شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در توسعۀ دولت الکترونیک با رویکرد سیاست‌های کلی نظام اداری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

3 استادیار، گروه آمار و ریاضی، دانشکده کشاورزی و علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در توسعۀ دولت الکترونیک با رویکرد سیاست‌های کلی نظام اداری در سازمان امور مالیاتی شهر تهران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، آمیخته است. جامعۀ مورد مطالعه در بخش کیفی 15 نفر از خبرگان و متخصصان و در بخش کمّی 1097 نفر از کارکنان سازمان امور مالیاتی شهر تهران است که با استفاده از روش کوکران، 285 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری در بخش کیفی هدفمند و گلوله‌برفی و در بخش کمّی خوشه‌ای و تصادفی طبقه‌ای بود. برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از ضریب توافق کندال و در بخش کمّی از تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل سلسله‌مراتبی استفاده شد. الگوی پیشنهادی با شش عامل و نوزده مؤلفه ارائه شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش‌نامۀ طراحی‌شده با 54 گویه جمع‌آوری و از طریق نرم‌افزارهای اس‌پی‌اس‌اس، پی‌ال‌اس و اکسپرت چویس  تحلیل شد. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، برای هریک از عوامل سرمایۀ انسانی، فناورانه، اقتصادی ـ مالی، فرهنگی ـ اجتماعی و سازمانی ـ مدیریتی سه مؤلفه و برای عامل سیاسی ـ قانونی چهار مؤلفه شناسایی شد. با توجه به تأیید شدن ضریب مسیر، آمارۀ t، شش عامل شناسایی‌شده در توسعۀ دولت الکترونیک تأثیر معنادار و مستقیم دارد. همچنین یافته‌های پژوهش نشان داد عامل فناورانه با کسب ضریب وزنی 0.263 اولین و مهم‌ترین عامل مؤثر در توسعۀ دولت الکترونیک است و سپس به‌ترتیب عوامل سرمایۀ انسانی، فرهنگی ـ اجتماعی، سیاسی ـ قانونی، سازمانی ـ مدیریتی و اقتصادی ـ مالی در رتبه‌های بعدی اثرگذاری هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Identification and Analysis of Effective Factors in the Development of E-Government Considering the General Policies of Administrative System

نویسندگان [English]

  • Kobra Khoram 1
  • Esmaeel Asadi 2
  • Sahar Dorniani 3
1 PhD student in Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Roodehen, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management, Shahid Sattari Aviation University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Statistics and Mathematics, Faculty of Agriculture and Basic Sciences, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Roodehen, Iran
چکیده [English]

