصادی 39.1
عباس پور، مجید (1386). انرژی، محیط زیست و توسعه پایدار، تهران، انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، جلد 1 و2
عمادزاده، مصطفی, باستانی فر، ایمان و ابراهیمی، سعید (1386). بررسی و پیش بینی همزمان تاثیرات اقتصادی-محیط زیستی طرح‌ها (مطالعه موردی: شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان)." 51-73.‎
فطرس، محمد حسن و فردوسی، مهدی و مهرپیما، حسین (1390). بررسی تأثیر شدت انرژی و گسترش شهر نشینی بر تخریب محیط زیست در ایران، فصلنامه محیط شناسی، سال سی و هفتم، شماره 60، 22-13
فطرس، محمد حسن و معبودی، رضا (1389). رابطه علی مصرف انرژی، جمعیت شهر نشین و آلودگی محیط زیست، مطالعات اقتصاد انرژی، سال هفتم، شماره 27، 17-1
فطرس، محمد حسین (1385). مباحث از اقتصاد محیط زیست (مجموعه مقالات)، همدان، انتشارات دانشگاه بو علی سینا.
کاظمی، مهین دخت و علی نیا کلاته، شهلا (1393). عوامل اقتصاد و اجتماعی موثر بر انتشار سرانه دی اکسید کربن در کشورهای در حال توسعه، دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، موسسه آموزش عالی مهر اروند
محمودی، نیلوفر و شاهنوشی، ناصر (1391). سرمایه گذاری، مصرف انرژی و آلودگی محیط زیست در کشورهای در حال توسعه، هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران، شیراز 1391
یاوری، کاظم و احمدزاده، خالد (1389). بررسی رابطه مصرف انرژی و ساختار جمعیت (مطالعه موردی: کشورهای آسیای جنوب غربی)، مطالعات اقتصاد انرژی، سال هفتم، شماره 25، صص62-33