تاثیر سیاستگذاری دولت بر کیفیت حکمرانی در ایران با رویکرد سیاستهای کلی نظام

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده‌ علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

2 دکتری رشته روابط بین الملل، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) و تامین استقلال سیاسی کشور، حکمرانی نخبگان سیاسی جدید با سیاستگذاریهای رژیم پهلوی تفاوتی بنیادی پیدا کرد. با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب و اجرای شش برنامه توسعه در کشور و بروز ابرچالش های اقتصادی و سیاسی، نظیر تورم، بیکاری، افزایش نقدینگی، بحران مالی صندوقهای بازنشستگی، کسری بودجه، فساد، منازعات سیاسی نخبگان و تحریم های بین المللی، کیفیت حکمرانی در کانون توجه صاحبنظران قرار گرفته است. از اینرو با توجه به سیاستهای کلی نظام، پرسش اصلی در این پژوهش بدین قرار است که سیاستگذاری دولت چه تاثیری بر کیفیت حکمرانی در ایران دارد؟
در این پژوهش با بهره گیری از نظریه دولت ویژه پرور جدید «فرانسیس فوکویاما»، عملکرد حکمرانی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد دولت ایران با اتکاء بر سیاستگذاری ویژه پرورانه برخلاف سیاستهای کلان سیاسی و اقتصادی مصوب، به عنوان مهمترین عامل موثر بر تقلیل کیفیت حکمرانی به شمار می رود. مقاله حاضر با روش کیفی از طریق بررسی اسناد به تبیین کیفیت حکمرانی در ایران می پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Government Policy on the Quality of Governance in Iran Considering the General Policies of the System

نویسندگان [English]

  • Majid Ostovar 1
  • Mojtaba Ostovar 2
1 Assistant Professor, Department of Political Science, faculty of Humanities, Islamic Azad university of Rasht, Rasht, Iran
2 Ph. D of International Relations, faculty of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

After the victory of the Islamic Revolution of Iran and the political independence of the country under the leadership of Imam Khomeini, the performance of the new political elites found a fundamental difference with the policies of the Pahlavi regime .More than four decades after the revolution and the implementation of six development programs in the country and the formation of economic and political challenges, such as inflation, unemployment, increasing liquidity, financial crisis of pension funds, budget deficit, corruption, elite political conflicts and international sanctions, the Regulatory Quality has been in the spotlight of experts. Therefore, according to the general policies of the system, the main question in this study is that what effect does government policy on the quality of governance in the Iran?
In this study, using the theory of the New Patrimonial State of "Francis Fukuyama", the performance of governance in Iran has been studied. Findings show that the Iranian government, relying on special policy-making, is considered as the most important institutional factor in reducing the Regulatory Quality in Iran. This article explains the quality of governance in Iran through a qualitative method and by examining documents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Patrimonial State
  • Political Institutions
  • Quality of Governance
  • Iran
  • Political Elites
Afzali, R. (2016). Modern government in Iran (collected articles). Qom: Mofid University Press. (Persain)
Ajamoghloo, D., & Robinson, J. (2014). Why nations fail? (translated into Farsi by Pouya Jabal Ameli and Mohammadreza Farhadipour). Tehran: World of Economy Press. (Persain)
Arabi, H. (2015). The commission of supervision in the expediency council. Journal of Strategic and Macro-Policies. (Persain)
Attar, S., & Khaje Naeeni, A. (2015). Analyzing the factors of ineffectiveness in the policy making system of Iran. Journal of Public Policy Making, 1(1), 1-20. https://doi.org/10.22059/PPOLICY.2015.57149 (Persain)
Azimi, H. (2004). Iran from the perspective of development: a study on the short-term and long-term economic resolutions. Tehran: Islamic Culture Press. (Persain)
Fokoyama, F. (2017). The fall of political system (translated into Farsi by Rahman Ghahremanpour). Tehran: Rouzaneh Press. (Persain)
Ghahremanpour, R. (2020). The efficiency of the political system. Tehran: Institute of Strategic Studies. (Persain)
Grindle, M. (2007). Good Govenance Revisited. Development Policy Review, 25(5), 553-574.
https://www.theglobaleconomy.com/rankings, Accessed on, 10 Dec 2020.
Huntington, S. (2003). Political order in the changing communities (translate into Farsi by Mohsen Salasi). Tehran: Rouzaneh Press. (Persain)
Kaufmann, D., Kraay, A., & Zoidolobaton, P. (1999). Governance Matters. The World Bank, 2020, Sep 12.
Lipst, S. M. (1959). Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy. American Political Science Review, 53(1), 69-105. https://doi.org/10.2307/1951731
Marshal, K., & Rasman, G. (2002). Qualitative research method (translated into Farsi by Ali Parsaeeian and Mohammad Arabi). Tehran: The Office of Cultural Studies. (Persain)
Nili, F. (2008). A theoretical analysis on the relationship between government and economic development. In M. Nili et al., Government and economic development in Iran. Tehran: Ney Publication. (Persain)
North, D. C, Wallis, J. J. & Weingast, B. (2009). Violence and the Rise of open-access Orders. Journal of Democracy, 20(1), 55-68. https://doi.org/10.1353/jod.0.0060
Nye, J. (2007). Notes for a soft Power Research Agenda. In Felix Berenskoetter & M. J. Williams (Eds.),  Power in World Politics. London and New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203944691
Poursaeed, F. (2020). The efficiency of the political system. Tehran: Institute of Strategic Studies. (Persain)
Torabi, Y. (2010). The agreement of political elites and development in Islamic republic of Iran. Tehran: Imam Sadegh University. (Persain)
Zamanzadeh, H., & Alhosseini, M. (2014). Iran’s economy in development crisis. Tehran: Markaz. (Persain)