The aim of the current research is to identify and analyze the effective factors of developing the E-government considering the general policies of administrative system in tax affairs organizations of Tehran. The objectives are practical, employing the mixed method. The population of the study was 15 experts in the qualitative phase of the study, and in the quantitative phase, 1097 staff members of the tax affairs organizations in Tehran, from which 285 were selected. The sampling, in the qualitative phased, was done purposefully through snow-ball sampling, and in the quantitative phase, it was done through clustering and random sampling. To analyze the data qualitatively, Kendal agreement was used, and in the quantities phase, confirmatory factor analysis and hierarchical analysis were employed. The suggested model included six factors and 19 elements. The required data was extracted through a questionnaire consisting 54 items, which were analyzed through SPSS, PLS, and Expert Choice software. The exploratory and confirmatory factor analyses suggested three elements for the human, technological, economic-financial, sociocultural, and organizational-managerial capitals, and four elements for political-regulatory aspects. Considering the effect size and t-test, six elements were identified to have a significant impact on the development of E-government. Also, the findings indicated that the technological element attracted 0.263 weighted index, which was the first and most effective factor of developing E-government. This was followed by human, sociocultural, political-regulatory, organizational-managerial, and economic-financial capitals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development of E-government
  • general policies of the administrative system
  • confirmatory factor analysis
  • hierarchical analysis
  • tax affairs organization
Affisco, J. F., & Soliman, K. S. (2006). E‐government: a strategic operations management framework for service delivery. Emerald Business Process Management Journal, 12(1), 13-21.
Bhatangar, S. (2008). E-Government in the Asia pacific Region :An Assessment of Issues and Strategies. Indian Institutes of  Management Ahmedabad. Received from: https://resources/governance/e governance-e government/APDIP/e gov paper/ subash.pdf
Deputy of Management and Human Resource Management of the Presidential Office. (2013). Administrative system treatment map based on the policies issued by the supreme leader. President’s lecture, 2013, Council of Higher Administration, 1-78. (Persain)
Deputy of Management and Human Resource Management of the Presidential Office and the IT Organization of Iran. (2014). Development plan of the E-government based on the technical and executive regulations of developing E-government and the letter of expanding electronic service in the executive offices. Enacted by the council of higher administration, 1-56. (Persain)
Faghihi, M., & Memarzadeh, Gh. (2015). E-government development model for Iran in 2025. IT Management, 7(1), 125-142. (Persain)
Farida, I., & Lestari, A. (2021). Implementation of E-Government as a Public Service Innovation in Indonesia. RUDN Journal of Public Administration8(1), 72-79.
Ghiasi, F., Darvishpour, H., Tohidfam, M., & Amini A. (2021). Analyzing the role of IT and E-government in good governance considering the role of government in electronic business. Business Management, 49, 467-489. (Persain)
Hakimi, F., Mehrkam, M., Karimi, H., & Mirzayi, A. (2018). Analyzing the problems of users in employing Eris software through Delfi method in the tax affairs department of southern Tehran. Tax Studies, 37(85), 147-172. (Persain)
Heeks, R. (2001). Building E-governance for development: A framework for National and Donor Actions. Government Working Paper, 12, Received from: SSRN: https://ssrn.com/abstract=3540057 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn3540057
Information Technology Organization of Iran. (2017). E-government. Journal of E-government, 1(1), 1-68. (Persain)
ISACA. (2018). COBIT 2019 framework: Introduction and technology. Schaumburg: ISACA.
Kumar, S., Baishya, K., Sreen, N., Sadarangani, P. H., & Samalia, H. V. (2021). Impact of national culture on e-government development: A longitudinal study. Journal of Global Information Management (JGIM)29(2), 1-22.‏
Lee, J. (2010, July). 10 year retrospect on stage models of e-Government: A qualitative meta-synthesis. Government Information Quarterly, 27(3), 220-230.
Liu, T., Yang, X., & Zheng, Y. (2020). Understanding the evolution of public–private partnerships in Chinese e-government: four stages of development. Asia Pacific Journal of Public Administration, 42(4), 222-247.
Management and Planning Organization of Iran. (2015-2017). A general plan for modifying the administrative system based on the issues of supreme leader. Service management law and administrative treatment map, 1-14. (Persain)
Mengesha, N., & Ayanso, A. (2021). Examining the Evolution of E-Government Development of Nations Through Machine Learning Techniques. In Handbook of Research on Applied Data Science and Artificial Intelligence in Business and Industry, 85-107. IGI Global.‏
Mono, O. C. (2021). E-Government in Cambodia: challenges and practical paths to achieve a functional e-government. Combodia Developmemt Center, 3(2), 3, 1-19. Received from: www.cd-center.org
Montazerhojat, A., Khodapanah, M., Farazmand, H., & Delfi, H. (2019). The role of happiness and the willing to pay tax: are happier people more willing to pay tax? Journal of Tax, 41(89), 7-24. (Persain)
Rahimdoust, E. (2021). Analyzing E-government and the requirements for developing E-government. Economic Security, 83, 14-26. (Persain)
Saghafi, F., Abbasi Shahkouh, K., & Dastranj, F. (2012). A systemic framework for executing a coherent E-government. Tomorrow Management, 11(33), 17-36. (Persain)
Saghafi, F., Ali Ahmadi, A., Ghazinouri, S., & Hourali, M. (2015). Analyzing possible scenarios for the future of E-government in 2025. IT Management, 7(1), 49-68. (Persain)
Sardari, A., & Azami, M. (2012). Analyzing the factors of developing the infrastructure of E-government in the commercial sector of Iran. Commercial Strategies, 19(1), 15-39. (Persain)
Valdés, G., Solar, M., Astudillo, H., Iribarren, M., Gastón, C., & Visconti, M. (2011). Conception, development and implementation of an E-Government maturity model in public agencies. Government Information Quarterly, 28, 176-187.
Venkatesh, V., Sykes, T. A., & Venkatraman, S. (2014). Understanding E-government portal use in rural India: Role of demographic and personality characteristics. Information Systems Journal, 24(3), 249-269.
Verkijika, S., & De Wet, L. (2018). A usability assessment of e-government websites in Sub-Saharan Africa. International Journal of Information Management, 39, 20-29.
Wescott, C. G. (2001). E‐Government in the Asia‐pacific region. Asian Journal of Political Science9(2), 1-24.‏
Wessiani, N. A., Suwignjo, P., Pratiwi, A. A., & Pramesti, T. W. (2021). Development of a Maturity Model based on the Input, Process, and Output Aspects of  E-government.‏  Proceedings of the 11th Annual International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Singapore, March 7-11, 2021, 2414-2425.
West, D. M. (2004). E-government and the transformation of service delivery and citizen Attitudes. Public Administration Review, 64(1), 15-27.
Yaghoubi, N., & Yousefi Tabas, H. (2015). The administrative system health with the aim of executing general administrative policies: the case of developing E-government to improve the administrative system health from the perspective of staffs in Birjand university. Administrative Law, 7, 113-142. (Persain)
Zhao, F., Wallis, J., & Singh, M. (2015). E-government development and the digital economy: A reciprocal relationship. Internet Research,‏ 25(5), 733-766.