تعیین ابعاد تأثیرگذار بر جذب منابع انسانی در سازمان‌های دولتی، در راستای تحقق بند 3 سیاست‌های کلی نظام اداری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحدعلوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.30507/jmsp.2021.273303.2204

چکیده

هدف این پژوهش کمک به تحقق بند 3 سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری، از طریق، یافتن معیارهای تأثیرگذار بر جذب منابع انسانی توانمند، دارای تعهد و شایستگی و پرهیز از اعمال نظرهای سلیقه‌ای و غیر حرفه‌ای(بند 3 سیاست‌های کلی اصلاح نظام اداری،1395)، برای سازمان‌های دولتی می‌باشد. بدیهی است مدل حاصل با کمک به جذب نیروی انسانی متخصص و شایسته، در کمک به دستیابی به توسعه یافتگی که از اهداف سند چشم انداز 1404 کشور می‌باشد نیز موثر خواهد بود. به این منظور انتخاب شاخص‌ها با بهره‌گیری از ادبیات تحقیق و نظر 20 نفر از استادان و خبرگان مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی و مدیران ارشد سازمان‌های دولتی از طریق توزیع پرسشنامه‌باز و به صورت حضوری انجام شده است. گرد آوری داده‌های کمی از طریق توزیع پرسشنامه در سطوح تخصصی سازمان اداری و استخدامی کل کشور، به عنوان متولی امر استخدام در کل کشور، انجام شده و تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق با کمک نرم افزارهای EXCEL ، Lisrel و MATLAB و از طریق تحلیل عاملی و تحلیل شبکه عصبی- فازی تطبیقی (ANFIS) انجام شده است. یافته‌های حاصل از تحلیل عصبی- فازی تأثیر گذاری ابعاد و مولفه‌های پیش گفته بر جذب منابع انسانی را تأیید کرده و نشان داد که بعد عوامل سازمانی با کسب نمره وزنی 0/892بیشترین تأثیر، بعد شایستگی‌های فردی با کسب 0/653 در رتبه دوم ، عوامل محیطی با کسب نمره0/404 در رتبه سوم و عوامل شغلی با کسب نمره 0/377 کمترین تأثیر را در جذب منابع انسانی برای سازمان‌هی دولتی دارا هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the effective dimensions of Human resources recruitment procedure for public organizations, in order to fulfill public administration general policy (clause number 3)

نویسندگان [English]

  • raha noori naeini 1
  • Gholamreza Memarzadeh Tehran 2
  • Mahmood Alborzi 3
1 PhD Candidate, Department of Public Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Associate professor, Department of Public Administration, Science and Research Branch. Islamic Azad University. Tehran. Iran.
3 Associate professor, Department of Information Technology Management, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to help implementation of clause number 3, of the public administration general policies, communicated by the Supreme Leader, through finding effective criteria for attracting capable, committed and competent human resources and avoiding the application of tasteful and non-professional opinions. Obviously, the resulting model will be effective in helping to achieve development, which is one of the goals of the 1404 vision document, by helping to attract specialized and qualified human resources. To achieve this purpose, the indicators were collected using literature review and the opinions of 20 experts in public administration, human resource management and senior managers of public agencies through the distribution of open questionnaires in person. Quantitative data were collected through the distribution of questionnaires in the “Administrative and Employment organization of the whole country”, as the custodian of employment in IRAN. Statistical analysis of research is done using EXCEL and MATLAB software through neural-fuzzy interface system (ANFIS). Analytical Findings fuzzy analysis showed that the dimension of “Organizational Factors” with a weight score of 0.892 had the greatest impact on human resource recruitment, the dimension of” Individual Competencies” with a score of 0.653 positioned in the second place, “Environmental Factors” with a score of 0.404 in the third place and “Job Factors” with a score of 0.377 has the least effect on recruitment of human resources in Public Agencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recruitment
  • Human Resource management
  • Strategic human resource management
  • Public administration general policies
  • Neuro-fuzzy Interface System