نقش سلامت بر عرضه نیروی کار زنان (مطالعه موردی کشورهای گروه D8)

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه

2 دانشجوی دکتری

چکیده

مقاله حاضر به بررسی تأثیر سلامت بر عرضه نیروی کار زنان در کشورهای عضو گروه دی- هشت می پردازد و به این منظور در کنار شاخص سلامت (نرخ باروری زنان)، تأثیر شاخص‌های دستمزد، آموزش و شهرنشینی را بر عرضه نیروی کار زنان مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. نتایج تخمین مدل تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت و در دوره زمانی 2012-1995 حاکی از این است که اولاً؛ در میان متغیرهای اثر گذار ذکر شده، شاخص‌های دستمزد و سلامت زنان (نرخ باروری)، تأثیر منفی و شاخص‌های آموزش و شهرنشینی تأثیر مثبتی بر عرضه نیروی کار زنان کشورهای گروه دی- هشت بر جا می‌گذارند که در این میان، متغیرهای آموزش برای زنان و شهرنشینی ، بیشترین تأثیر را بر عرضه نیروی کار این گروه در دوره مورد مطالعه داشته‌اند. دیگر اینکه؛ ضریب 12/0- متغیر سلامت زنان (نرخ باروری)، در این تحقیق نشان از اثرگذاری منفی نرخ باروری بر عرضه نیروی کار زنان در کشورهای گروه دی-هشت دارد که حاکی از این است که، تغییر در نرخ باروری بر فرصت زنان برای حضور در بازار کار این گروه، تأثیر می گذارد. این موضوع نشان می‌دهد که در کشورهای عضو دی - هشت، با کاهش نرخ باروری، زنان توانایی حضور و فرصت بیشتری در بازار کار را دارا هستند و این عامل ناشی از عواملی از جمله، جذب کمتر برخی کارفرماها از زنان به خاطر مسائلی مانند بارداری، زایمان و حتی میانسالی و ...، می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of health on female labor supply (Case Study countries in Group D8)

نویسندگان [English]

  • samira motaghi 1
  • Saeede Kamranpour 2
1 faculty member of university
چکیده [English]

This paper examines the impact of health on female labor supply in the eight developing countries using of health variable (fertility rate), real wage, education and urbanization, by using Eviews software, in the period of 1995–2012. The research result using of fix effect method shows that all of the relevant variables (fertility rate, real wage, education and urbanization), have significant impact on female labor supply. Among these factors, the variables of real wage and female health (fertility rate) have negative impact, and the variables of education and urbanization have positive impact on female labor supply in D-8 countries. Furthermore, education and urbanization have the most impact on female labor supply. -0.012 coefficient of health (fertility rate), in this research show that fertility rate has negative impact on female labor supply in D8 countries. That is, the decrease in fertility rate result to more participation in market as a labor that operating result of fewer recruitment of female because of pregnancy, childbirth, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health
  • rate fertility
  • labor supply
جیحانی کوهبانی، منصوره (1377)؛ " تخمین تابع عرضه نیروی کار زنان در ایران" پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه.
کامران پور، سعیده (1391)؛ " اثر تغییرات ساختار سنی جمعیت و آموزش بر بازار کار در اقتصاد ایران" پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران
متقی، لی لی (1375)؛ "تحلیل و برآورد تقاضای اشتغال در ایران"؛ مجله برنامه و بودجه؛ شماره‌ی 27، ص.63-39.
محمودی، محمد جواد (1389)؛ "تحولات جمعیتی، چالش‌های پیش رو و لزوم تجدید نظر در سیاست‌های جمعیتی ایران"؛ فصلنامه برداشت دوم؛ سال هفتم، شماره پیاپی (11) و (12)، ص. 70-41.
مهرگان، نادر؛ روح الله رضایی (1388)؛"اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد"؛ فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران؛ سال سیزدهم، شماره 39، ص.146-137.