شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در توسعۀ دولت الکترونیک با رویکرد سیاست‌های کلی نظام اداری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

3 استادیار، گروه آمار و ریاضی، دانشکده کشاورزی و علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران

10.30507/jmsp.2022.331126.2387

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در توسعۀ دولت الکترونیک با رویکرد سیاست‌های کلی نظام اداری در سازمان امور مالیاتی شهر تهران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، آمیخته است. جامعۀ مورد مطالعه در بخش کیفی 15 نفر از خبرگان و متخصصان و در بخش کمّی 1097 نفر از کارکنان سازمان امور مالیاتی شهر تهران است که با استفاده از روش کوکران، 285 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری در بخش کیفی هدفمند و گلوله‌برفی و در بخش کمّی خوشه‌ای و تصادفی طبقه‌ای بود. برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از ضریب توافق کندال و در بخش کمّی از تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل سلسله‌مراتبی استفاده شد. الگوی پیشنهادی با شش عامل و نوزده مؤلفه ارائه شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش‌نامۀ طراحی‌شده با 54 گویه جمع‌آوری و از طریق نرم‌افزارهای اس‌پی‌اس‌اس، پی‌ال‌اس و اکسپرت چویس  تحلیل شد. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، برای هریک از عوامل سرمایۀ انسانی، فناورانه، اقتصادی ـ مالی، فرهنگی ـ اجتماعی و سازمانی ـ مدیریتی سه مؤلفه و برای عامل سیاسی ـ قانونی چهار مؤلفه شناسایی شد. با توجه به تأیید شدن ضریب مسیر، آمارۀ t، شش عامل شناسایی‌شده در توسعۀ دولت الکترونیک تأثیر معنادار و مستقیم دارد. همچنین یافته‌های پژوهش نشان داد عامل فناورانه با کسب ضریب وزنی 0.263 اولین و مهم‌ترین عامل مؤثر در توسعۀ دولت الکترونیک است و سپس به‌ترتیب عوامل سرمایۀ انسانی، فرهنگی ـ اجتماعی، سیاسی ـ قانونی، سازمانی ـ مدیریتی و اقتصادی ـ مالی در رتبه‌های بعدی اثرگذاری هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Identification and Analysis of Effective Factors in the Development of E-Government Considering the General Policies of Administrative System

نویسندگان [English]

  • Kobra Khoram 1
  • Esmaeel Asadi 2
  • Sahar Dorniani 3
1 PhD student in Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Roodehen, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management, Shahid Sattari Aviation University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Statistics and Mathematics, Faculty of Agriculture and Basic Sciences, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Roodehen, Iran
چکیده [English]

The aim of the current research is to identify and analyze the effective factors of developing the E-government considering the general policies of administrative system in tax affairs organizations of Tehran. The objectives are practical, employing the mixed method. The population of the study was 15 experts in the qualitative phase of the study, and in the quantitative phase, 1097 staff members of the tax affairs organizations in Tehran, from which 285 were selected. The sampling, in the qualitative phased, was done purposefully through snow-ball sampling, and in the quantitative phase, it was done through clustering and random sampling. To analyze the data qualitatively, Kendal agreement was used, and in the quantities phase, confirmatory factor analysis and hierarchical analysis were employed. The suggested model included six factors and 19 elements. The required data was extracted through a questionnaire consisting 54 items, which were analyzed through SPSS, PLS, and Expert Choice software. The exploratory and confirmatory factor analyses suggested three elements for the human, technological, economic-financial, sociocultural, and organizational-managerial capitals, and four elements for political-regulatory aspects. Considering the effect size and t-test, six elements were identified to have a significant impact on the development of E-government. Also, the findings indicated that the technological element attracted 0.263 weighted index, which was the first and most effective factor of developing E-government. This was followed by human, sociocultural, political-regulatory, organizational-managerial, and economic-financial capitals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development of E-government
  • general policies of the administrative system
  • confirmatory factor analysis
  • hierarchical analysis
  • tax affairs organization