تاثیر تفاوت دهک‌های درآمدی بر شاخص سلامت در ایران

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس

2 دانشجوی دکتری اقتصاد و رییس اداره صنعت معدن و تجارت جهرم

3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

4 کارشناس صنایع سازمان صنعت معدن و تجارت استان فارس

چکیده

امروزهحفظ،گسترشوارتقایسلامتیدرجوامعبشریدرزمرةاساسی ترینو کلیدی ترینسیاست‌هابرایایجادوتوسعهعدالتاجتماعیدرکشور‌هاتلقیمیشود. از یک سو انسان سالم محور توسعه پایدار است و از سوی دیگر سلامتی برای بهره مند شدن انسان‌ها از مواهب توسعه، امری ضروری است، در نتیجه توجهبهسلامتیو تلاشبرایحفظ،ارتقاوگسترشآن،هموارهیکاولویتمحسوبمیشود.  این تحقیق به دنبال این هدف است که رابطه تفاوت دهک‌های درآمدی بر سلامت را مورد مطالعه قرار دهد. مسائلاجتماعی و اقتصادیومشکلاتی  ًنظیرفقر،بیکاریوبی‌سوادی،قطعابهعنوانمشکلدرتمامکشورهایدنیاباابعادمتفاوتیوجوددارند شاخص‌های مورد استفاده، شاخص میرایی و امید به زندگی است که سنجه مستقیمی از وضعیت سلامت هستند و افق آشکارتری را جهت مقایسه وضعیت سلامت در کشورها ایجاد می‌کنند آمار و اطلاعات مورد نیاز برایداده‌هایکلاناقتصادی،اطلاعاتوارقاممنتشرشدهاز سویبانکمرکزی و سالنامه آماری مرکز آمار ایران برای دوره زمانی 1390-1357 به صورت سالیانه بدست آمده است و بر اساس سال پایه 1376 می‌باشند.نتایج تحقیق نشان داد، کاهش نسبت درآمد دو دهک پایین درآمدی به دو دهک بالای درآمدی ایران تآثیر منفی بر شاخص سلامت ایران دارد. نتایج کوتاه مدت مدل نشان داد که ضریب LUE  از لحاظ آماری معنا‌دار شده است. طبق این ضریبدر کوتاه  مدت افزایش 1 واحد نابرابری درآمدی موجب کاهش 0.004 واحد شاخص سلامتی می‌شود. از طرفی در بلندمدت هم ضریب متغیر نابرابری(049/0) در ایران می‌باشد که تأثیر نابرابری درآمد در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Income Deciles on Health Indicator in Iran

نویسندگان [English]

  • Salman Setoodenia 1
  • Mohammad Daneshnia 2
  • Azam Qezalbash 3
  • Hossein Ahmadi Rad 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Today, maintain, expand and improve the health of human communities among the most basic and most important policies for the development of social justice in the country are considered to be. On the one hand, healthy people-centered sustainable development for the benefit of human health and the benefits of development, it is essential, As a result, attention to health and efforts to maintain, upgrade and expand it, is always a priority. A major economic dimensions of the screw proposed health, social and economic determinants of health, For the purpose of this study is to examine the relationship between income deciles The aim is to examine the health, Social and economic issues and problems such as poverty, unemployment and By‌Svady, surely as there are different aspects of the problem in all countries. Indicators used, the attenuation index and life expectancy is a direct measure of health status and prospects for comparing health status in a country obviously moved. Stats for macroeconomic data, facts and figures published by the Central Bank and Statistics Center of Iran Almanac for the period 1390-1357 is obtained on an annual basis and are based on a 1376 base year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health
  • Econometrics framework
  • Misery index
  • Iran